Skoči do osrednje vsebine

Podpis izdelave dokumentacije za ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja

Ob prisotnosti ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka, bosta direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer in direktor podjetja LUZ d. d. Tadej Pfajfar, kot vodilni partner, podpisala pogodbo za »Izdelavo projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijski projekt: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja.«

V konzorciju izvajalcev so kot partnerji še Hidroinženiring d. o. o., IBE d. d. in SL Consult d. o. o. Pogodbeni rok za izvedbo vseh prevzetih obveznosti je 24 mesecev od podpisa pogodbe, vrednost pogodbenih del za celotno pogodbeno obdobje znaša 4,98 milijona evrov brez DDV.

MOP se je po ponovnem pregledu vseh predhodnih študij za določitev strateškega vodnega vira odločil, da ne bo ponovno pričel z analizo vseh že obravnavnih vodnih virov, ampak bo na osnovi vrednotenja variant študije leta 2006 nadaljeval z vsemi aktivnostmi za pripravo in izvedbo projekta dolgoročnega strateškega vodnega vira z akumulacijo na potoku Suhorica kot optimalno varianto v postopku priprave državnega lokacijskega načrta (DLN), pričetem v letu 2004.

Z novim vodnim virom bodo dolgoročno zagotovljene potrebne količine pitne vode za prebivalce, ki jih z vodo oskrbuje Rižanski vodovod, hkrati pa bo nov vodni vir predstavljal rezervni vodni vir tako za Kraški vodovod kot tudi za vodovod v občini Ilirska Bistrica, Brkine in po potrebi občino Pivko. Na območju živi v 355 naseljih 134.178 prebivalcev v 10 občinah s skupno površino 1586 km.

Novelacija projekta predvideva rabo vode na pritoku Padeža Suhorici v možni kombinaciji z manjšim zajetjem na potoku Padež, ki sta dve varianti obdelave novelacije izdelanega DLN v državni prostorski načrt (DPN). Sistem zajetja z akumulacijo sestavljajo: glavna pregrada s spremljajočimi varnostnimi objekti (preliv, talni izpust, podslapje) in zajetje z odvodom vode za oskrbo prebivalstva s pitno vodo do treh vodovodnih sistemov (Kraški, Rižanski in Ilirskobistriški vodovod). Akumulacijski prostor se bo polnil tako z lastnimi vodami Suhorice ali v primeru variante Suhorca/manjše zajetje Padež z načrpano vodo iz potoka Padež.

Objavljen razpis in odločitev

Zaradi zaostrenih okoliščin povezanih s COVID-19 bo dogodek na MOP potekal brez prisotnosti medijev, bodo pa po končanem dogodku podpisniki na voljo za individualne izjave. Prosimo, da nam željo po izjavi sporočite do 20. oktobra do 12. ure. Po dogodku bomo medijem poslali sporočilo za javnost in fotografije.