Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Upravna enota Črnomelj

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Upravna enota Črnomelj

Naslov: Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj

Telefon: 07 336 10 00

E-naslov: is.vog@jlemonrc.eu

Odgovorna oseba: mag. Gordana Mikunovič, načelnica

Datum prve objave kataloga: 12. 3. 2019

Datum zadnje spremembe: 30. 1. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=83

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Upravna enota Črnomelj.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na upravni enoti vodimo upravne postopke na I. stopnji in izvajamo določene upravne naloge z delovnih področij posameznih ministrstev. Izdajamo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnih registrov ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejamo odobritev pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, javnih prireditev ter pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Pristojni smo tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve
Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj
07 336 10 00
is.vog@jlemonrc.eu

Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo
Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj
07 336 10 00
is.vog@jlemonrc.eu

Oddelek za upravne notranje zadeve
Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj
07 336 10 00
is.vog@jlemonrc.eu

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Marjeta Gorše

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Črnomelj


Svetlana Klemenčič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Črnomelj

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

1. Postopki s področja okolja in prostora

 • področje denacionalizacije (stanovanjske hiše, stanovanja, poslovne stavbe, poslovni prostori, kmetijska in stavbna zemljišča)
 • gradbeništvo (gradbeno dovoljenje, odmera nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, odmera odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, uporabno dovoljenje)
 • posegi v naravo
 • promet z nepremičninami (soglasje za promet z nepremičninami na zavarovanem območju)
 • razlastitev)
 • stanovanjske zadeve (vodenje registra upravnikov stavb)
 • nadzor državne meje (postopek odmere nadomestila za oteženo rabo zemljišč zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, postopek za ustanovitev služnosti v javno korist)
 • dimnikarske storitve (izdaja in odvzem dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev, podelitev licence za izvajanje dimnikarskih storitev in dimnikarske izkaznice, odločba o prenehanju veljavnosti licence za izvajanje dimnikarskih storitev in vračilu dimnikarske izkaznice).

 

