Skoči do osrednje vsebine

Vabilo na podpis koncesijske pogodbe in sporazuma z lokalnimi skupnostmi

HSE Energetske družbe Trbovlje, na naslovu Ob železnici 27, Trbovlje
Spoštovani predstavniki medijev, vljudno vabljeni na slavnostni podpis Koncesijske pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in Sporazuma z lokalnimi skupnostmi o načinu izvajanja koncesijske pogodbe.

Koncesijsko pogodbo bodo podpisali mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor v imenu države kot koncedent ter mag. Stojan Nikolič, generalni direktor HSE, mag. Mirko Marinčič, poslovni direktor HSE in dr. Viktor Vračar, poslovni direktor HSE v imenu Holdinga Slovenske elektrarne kot koncesionarja.

Sporazum z lokalnimi skupnostmi bodo podpisali mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor v imenu države in predstavniki HSE kot koncesionarja, v imenu lokalnih skupnosti pa župani občin Laško, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija.

Podpisu pogodb sledijo izjave za javnost podpisnikov.

Zaradi organizacije dogodka vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite do četrtka, 1. oktobra, na elektronski naslov: barbara.subic@gov.si. Podpisu bodo lahko prisostvovali samo akreditirani novinarji. Podpis dokumentov bo potekal v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem širjenja COVID-19. Prosimo vas, da skupaj upoštevamo priporočila odgovornega ravnanja (primerna distanca, razkuževanje rok, uporaba maske) ter da na lokaciji pustite potrebne podatke. Prenos bo mogoče spremljati v živo preko FB profila Vlade RS.

Opuščamo premog, preklapljamo na obnovljive vire energije

Skupna letna potencialna energija vodnega telesa, ki je predmet te koncesije, ob upoštevanju 50-letnega hidrološkega obdobja 1961-2010 iz povprečnih letnih pretokov reke Save, znaša 1.105 GWh/leto. Vodna pravica se bo lahko na območju koncesije pričela izvajati šele po dokončanju posamezne hidroelektrarne, takrat bo nastopila tudi obveznost koncesionarja za plačilo za koncesijo, ki se v skladu z uredbo deli med državo in občine. Koncedent sklepa to koncesijsko pogodbo z namenom, da v Republiki Sloveniji zagotovi v čim večji meri rabo učinkovitih in obnovljivih virov električne energije in s tem prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in blaženju klimatskih sprememb ob upoštevanju drugih okoljskih ciljev in ciljev upravljanja z vodami. Istočasno bo z izvedbo potrebnih ureditev zagotovljena tudi poplavna varnost na širšem območju srednje Save

Podpis koncesijske pogodbe in sporazuma z lokalnimi skupnostmi po 16 letih dogovarjanja omogoča začetek strokovnih postopkov presoj vplivov na okolje in umeščanja možnih novih hidroelektrarn na srednji Savi v prostor. Projekt je pomemben za lokalno okolje, za Zasavje in za celo Slovenijo. Odločitev o gradnji novih hidroelektrarn, ki bi zagotavljale čisto energijo iz obnovljivih virov, bo sprejeta šele po presoji vplivov na okolje. Lokalne skupnosti in organizacije so kot partnerji vabljene, da pripravijo spisek strokovnih podlag in raziskav, ki jih je potrebno pred odločitvijo o postavitvi hidroelektrarn narediti.

Slovenija si s sprejemanjem dolgoročne podnebne strategije (pravkar se je zaključila javna obravnava osnutka dokumenta) zadaja jasen cilj, do leta 2050 doseže ogljično nevtralnost. Za dosego tega cilja bo potrebno spremeniti navade ljudi, preobraziti in posodobiti gospodarstvo ter predvsem vlagati v razvoj obnovljivih virov energije.

Ob prizadevanju za razogljičenje Slovenije bo v prihodnjih letih potreba po električni energiji naraščala. Razlog za to je elektrifikacija področij, ki so danes v veliki meri vezana na rabo fosilnih goriv, to sta predvsem promet in ogrevanje. Ob večji porabi in hkratnem opuščanju fosilnih goriv bomo morali čisto elektriko bodisi uvažati ali pa jo zagotoviti z izgradnjo novih, okolju prijaznih elektrarn.

Zaradi naravnih danosti ima v Sloveniji velik potencial hidroenergija, ki ob upoštevanju varovanja narave omogoča razogljičenje, večjo energetsko zanesljivost, zelena delovna mesta in skladen regionalni razvoj. Z izkoriščanjem vodnega potenciala srednje Save lahko v prihodnosti zagotovimo rabo okolju prijaznih, obnovljivih virov energije, s čimer lahko učinkovito zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov.