Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Upravna enota Celje

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Upravna enota Celje

Naslov: Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

Telefon: 03 426 53 00

E-naslov: is.vog@ejlec.eu

Odgovorna oseba: Damjan Vrečko, načelnik

Datum prve objave kataloga: 12. 3. 2019

Datum zadnje spremembe: 18. 5. 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=81

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Upravna enota Celje.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na upravni enoti vodimo upravne postopke na I. stopnji in izvajamo določene upravne naloge z delovnih področij posameznih ministrstev. Izdajamo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnih registrov ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejamo odobritev pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, javnih prireditev ter pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Pristojni smo tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Glavna pisarna
Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje
03 426 53 00
is.vog@ejlec.eu

Oddelek za občo upravo in skupne zadeve
Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje
03 426 53 02
is.vog@ejlec.eu

Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo
Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje
03 426 53 66
is.vog@ejlec.eu

Oddelek za upravne notranje zadeve
Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje
03 426 53 06
is.vog@ejlec.eu

Referat za državljanstva, matične zadeve, javni red in tujce
Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje
03 426 53 00
is.vog@ejlec.eu

Referat za promet
Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje
03 426 53 00
is.vog@ejlec.eu

Skupna finančna služba
Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje
03 426 53 00
is.vog@ejlec.eu

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Irena Bukovšek Pušnik

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Celje


Bojana Frim

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Celje


Nada Harder

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Celje


Natalija Juteršek

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Celje


Eva Knez Mraz

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Celje


Hermina Ogrizek

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Celje


Renata Planinšek

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Celje


Manja Škorc Kores

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Celje


Andreja Ulaga

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Celje

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 1. Postopki s področja okolja in prostora:
  • področje denacionalizacije (stanovanjske hiše, stanovanja, poslovne stavbe, poslovni prostori, kmetijska in stavbna zemljišča),
  • gradbeništvo (gradbeno dovoljenje, odmera nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, odmera odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, uporabno dovoljenje),
  • posegi v naravo,
  • promet z nepremičninami (soglasje za promet z nepremičninami na zavarovanem območju),
  • razlastitev,
  • stanovanjske zadeve (vodenje registra upravnikov stavb),
  • nadzor državne meje (postopek odmere nadomestila za oteženo rabo zemljišč zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, postopek za ustanovitev služnosti v javno korist),
  • dimnikarske storitve (izdaja in odvzem dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev, podelitev licence za izvajanje dimnikarskih storitev in dimnikarske izkaznice, odločba o prenehanju veljavnosti licence za izvajanje dimnikarskih storitev in vračilu dimnikarske izkaznice).