2. Postopki s področja notranjih zadev

 • področje prebivanja tujcev (dovoljenje za začasno in stalno prebivanje tujca, enotno dovoljenje za prebivanje in delo za različne namene, modra karta EU, naknadna pridobitev statusa rezidenta za daljši čas, zavrnitev izdaje dovoljenja za bivanje, odpoved prebivanja tujcu, razveljavitev dovoljenja za prebivanje tujca, prenehanje dovoljenja za prebivanje tujcu z odrekom oz. brez obvestila organa, izdaja potnega lista za tujca,  izdaja potrdil za udeležbo v programih začetne integracije tujcev, potrdilo o prijavi prebivanja izdano državljanom držav članic EU, potrdila o prijavi stalnega prebivanja izdano državljanom držav članic EU in dovoljenje za prebivanje njihovim družinskim članom ter družinskim članom slovenskih državljanov, zavrnitev izdaje potrdila o prijavi prebivanja državljanu EU, razveljavitev dovoljenja za prebivanje družinskemu članu, prenehanje prijave prebivanja državljanu EU, prenehanje dovoljenja za prebivanje družinskemu članu, prenehanje potrdila o prijavi stalnega prebivanja, prenehanje dovoljenja za stalno prebivanje družinskemu članu, odpoved prebivanja državljanu EU in družinskemu članu, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, dovoljenje za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije, dovoljenje za stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije, dovoljenje za začasno in stalno prebivanje državljanom Združenega kraljestva in njihovim družinskim članom na podlagi sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, prenehanje dovoljenje za začasno in stalno prebivanje državljanom Združenega kraljestva in njihovim družinskim članom, odpoved prebivanja državljanom Združenega kraljestva in njihovim družinskim članom, potrdilo o pravicah obmejnega delavca državljanu Združenega kraljestva, prenehanje veljavnosti potrdila o pravicah obmejnega delavca državljanu Združenega kraljestva, razveljavitev potrdila o pravicah obmejnega delavca državljanu Združenega kraljestva).
 • področje osebnih in državljanskih stanj (vpis matičnih dejstev v matični register: rojstva, sklenitve zakonskih zvez, smrti; vpis sprememb osebnih stanj v matični register: izjava o izbiri osebnega imena za pravni promet, priznanje, ugotovitev in izpodbijanje očetovstva ali materinstva, posvojitev in neveljavnost posvojitve, sprememba osebnega imena, sprememba priimka po razvezi zakonske zveze, podaljšanje in odvzem roditeljske pravice ter prenehanje tega ukrepa, skrbništvo ter prenehanje tega ukrepa, odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, pridobitev in prenehanje državljanstva, sprememba spola, neveljavnost in razveza zakonske zveze; priglasitve matičnih dejstev iz tujine: rojstvo in priglasitev državljanstva, sklenitev zakonske zveze in njeno prenehanje, smrt; izdaja izpiskov in potrdil iz matičnega registra; sestava smrtovnic; ugotavljanje državljanstva na I. stopnji, postopki sprejema v državljanstvo; postopki odpusta iz državljanstva; izdaja odločbe o spremembi osebnega imena; izdaja dovoljenja za sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov).
 • področje delovanja društev (registracija društva/zveze društev, registracija društva, ki nastane s pripojitvijo ali s spojitvijo, registracija spremembe imena društva/zveze, registracija spremembe sedeža, temeljnega akta, zakonitega zastopnika društva/zveze, registracija izbrisa društva iz registra društev/zveze, potrdila iz registra društev, registracija podružnice tujega društva, registracija spremembe imena in sedeža podružnice, temeljnega akta, zastopnika tujega društva v RS, registracija izbrisa podružnice iz registra)
 • področje eksplozivnih snovi (izdaja dovoljenja za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov kategorij 3, 4, T2 in P2 na ozemlju Republike Slovenije in uporabo pirotehničnih izdelkov na prikazih za trženje, za nakladališče in razkladališče eksplozivov, za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno)
 • področje prireditev (izdaja dovoljenja za izvedbo javne prireditve oziroma javnega shoda)
 • področje orožja izdaja orožnih listin (dovoljenja za nabavo orožja, dovoljenje za nabavo streliva, orožni list, dovoljenje za posest orožja, orožni posestni list, dovoljenje za zbiranje orožja, priglasitveni list, dovoljenje za začasno hrambo orožja na mestu, kjer se nahaja zapustnikovo orožje), potrditev pooblastil za nošenje orožja in potrditev pooblastila za prenos orožja, evropska orožna prepustnica, druge listine za orožje, izdane na podlagi mednarodnih listin, ter odvzem orožja in orožne listine
 • področje javnega reda (izdaja dovoljenja za zbiranje prostovoljnih prispevkov, )
 • področje osebne izkaznice (izdaja osebne izkaznice, naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice in objava na državnem portalu e-uprava)
 • področje potnih listin (izdaja potnega lista, sprememba naslova v potnem listu, naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potne listine na državnem portalu e-uprava, izdaja in podaljšanje stalne obmejne prepustnice in kmetijskega vložka)
 • področje prebivališča (prijava, odjava, sprememba stalnega in za tujce  začasnega prebivališča, prijava začasnega odhoda z območja Republike Slovenije, prijava vrnitve v Republiko Slovenijo, postopki ugotavljanja stalnega prebivališča, izdaja potrdil o stalnem prebivališču, izdaja potrdil o skupnem gospodinjstvu,)
 • področje volitev in referenduma (postopki izdaje potrdil iz stalne evidence volilne pravice, postopki ažuriranja in razgrnitve volilnega imenika, postopki evidentiranja podpore volivcev, vpisi v evidenco volilne pravice)
 • področje delovanja mladinskih svetov

 

3. Postopki s področja dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti

 • področje delovnih razmerij (hramba statutov sindikatov in hramba delovnih knjižic)
 • področje osebnega dopolnilnega dela (postopki prijave v seznam zavezancev ter izdaja vrednotnice preko spletnega portala e-uprava)
 • področje izenačevanja možnosti invalidov (postopki pridobitve tehničnega pripomočka in pravice do prilagoditve vozila ali sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila, postopki pridobitve vrednotnice, evropska kartica ugodnosti za invalide, pravica do psa pomočnika)

 

