Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Upravna enota Grosuplje

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Upravna enota Grosuplje

Naslov: Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje

Telefon: 01 781 09 00

E-naslov: ue.grosuplje@gov.si

Odgovorna oseba: mag. Lorena Goričan, načelnica

Datum prve objave kataloga: 12. 3. 2019

Datum zadnje spremembe: 10. 9. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=87

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Upravna enota Grosuplje.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na upravni enoti vodimo upravne postopke na I. stopnji in izvajamo določene upravne naloge z delovnih področij posameznih ministrstev. Izdajamo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnih registrov ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejamo odobritev pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, javnih prireditev ter pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Pristojni smo tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve
Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje
01 781 09 00
ue.grosuplje@gov.si

Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo
Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje
01 781 09 00
ue.grosuplje@gov.si

Oddelek za upravno notranje zadeve
Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje
01 781 09 00
ue.grosuplje@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Julija Pajk

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Grosuplje


Maruška Sever

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Grosuplje

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Upravna enota Grosuplje
Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje

Uradne ure

 • Ponedeljek 08.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 • Torek 08.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 • Sreda 07.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 • Četrtek
 • Petek 08.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu so vsak dan v poslovnem času.

Poslovni čas in uradne ure pred dela prostima dnevoma: Če so na dneva 24. in 31. december pri organu uradne ure, se poslovni čas in uradne ure začnejo ob 8.00 in končajo ob 13.00.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov za leto 2018 (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, člen 2/1, točka 6):

 1. izdaja gradbenih dovoljenj in posegi v prostor,
 2. postopki registracije društev,
 3. postopki denacionalizacije,
 4. izdaja uporabnih dovoljenj,
 5. podatki o izdanih dovoljenjih za prireditve in ognjemete,
 6. podatki s področja vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja,
 7. seznam upravnikov,
 8. postopki s področja sklepanja zakonskih zvez.

Katalogi informacij javnega značaja
Iskalnik