GOV.SI

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za okolje in prostor

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za okolje in prostor

Naslov: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 70 00

E-naslov: gp.mop@gov.si

Odgovorna oseba: Simon Zajc, minister

Datum prve objave kataloga: 13. 1. 2017

Datum zadnje spremembe: 20. 9. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=31

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za okolje in prostor.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Ministrstvu za okolje in prostor zagotavljamo zdravo življenjsko okolje za vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije ter spodbujamo in usklajujemo prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja, ki ob skrbi za družbeno blaginjo temelji na smotrni in varčni rabi naravnih virov.
Prilagajanje na vedno bolj izrazite podnebne spremembe je eden ključnih izzivov današnjega časa, zato na ministrstvu stremimo h krepitvi zavesti o skupni odgovornosti za stanje v okolju, naravi in prostoru med vsemi prebivalkami in prebivalci Republike Slovenije.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Agencija Republike Slovenije za okolje
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 00
gp.arso@gov.si

Direkcija Republike Slovenije za vode
Tomaž Prohinar, direktor
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
01 478 31 00
gp.drsv@gov.si

Direktorat za okolje
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
01 478 73 10
gp.mop@gov.si

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 70 14
gp.mop@gov.si

Direktorat za vode in investicije
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
01 478 73 40
gp.mop@gov.si

Geodetska uprava Republike Slovenije
Tomaž Petek, generalni direktor
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
01 478 48 00
pisarna.gu@gov.si

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
01 420 44 88
gp.irsop@gov.si

Kabinet ministra
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 71 16
gp.mop@gov.si

Projektna pisarna PEU
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 70 00
gp.mop@gov.si

Sekretariat
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 73 71
gp.mop@gov.si

Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 71 30
gp.mop@gov.si

Služba za integriteto in transparentnost
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 71 13
gp.mop@gov.si

Služba za notranjo revizijo
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 71 86
gp.mop@gov.si

Služba za odnose z javnostmi
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 70 53
pr.mop@gov.si

Služba za sistem okolja in prostora
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 74 39
gp.mop@gov.si

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 472 11 00
gp.ursjv@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Karmen Jerot

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za okolje in prostor

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Narava
Okolje
Prostor

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Strategije in programi

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 12.00
 • Torek
 • Sreda 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00
 • Četrtek
 • Petek 09.00 - 12.00

Uradne ure po telefonu so v času poslovnega časa ministrstva.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Odločitve ministrstva kot organa druge stopnje
 • Strokovne študije, analize ipd. strokovna gradiva iz delovnih področij ministrstva
 • Dokumentacija postopkov oddaje izvedbe storitev zunanjim izvajalcem
 • Odločitve ministrstva v postopkih izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj na prvi stopnji
 • Odločitve ministrstva v postopkih  podelitve koncesij iz posameznih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • Dokumentacija iz postopkov dodelitve sredstev iz kohezijskih sredstev
 • Osnutki predpisov iz delovnih področij ministrstva
 • Državni prostorski načrti

Katalogi informacij javnega značaja