Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za okolje in prostor

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za okolje in prostor

Naslov: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 70 00

E-naslov: is.vog@pom.pg

Odgovorna oseba: Bojan Purg, državni sekretar

Datum prve objave kataloga: 13. 1. 2017

Datum zadnje spremembe: 23. 5. 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=31

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za okolje in prostor.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Ministrstvu za okolje in prostor zagotavljamo zdravo življenjsko okolje za vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije ter spodbujamo in usklajujemo prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja, ki ob skrbi za družbeno blaginjo temelji na smotrni in varčni rabi naravnih virov.
Prilagajanje na vedno bolj izrazite podnebne spremembe je eden ključnih izzivov današnjega časa, zato na ministrstvu stremimo h krepitvi zavesti o skupni odgovornosti za stanje v okolju, naravi in prostoru med vsemi prebivalkami in prebivalci Republike Slovenije.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za okolje
Iztok Slatinšek, generalni direktor
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
01 478 76 18
is.vog@pom.pg

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Georgi Bangiev, generalni direktor
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 70 14
is.vog@pom.pg

Direktorat za vode in investicije
Bojan Dejak, generalni direktor
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
01 478 73 10
is.vog@pom.pg

Kabinet ministra
Petra Grajžl, vodja kabineta
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 73 50
is.vog@pom.pg

Sekretariat
mag. Vida Borovinšek, generalna sekretarka
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 73 07
is.vog@pom.pg

Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve
Katja Piškur, vodja
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 71 30
is.vog@pom.pg

Služba za notranjo revizijo
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 71 86
is.vog@pom.pg

Služba za odnose z javnostmi
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 74 34
is.vog@pom.rp

Organi v sestavi

Agencija Republike Slovenije za okolje
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 00
is.vog@osra.pg

Direkcija Republike Slovenije za vode
Mariborska cesta 88, 3000 Celje
01 478 31 00
is.vog@vsrd.pg

Geodetska uprava Republike Slovenije
Tomaž Petek, generalni direktor
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
01 478 48 00
is.vog@ug.anrasip

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Franc Rančigaj, glavni inšpektor
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
01 420 44 88
is.vog@posri.pg

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
Igor Sirc, direktor
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 472 11 00
is.vog@vjsru.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Karmen Jerot

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za okolje in prostor


Martina Kovačič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za okolje in prostor

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakon o ohranjanju narave
Zakon o varstvu podzemnih jam
Zakon o Triglavskem narodnem parku
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame
Zakon o Spominskem parku Trebče
Zakon o varstvu okolja
Odpadki
Kakovost zraka
Podnebne spremembe
Industrijsko onesnaževanje
Industrijske nesreče
Okoljske presoje
Svetlobno onesnaževanje
Elektromagnetno sevanje
Varstvo tal
Hrup
Sanacija in preprečevanja okoljske škode
Varstvo voda
Programi in načrti varstva okolja
Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami
Zakon o vodah
Načrtovanje
Vodne pravice
Vodovarstvena območja
Ogrožena območja
Kopalne vode
Vodna zemljišča
Plovba
Javne službe
Vodna infrastruktura
Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi
Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001
Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh
Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
Zakon o dimnikarskih storitvah
Zakon o urejanju prostora
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o planinskih poteh
Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
Gradbeni zakon
Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih
Stanovanjski zakon
Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja
Zakon o nepremičninskem posredovanju
Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
Zakon o denacionalizaciji
Ratifikacije konvencij, protokolov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Strategije in programi

Strategije in programi | Ministrstvo za okolje in prostor

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Torek

  Zaprto

 • Sreda

  od do

  od do

 • Četrtek

  Zaprto

 • Petek

  od do

Uradne ure po telefonu so v času poslovnega časa ministrstva.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Odločitve ministrstva kot organa druge stopnje
 • Strokovne študije, analize ipd. strokovna gradiva iz delovnih področij ministrstva
 • Dokumentacija postopkov oddaje izvedbe storitev zunanjim izvajalcem
 • Odločitve ministrstva v postopkih izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj na prvi stopnji
 • Odločitve ministrstva v postopkih  podelitve koncesij iz posameznih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • Dokumentacija iz postopkov dodelitve sredstev iz kohezijskih sredstev
 • Osnutki predpisov iz delovnih področij ministrstva
 • Državni prostorski načrti

Katalogi informacij javnega značaja