Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Naslov: Masarykova cesta 16 , 1000 Ljubljana

Telefon: 01 400 52 00

E-naslov: gp.mizs@gov.si

Odgovorna oseba: dr. Simona Kustec, ministrica

Datum prve objave kataloga: 4. 1. 2005

Datum zadnje spremembe: 13. 1. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=5

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

V ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport razvijamo odgovorno družbo znanja. Ustvarjamo pogoje za razvoj družbeno odgovornih in zadovoljnih generacij. Skupaj z našimi deležniki soustvarjamo vključujočo, enakopravno, trajnostno naravnano in ustvarjalno družbo vseživljenjskega učenja ter krepimo participacijo mladih in spodbujamo športna udejstvovanja.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za investicije
Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana
01 478 47 43
investicije.mizs@gov.si

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 400 54 92
psv-os.mizs@gov.si

Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 400 54 41
gp.mizs@gov.si

Direktorat za visoko šolstvo
Jana Javornik, generalna direktorica
Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana
visokosolstvo.mizs@gov.si

Direktorat za znanost
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 478 46 87
gp.mizs@gov.si

Direktorat za šport
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 400 52 49
gp.mizs@gov.si

Kabinet ministrice
Masarykova cesta 16 , 1000 Ljubljana
01 400 52 81
gp.mizs@gov.si

Sekretariat
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 400 53 59
gp.mizs@gov.si

Sektor za razvoj izobraževanja
Masarykova cesta 16 , 1000 Ljubljana
01 400 53 00
gp.mizs@gov.si

Sektor za razvoj kadrov v šolstvu
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 400 57 19
napredovanjasolstvo.mizs@gov.si

Služba za izvajanje kohezijske politike
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 400 54 49
kohezija.mizs@gov.si

Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 400 57 39
smeu.mizs@gov.si

Služba za notranjo revizijo
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 400 57 26
notranja-revizija.mizs@gov.si

Služba za odnose z javnostmi
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 400 57 90
soj.mizs@gov.si

Urad za razvoj in kakovost izobraževanja
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 400 52 00
gp.mizs@gov.si

Urad za UNESCO
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 478 47 99
unesco.mizs@gov.si

Organi v sestavi

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
dr. Simon Slokan, glavni inšpektor
Linhartova cesta 7a, 1000 Ljubljana
01 400 53 35
inspektorat-solstvo.mss@gov.si

Urad Republike Slovenije za mladino
mag. Dolores Kores, direktorica
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 478 46 76
gp-ursm.mizs@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Anže Likozar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Skupni zakoni s področja izobraževanja
Seznam podzakonskih aktov na podlagi ZOFVI
Seznam podzakonskih aktov ZUOPP-1
Podzakonski akti ZPIMVI
Podzakonska akta ZIMPVI
Seznam ostalih skupnih podzakonskih predpisov
Seznam zakonov za predšolsko vzgojo
Seznam podzakonskih predpisov za predšolsko vzgojo
Seznam zakonov za OŠ in glasbene šole
Podzakonski akti za ZOŠ
Podzakonski akti za glasbene šole
Seznam zakonov za srednje šole
Podzakonski predpisi za srednje šole
Seznam zakonov za višješolstvo
Seznam podzakonskih predpisov za višješolstvo
Seznam zakonov za visoko šolstvo
Seznam podzakonskih aktov za VŠ
Seznam ustanovitvenih aktov VŠ
Seznam ustanovitvenih aktov drugih zavodov
Seznam dvostranskih dogovorov
Seznam zakonov odrasli
Seznam podzakonskih predpisov odrasli
Seznam temeljnih predpisov ENIC-NARIC
Seznam ostalih predpisov ENIC-NARIC
Seznam predpisov kadri dejavnost
Seznam podzakonskih predpisov izob pogoji kadri
Seznam ostalih predpisov Kadri
Seznam zakonov, resolucij in programov s področja znanosti
Seznam kolektivnih pogodb
Seznam ustanovitvenih aktov
Seznam podzakonskih predpisov za znanost
Seznam zakonov za šport
Seznam podzakonskih predpisov za šport

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

Razvid upravnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16 , 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 12.00 (še 2 h 33 min)
 • Sreda 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00
 • Petek 09.00 - 12.00

Uradne ure po telefonu so v poslovnem času ministrstva.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam osnovnih šol

Seznam srednjih šol


Katalogi informacij javnega značaja