Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

Naslov: Linhartova cesta 7a, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 400 53 35

E-naslov: is.vog@ssm.ovtslos-tarotkepsni

Odgovorna oseba: dr. Simon Slokan, glavni inšpektor

Datum prve objave kataloga: 29. 12. 2009

Datum zadnje spremembe: 15. 7. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=63

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na inšpektoratu opravljamo nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo opravljajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje odraslih, zasebniki, ki izobražujejo po javno veljavnih programih.

Hkrati opravljamo nadzor v športu, nad izvajalci športnih dejavnosti v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za opravljanje nalog v športu nacionalnega pomena in v lokalnih skupnostih v zvezi z izpolnjevanjem normativov in standardov za izvajanje letnega programa športa ter nadzor na športnih prireditvah.

Vodimo inšpekcijske postopke in smo  prekrškovni organ pooblaščen za odločanje o prekrških.

 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Mateja Kozlevčar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
Linhartova cesta 7a, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 11.00
 • Sreda 09.00 - 11.00

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • zapisniki o opravljenem inšpekcijskem nadzoru inšpektorjev in
 • odgovori na vprašanja o posameznih inšpekcijskih zadevah iz delovnega področja organa.

Katalogi informacij javnega značaja