GOV.SI

Katalog informacij javnega značaja: Upravna enota Kranj

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Upravna enota Kranj

Naslov: Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Telefon: 04 201 56 00

E-naslov: ue.kranj@gov.si

Odgovorna oseba: mag. Matjaž Dovžan, načelnik

Datum prve objave kataloga: 12. 3. 2019

Datum zadnje spremembe: 20. 10. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=95

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Upravna enota Kranj.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na upravni enoti vodimo upravne postopke na I. stopnji in izvajamo določene upravne naloge z delovnih področij posameznih ministrstev. Izdajamo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnih registrov ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejamo odobritev pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, javnih prireditev ter pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Pristojni smo tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Krajevni urad Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
04 252 97 40
ue.kranj@gov.si

Krajevni urad Jezersko
Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko
04 254 51 30
ue.kranj@gov.si

Krajevni urad Naklo
Stara cesta 61, 4202 Naklo
04 257 63 80
ue.kranj@gov.si

Krajevni urad Preddvor
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor
04 255 57 90
ue.kranj@gov.si

Krajevni urad Šenčur
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur
04 251 62 40
ue.kranj@gov.si

Oddelek za okolje in kmetijstvo
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
04 201 56 70
ue.kranj@gov.si

Oddelek za skupne zadeve
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
04 201 57 10
ue.kranj@gov.si

Oddelek za upravne notranje zadeve
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
04 201 56 10
ue.kranj@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Majda Bevk

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Kranj


Irena Dolenšek Indof

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Kranj


mag. Matjaž Dovžan

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Kranj


mag. Majda Godec

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Kranj


Anka Klemenčič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Kranj


Nada Koder Štrakl

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Kranj


mag. Renata Kozan

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Kranj


mag. Ksenija Oblak

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Kranj


Klavdija Strgar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Kranj


mag. Zehra Eka Zadnikar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Kranj

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Upravna enota Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Uradne ure

 • Ponedeljek 08.00 - 15.00
 • Torek 08.00 - 15.00
 • Sreda 07.30 - 17.30
 • Petek 08.00 - 13.00

Uradne ure sprejemne pisarne so enake uradnim uram Upravne enote Kranj, vloge pa lahko oddate in dobite potrebne splošne informacije tudi ob četrtkih od 8. do 15. ure.

Če je 24.12. in 31.12. delovni dan, se poslovni čas in uradne ure začnejo ob 8.uri in končajo ob 13.uri.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov za leto 2018 (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, člen 2/1, točka 6):

 1. izdaja gradbenih dovoljenj in posegi v prostor,
 2. postopki registracije društev,
 3. postopki denacionalizacije,
 4. izdaja uporabnih dovoljenj,
 5. podatki o izdanih dovoljenjih za prireditve in ognjemete,
 6. podatki s področja vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja,
 7. seznam upravnikov,
 8. postopki s področja sklepanja zakonskih zvez.

Katalogi informacij javnega značaja