Skoči do osrednje vsebine

Prva seja Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

V sredo, 11. septembra, bo v prostorih Vlade Republike Slovenije (Gregorčičeva 27, Ljubljana) potekala ustanovna seja Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (Svet) se bo danes prvič sestal v novi sestavi. Svet šteje 23 članov, imenovani so za mandatno obdobje štirih let. 

Svet kot strokovno posvetovalno telo deluje pri Vladi Republike Slovenije, in sicer:

 • predlaga Vladi Republike Slovenije izhodišča in usmeritve Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije;
 • predlaga izhodišča in usmeritve za politiko uresničevanja Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije v tekočem letu;
 • spremlja rezultate in učinke delovanja na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti, ocenjuje uresničevanje Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije   ter spremlja razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • spremlja kakovost izvajanja programov dela javnih raziskovalnih organizacij in daje oceno o ustreznosti programov dela javnih raziskovalnih organizacij;
 • daje mnenje k metodologiji in merilom za vrednotenje znanstvene in razvojne uspešnosti, prenosa znanj in dela raziskovalnih organizacij;
 • daje mnenja in pobude k programom mednarodnega sodelovanja;
 • daje mnenje k poročilu o delu agencij, ustanovljenih na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti;
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.

Svet sodeluje pri vprašanjih, povezanih z raziskovalno dejavnostjo univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, s Svetom za visoko šolstvo Republike Slovenije. O svojem delu Vladi RS poroča najmanj enkrat letno. Svetu predseduje prof. dr. Andreja Gomboc.

Seja se začne ob 15. uri, fototermin je predviden na začetku seje. 

 • Vabilo in dnevni red (pdf)
 • Sklep o imenovanju (pdf)
 • Poslovnik (doc)