Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za zunanje zadeve

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za zunanje zadeve

Naslov: Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 20 00

E-naslov: gp.mzz@gov.si

Odgovorna oseba: dr. Anže Logar, minister

Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

Datum zadnje spremembe: 11. 5. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=34

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za zunanje zadeve.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na podlagi 41. člena Zakona o državni upravi (ZDU-1, Ur.l. RS, št. 113/2005-UPB4, s spremembami in dopolnitvami) Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja naloge na področjih zunanjih zadev države, gospodarske diplomacije, vključno z usklajevanjem in uveljavljanjem ter zaščito gospodarskih interesov države v tujini, konzularne zaščite in mednarodnega prava, vključno s sklepanjem mednarodnih pogodb, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, evropskih zadev ter usklajevanja stališč in sodelovanja z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo
mag. Iztok Grmek, vršilec dolžnosti generalnega direktorja
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
01 478 66 42
gospodarska-diplomacija.mzz@gov.si

Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov
dr. Marko Rakovec, vršilec dolžnosti generalnega direktorja
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
gp.mzz@gov.si

Direktorat za multilateralo in razvojno sodelovanje
mag. Anita Pipan, vršilka dolžnosti generalnega direktorja
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
01 478 21 02
gp.mzz@gov.si

Direktorat za skupno zunanjo in varnostno politiko
Jernej Müller, vršilec dolžnosti generalnega direktorja
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
01 478 21 20
gp.mzz@gov.si

Direktorat za zadeve Evropske unije
Barbara Sušnik, vršilka dolžnosti generalnega direktorja
Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana
01 478 66 43
gp.mzz@gov.si

Kabinet ministra
Mihael Zupančič, vodja kabineta
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
01 478 21 83
gp.mzz@gov.si

Sekretariat
Jožef Drofenik, vršilec dolžnosti generalnega sekretarja
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
01 478 22 10
sekretariat.mzz@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Gregor Pelicon

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za zunanje zadeve

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Načrti

Nacionalni akcijski načrt Slovenije za izvajanje resolucij Varnostnega sveta OZN 1325 in 1820 o ženskah, miru in varnosti
Načrti | Ministrstvo za zunanje zadeve
Nacionalni akcijski načrt Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu
Načrti | Ministrstvo za zunanje zadeve
Aktualni akcijski načrt za delovanje Slovenije na Zahodnem Balkanu
Koordinacijski odbor za Zahodni Balkan vsako leto pripravi akcijski načrt za delovanje Slovenije na Zahodnem Balkanu.
Načrti | Ministrstvo za zunanje zadeve

Strategije in programi

Slovensko-francosko strateško partnerstvo
Strategije in programi | Ministrstvo za zunanje zadeve
Deklaracija o poglobljenem sodelovanju med Slovenijo in Nemčijo
Strategije in programi | Ministrstvo za zunanje zadeve
Slovensko-turško strateško partnerstvo
Strategije in programi | Ministrstvo za zunanje zadeve
Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah
Strategije in programi | Ministrstvo za obrambo
Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030
Strategija podrobneje opredeljuje cilje in strateške usmeritve, udejanja določila iz Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter predvideva konkretne ukrepe za skladno in učinkovito delovanje.
Strategije in programi | Ministrstvo za zunanje zadeve
Okvirni program mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije
Okvirni programi mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči so instrumenti večletnega načrtovanja uradne razvojne pomoči. Cilj okvirnih programov je zagotoviti predvidljivost uradne razvojne pomoči Slovenije.
Strategije in programi | Ministrstvo za zunanje zadeve
Strategija zunanje politike Republike Slovenije
Mir, varnost, blaginja, urejeni dvostranski odnosi, močna EU in močan multilateralni sistem ter prepoznavnost Slovenije so temeljni cilji slovenske zunanje politike.
Strategije in programi | Ministrstvo za zunanje zadeve