 2. Postopki s področja notranjih zadev:
  • področje prebivanja tujcev (dovoljenje za stalno prebivanje tujca, dovoljenje za začasno prebivanje tujca, enotno dovoljenje za prebivanje in delo, dovoljenje za prebivanje izdano državljanom držav članic EU, odpoved prebivanja tujcu, razveljavitev dovoljenja za prebivanje tujca, prenehanje dovoljenja za prebivanje tujcu z odrekom brez obvestila organa, izdaja potnega lista za tujca,  izdaja potrdil za udeležbo v programih začetne integracije tujcev, povračilo škode zaradi izbrisa iz RSP in priznanje statusa upravičenca),
  • področje osebnih in državljanskih stanj (vpis matičnih dejstev v matični register: rojstva, sklenitve zakonskih zvez, smrti; vpis sprememb osebnih stanj v matični register: izjava o izbiri osebnega imena za pravni promet, priznanje, ugotovitev in izpodbijanje očetovstva ali materinstva, posvojitev in neveljavnost posvojitve, sprememba osebnega imena, sprememba priimka po razvezi zakonske zveze, podaljšanje in odvzem roditeljske pravice ter prenehanje tega ukrepa, skrbništvo ter prenehanje tega ukrepa, odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, pridobitev in prenehanje državljanstva, sprememba spola, neveljavnost in razveza zakonske zveze; priglasitve matičnih dejstev iz tujine: rojstvo in priglasitev državljanstva, sklenitev zakonske zveze in njeno prenehanje, smrt; izdaja izpiskov in potrdil iz matičnega registra; sestava smrtovnic; ugotavljanje državljanstva na I. stopnji, postopki sprejema v državljanstvo; postopki odpusta iz državljanstva; izdaja odločbe o spremembi osebnega imena; izdaja dovoljenja za sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov),
  • področje delovanja društev (registracija društva/zveze društev, registracija društva, ki nastane s pripojitvijo ali s spojitvijo, registracija spremembe imena društva/zveze, registracija spremembe sedeža, temeljnega akta, zakonitega zastopnika društva/zveze, registracija izbrisa društva iz registra društev/zveze, potrdila iz registra društev, registracija podružnice tujega društva, registracija spremembe imena in sedeža podružnice, temeljnega akta, zastopnika tujega društva v RS, registracija izbrisa podružnice iz registra),
  • področje eksplozivnih snovi (izdaja dovoljenja za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov kategorij 3, 4, T2 in P2 na ozemlju Republike Slovenije in uporabo pirotehničnih izdelkov na prikazih za trženje, za nakladališče in razkladališče eksplozivov, za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno),
  • področje prireditev (izdaja dovoljenja za izvedbo javne prireditve oziroma javnega shoda),
  • področje orožja izdaja orožnih listin (dovoljenja za nabavo orožja, dovoljenje za nabavo streliva, orožni list, dovoljenje za posest orožja, orožni posestni list, dovoljenje za zbiranje orožja, priglasitveni list, dovoljenje za začasno hrambo orožja na mestu, kjer se nahaja zapustnikovo orožje), potrditev pooblastil za nošenje orožja in potrditev pooblastila za prenos orožja, evropska orožna prepustnica, druge listine za orožje, izdane na podlagi mednarodnih listin, ter odvzem orožja in orožne listine,
  • področje javnega reda (izdaja dovoljenja za zbiranje prostovoljnih prispevkov),
  • področje osebne izkaznice (izdaja osebne izkaznice, naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice in objava na državnem portalu e-uprava),
  • področje potnih listin (izdaja potnega lista, sprememba naslova v potnem listu, naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potne listine na državnem portalu e-uprava, izdaja in podaljšanje stalne obmejne prepustnice in kmetijskega vložka),
  • področje prebivališča (prijava, odjava, sprememba stalnega in za tujce  začasnega prebivališča, prijava začasnega odhoda z območja Republike Slovenije, prijava vrnitve v Republiko Slovenijo, postopki ugotavljanja stalnega prebivališča, izdaja potrdil o stalnem prebivališču, izdaja potrdil o skupnem gospodinjstvu),
  • področje volitev in referenduma (postopki izdaje potrdil iz stalne evidence volilne pravice, postopki ažuriranja in razgrnitve volilnega imenika, postopki evidentiranja podpore volivcev, vpisi v evidenco volilne pravice),
  • področje delovanja mladinskih svetov.

 3. Postopki s področja dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti:
  • področje vojnih invalidov (postopki priznanja statusa in pravic),
  • področje vojnih veteranov (postopki priznanja statusa pravic, vpisa v evidenco ter izdaje izkaznic),
  • področje žrtev vojnega nasilja (postopki priznanja statusa ter pravic žrtvam in njihovim družinskim članom, postopki vpisa v evidenco in izdaje potrdila iz evidence žrtev vojnega nasilja),
  • upravljanje vojnih grobišč (vodenje registra vojnih grobišč),
  • področje delovnih razmerij (hramba statutov sindikatov in hramba delovnih knjižic),
  • področje osebnega dopolnilnega dela (postopki prijave v seznam zavezancev ter izdaja vrednotnice preko spletnega portala e-uprava),
  • področje invalidov - Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (postopki priznanja pravic in vodenje evidence),
  • področje izenačevanja možnosti invalidov (postopki pridobitve tehničnega pripomočka in pravice do prilagoditve vozila ali sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila, postopki pridobitve vrednotnice).

