Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad

Naslov: Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 369 69 63

E-naslov: is.vog@fm.NSRS-ofnI

Datum prve objave kataloga: 3. 12. 2015

Datum zadnje spremembe: 15. 7. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=497

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Delovno področje Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad) določa Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN, Uradni list RS, št. 29/06, 105/09 – odl. US in 59/10).

 V zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugimi nasledstvenimi vprašanji Sklad, v sodelovanju z visokim predstavnikom, opravlja naslednje naloge:

 • skrbi za uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje SFRJ,
 • koordinira sodelovanje državnih organov in drugih institucij, ki so pooblaščene za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva, glede spornih vprašanj, ki nastanejo ob njegovem izvrševanju,
 • koordinira pripravo izhodišč za pogajanja, poročil in predlogov odločitev v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije,
 • koordinira delo delegacij Republike Slovenije o pogajanjih v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugimi vprašanji, povezanimi z nasledstvom nekdanje SFRJ,
 • koordinira delo delovnih skupin za nasledstvena vprašanja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije,
 • zagotavlja ustrezno strokovno podporo za zavarovanje interesov Republike Slovenije v postopkih uveljavljanja terjatev in poravnavanja obveznosti,
 • opravlja druge naloge, ki so povezane z vprašanji nasledstva nekdanje SFRJ.      

Sporazum o vprašanjih nasledstva je bil podpisan 29. junija 2001 na Dunaju in je edini mednarodni sporazum, ki ureja pravice in obveznosti med državami naslednicami po razpadu nekdanje SFRJ. Slovenija je Sporazum ratificirala 12. julija 2002 (Uradni list RS, št. 71/02), veljati pa je začel 2. junija 2004. Republika Slovenija, tako kot ostale države naslednice nekdanje SFRJ, za izvajanje Sporazuma imenuje visokega predstavnika za nasledstvo, ki sodeluje v Stalnem skupnem odboru visokih predstavnikov.

V zvezi z izvajanjem Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP) je Sklad pristojen za odločanje o prevzemu izpolnitve posamezne neizplačane stare devizne vloge v postopku verifikacije.

Na osnovi Zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 52/18; v nadaljevanju: ZVKNNLB), ki je začel veljati 14. avgusta 2018, je Sklad pristojen tudi za nadomestitev negativnih finančnih posledic, ki so NLB d.d. nastale pred ali po uveljavitvi zakona zaradi prisilne izpolnitve pravnomočnih sodnih odločb sodišč Republike Hrvaške, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge podružnice LB d.d. Zagreb.

Organi Sklada

V skladu z Zakonom o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN, Uradni list RS, št. 29/06, 105/09 – odl. US in 59/10) ima Sklad dva organa, in sicer nadzorni svet in direktorja oz. direktorico.

Direktor

Direktor Sklada, Peter Velkavrh, je bil imenovan na seji Vlade Republike Slovenije, dne 3. 10. 2019, in sicer od 3. 12. 2019 do najdlje 2. 12. 2023, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Nadzorni svet

Nadzorni svet sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednik nadzornega sveta je minister, pristojen za finance, člane nadzornega sveta pa imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za finance, za petletno obdobje. Nadzorni svet tako sestavljajo:

-           dr. Andrej Bertoncelj, predsednik, Ministrstvo za finance;

-           Igor Tavzes, član, Ministrstvo za finance;

-           Goran Kitić, član, Ministrstvo za finance;

-           mag. Mateja Vraničar Erman, članica, Ministrstvo za zunanje zadeve;

-           Tibor Hren, član, Banka Slovenije.

Notranja organizacija Sklada

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Skladu Republike Slovenije za nasledstvo, javnem skladu, je bil sprejet 17. 6. 2015, zadnjič pa je bil spremenjen 27. 5. 2019. V skladu z navedenim aktom sta znotraj Sklada oblikovana dva sektorja, in sicer Sektor za izvajanje postopkov verifikacije in Sektor za pravna vprašanja.

Sektor za izvajanje postopkov verifikacije deluje na poslovnem naslovu Sklada – Glinška 3, Ljubljana.

Sklad nima dislociranih enot.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Pomoč strankam
Glinška ulica 3, 1000 Ljubljana
01 369 69 63
is.vog@fm.NSRS-ofnI

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Špela Ivanič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

V skladu z Zakonom o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15, v nadaljevanju: ZNISESČP) Sklad vodi postopek verifikacije neizplačane stare devizne vloge na prvi in na drugi stopnji.

ZNISESČP v četrtem odstavku 7. člena napotuje na uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju: ZUP), v kolikor v ZNISESČP ni urejeno drugače.

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad
Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Uradne ure

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Prosilci najpogosteje želijo pridobiti naslednje vrste informacij:

 • splošne informacije o poteku postopka verifikacije,
 • splošne informacije o dostopnosti in izpolnjevanju obrazcev v postopku verifikacije,
 • zahtevane priloge in postopek overitve podpisa upravičenca v različnih državah.

Katalogi informacij javnega značaja