Poročila

Letna poročila
Letna poročila ministrstva za zunanje zadeve.
Poročila | Ministrstvo za zunanje zadeve
Letna poročila o izvajanju ZDIJZ
Letna poročila MZZ o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Poročila | Ministrstvo za zunanje zadeve
Letna poročila o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije
Poročila | Ministrstvo za zunanje zadeve
Letna poročila o delovanju Slovenije na Zahodnem Balkanu
Koordinacijski odbor za Zahodni Balkan vsako leto pripravi poročilo o dejavnostih Slovenije na Zahodnem Balkanu za preteklo leto.
Poročila | Ministrstvo za zunanje zadeve
Poročila o izvajanju akcijskega načrta za izvajanje resolucij Varnostnega sveta OZN 1325 in 1820 o ženskah, miru in varnosti v letu 2018
Poročila | Ministrstvo za zunanje zadeve
Univerzalni periodični pregled stanja človekovih pravic v Sloveniji
Tukaj najdete vsa poročila za univerzalni periodični pregled (UPP) stanja človekovih pravic v Sloveniji, prostovoljna vmesna poročila o izvajanju prejetih priporočil in odzive na prejeta priporočila.
Poročila | Ministrstvo za zunanje zadeve

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • Na podlagi tretjega, četrtega in petega odstavka 6. člena Zakona o potnih listinah  (ZPLD-1, Ur.l. RS, št. 29/2011-UPB4): a) lahko državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, izda potni list tudi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev; b) diplomatski in službeni potni list izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve; c) potni list za vrnitev izda organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. Cene potnih listin so določene v Pravilniku o določitvi cene obrazcev potnih listin (Ur.l. RS, št. 65/13, s spremembami in dopolnitvami).
 • Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Ur.l. RS, št. 64/11-UPB2) o podelitvi statusa društva v javnem interesu odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje.
 • Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o tujcih (ZTuj-2, Ur.l. RS, št. 45/2014-UPB1, s spremembami in dopolnitvami) vizume izdajajo diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slovenije v tujini in v primerih, določenih v drugem odstavku 20. člena tega zakona, ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Vizumske informacije
 • Na podlagi 62. in 62.a člena Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1, Ur.l. RS, št. 113/03 – UPB1, s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici (Ur.l. RS, št. 58/2005, 75/2009) ministrstvo za zunanje zadeve izdaja diplomatske, konzularne in službene izkaznice.
 • Na podlagi 1. člena Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP, Ur.l. RS, št. 64/01) in Pravilnika o overitvah javnih listin, podpisov, rokopisov in prepisov oziroma fotokopij v diplomatskih in konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini (Ur.l. RS, št. 7/02) ministrstvo za zunanje zadeve overja javne listine, izdane v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: domače listine), ki so namenjene za uporabo v tujini, če se po pravu države, v kateri bodo uporabljene, zahteva njihova overitev, in če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače. 

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 12.00
 • Sreda 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00
 • Petek 09.00 - 12.00

Zaradi državnih ukrepov v boju proti covid-19 vas obveščamo, da do nadaljnjega prilagajamo poslovanje s strankami. To bo možno le v nujnih primerih, ob predhodni najavi in odobritvi. Prosimo vas, da nam pišete na konzularne-zadeve.mzz@gov.si ali pokličete na 01 478 2305. Zahvaljujemo se vam, ker nas podpirate v boju proti covid-19.

Uradne ure po telefonu so med poslovnim časom ministrstva.

Dežurna služba: +386 1 478 2219

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Kaj naj naredim, preden odpotujem v tujino?

Kam lahko potujem z veljavno osebno izkaznico?

Katere dokumente priznavajo države članice Sveta Evrope za gibanje oseb pri prečkanju meja med državami članicami Sveta Evrope? (Konvencija SE, št. 25)

Kaj lahko diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije naredi za vas?

Česa diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije ne more storiti za vas?

Kaj naredim, če v državi ni diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije?

Kaj naj naredim, če izgubim potni list?

Ali začetek izdaje novih biometričnih potnih listov vpliva na pogoje potovanja državljanov Republike Slovenije v ZDA?

Kaj pomeni elektronska registracija pred potovanjem v ZDA (ESTA)?

Kaj pomeni nova uredba Evropske komisije, s katero se omejuje tekočine, ki jih lahko potniki prenesejo mimo kontrolnih točk na letalo?


Katalogi informacij javnega značaja
Iskalnik