4. Postopki s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

 • področje kmetijstva (preverjanje pogojev za status kmeta (fizične osebe, p. in kmetijske organizacije), postopki v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami ter zakupom kmetijskih zemljišč, agrarnimi operacijami (medsebojne menjave kmetijskih zemljišč, arondacije, komasacije, melioracije in razdružitev solastnine na kmetijskih zemljiščih), postopki, ki se nanašajo na pašne skupnosti, zaščitene kmetije v postopkih dedovanja kmetijskih gospodarstev, postopki izdaje in odvzema dovoljenja za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, vodenje Registra kmetijskih gospodarstev, vodenje Registra agrarnih skupnosti).
 • področje živinoreje (postopki odobritve pripustnih postaj)
 • področje vinogradništva (postopki vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina, postopki izdaje dovoljenja za točenje neustekleničenega vina)
 • področje dovolitev obnove vinograda
 • področje prijave letnega pridelka grozdja, mošta, vina
 • področje prijave zalog vina

 

5. Postopki s področja infrastrukture

 • prijava na teoretični del vozniškega izpita, prijava na praktični del vozniškega izpita, izdaja in podaljšanje vozniških dovoljenj, podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja vozniku začetniku, zamenjava tujega za slovensko vozniško dovoljenje, zamenjava vozniških dovoljenj in izdaja dvojnika, izdaja dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje, postopek izvrševanja varstvenih ukrepov, postopek izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj, postopek napotitve na kontrolni zdravstveni pregled, registracija koles z motorjem, kmetijskih traktorjev, traktorskih priklopnikov, kadar se izvor in lastništvo ugotavlja v posebnem ugotovitvenem postopku, izdaja 3 registrske tablice – dodatne, naročanje registrskih tablic po posebnem naročilu, izdaja preizkusnih tablic, potek veljavnosti registracije, odvzem tablic, registracija motornih vozil, registracija vozil, ki niso izdelana tovarniško, začasna registracija vozil, registracija vozil za izvoz, izdaja prometnih dovoljenj, odjava vozil, zamenjava registrskih tablic, izdaja dovoljenja za uporabo trajnih preskusnih tablic, obvestilo o poteku registracije motornih vozil, izdaja dovoljenja za uporabo kovinskih preizkusnih tablic, vodenje in odločanje o prekrških in izrekanje glob v zvezi z registracijo motornih vozil in priklopnih vozil, potrdila po 179. členu ZUP, potrdila po 180. členu ZUP, plačilo letnega povračila za uporabo cest pri postopku registracije vozila, izdaja parkirnih kart invalidom, izdaja parkirnih kart zdravnikom, postopki posredovanja podatkov iz uradne evidence registra voznikov in registra motornih vozil pooblaščenim organom in organizacijam, odločanje o oprostitvi in vračilu letnega povračila za uporabo cest, odločanje o znižanem plačilu letnega povračila za uporabo cest iz naslova velike družine, vožnja s spremljevalcem.
 • dovoljenje za plovbo čolnov po celinskih vodah,
 • vpis čolnov celinske plovbe, izbris čolna, izbris čolna po uradni dolžnosti.

 

6. Postopki s področja obrambe

 • področje vojnih invalidov (postopki priznanja statusa in pravic)
 • področje vojnih veteranov (postopki priznanja statusa pravic, vpisa v evidenco ter izdaje izkaznic)
 • področje žrtev vojnega nasilja (postopki priznanja statusa ter pravic žrtvam in njihovim družinskim članom, postopki vpisa v evidenco in izdaje potrdila iz evidence žrtev vojnega nasilja)
 • upravljanje vojnih grobišč (vodenje registra vojnih grobišč)

 

7. Postopki z drugih področij

 • overitev podpisov in kopij ter garantih pisem
 • digitalna spletna potrdila
 • izdajanje potrdil iz registra katastrskih podatkov
 • izdajanje podatkov iz zemljiške knjige

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Upravna enota Črnomelj
Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

  od do

 • Torek

  od do

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Četrtek

  Zaprto

 • Petek

  od do

Uradne ure po telefonu so vsak dan v poslovnem času.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • izdaja gradbenih dovoljenj in posegi v prostor,
 • izdaja uporabnih dovoljenj,
 • seznam upravnikov,
 • podatki o izdanih dovoljenjih za prireditve in ognjemete,
 • postopki denacionalizacije.

Katalogi informacij javnega značaja