 4. Postopki s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane:
  • področje kmetijstva (preverjanje pogojev za status kmeta (fizične osebe), preverjanje pogojev, ali je pravna oseba kmetijska organizacija, postopki v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami ter zakupom kmetijskih zemljišč, agrarnimi operacijami (menjave, komasacije in arondacije), postopki, ki se nanašajo na pašne skupnosti, določitev in preklic statusa zaščitene kmetije, postopki izdaje in odvzema dovoljenja za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, vodenje Registra kmetijskih gospodarstev, vodenje Registra agrarnih skupnosti),
  • področje živinoreje (postopki odobritve pripustnih postaj),
  • področje vinogradništva (postopki vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina, postopki izdaje dovoljenja za točenje nevstekleničenega vina),
  • področje dovolitev obnove vinograda,
  • področje prijave letnega pridelka grozdja, mošta, vina,
  • področje prijave zalog vina.

 5. Postopki s področja prometa:
  • prijava na teoretični del vozniškega izpita, prijava na praktični del vozniškega izpita, izdaja in podaljšanje vozniških dovoljenj, podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja vozniku začetniku, zamenjava tujega za slovensko vozniško dovoljenje, zamenjava vozniških dovoljenj in izdaja dvojnika, izdaja dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole, postopek izvrševanja varstvenih ukrepov, postopek izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj, postopek napotitve na kontrolni zdravstveni pregled, registracija koles z motorjem, kmetijskih traktorjev, traktorskih priklopnikov, kadar se izvor in lastništvo ugotavlja v posebnem ugotovitvenem postopku, izdaja 3 registrske tablice – dodatne, izdaja preizkusnih tablic, potek veljavnosti registracije, odvzem tablic, registracija motornih vozil, registracija vozil, ki niso izdelana tovarniško, začasna registracija vozil, izdaja prometnih dovoljenj, odjava vozil, zamenjava registrskih tablic, obvestilo o poteku registracije motornih vozil, izdaja dovoljenja za uporabo kovinskih preizkusnih tablic, vodenje in odločanje o prekrških in izrekanje glob v zvezi z registracijo motornih vozil in priklopnih vozil, potrdila po 179. členu ZUP, potrdila po 180. členu ZUP, plačilo letnega povračila za uporabo cest pri postopku registracije vozila, izdaja parkirnih kart, postopki posredovanja podatkov iz uradne evidence registra voznikov in registra motornih vozil pooblaščenim organom in organizacijam, odločanje o oprostitvi in vračilu letnega povračila za uporabo cest, vožnja s spremljevalcem, odločanje o prekrškovnih zadevah s področja registracije vozil,
  • dovoljenje za plovbo čolnov po celinskih vodah,
  • vpis čolnov celinske plovbe.

 6. Postopki z drugih področij:
  • overitev podpisov in kopij ter garantih pisem,
  • digitalna spletna potrdila,
  • izdajanje potrdil iz registra katastrskih podatkov,
  • izdajanje podatkov iz zemljiške knjige. 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Upravna enota Celje
Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Torek

  od do

 • Sreda

  od do

 • Petek

  od do

Uslužbenci pri okencih imajo uradne ure tudi v četrtek od 8. do 15. ure.

Poslovni čas in uradne ure pred dela prostima dnevoma:
Če so na dneva 24. december in 31. december pri organu uradne ure, se poslovni čas in uradne ure začnejo ob 8.00 in končajo ob 13.00.

Telefonsko naročanje strank na upravnem področju izdelave osebnih izkaznic in potnih listin, prijave/odjave prebivališč, upravnih overitev, vlog za spletno digitalno potrdilo in vlog s področja prometa poteka na številki (03) 426 54 24, za Krajevni urad Vojnik in Dobrna pa na številki (03) 426 53 74. Za naročanje na ostalih področjih pa na številki (03) 426 53 00.


Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Izdaja gradbenih dovoljenj in posegi v prostor,
 • postopki registracije društev,
 • postopki denacionalizacije,
 • izdaja uporabnih dovoljenj,
 • podatki o izdanih dovoljenjih za prireditve in ognjemete,
 • podatki s področja vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja,
 • seznam upravnikov,
 • postopki s področja sklepanja zakonskih zvez.

Katalogi informacij javnega značaja