Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naslov: Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 400 33 11

E-naslov: is.vog@trgm.pg

Odgovorna oseba: Matjaž Han, minister

Datum prve objave kataloga: 11. 1. 2015

Datum zadnje spremembe: 11. 11. 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=25

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo delujemo na področju podjetništva, tehnološkega razvoja, internacionalizacije, trgovinske politike, turizma, notranjega trga, regionalnega razvoja, lesarstva, socialnega podjetništva, blagovnih rezerv, reguliranja cen naftnih derivatov. Izvajamo tudi javne razpise,  javna naročila in javne pozive.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 35 23
is.vog@trgm.pg

Direktorat za lesarstvo
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 36 83
is.vog@trgm.pg

Direktorat za notranji trg
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 35 64
is.vog@trgm.pg

Direktorat za razvojna sredstva
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 34 08
is.vog@trgm.pg

Direktorat za regionalni razvoj
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 34 44
is.vog@trgm.pg

Direktorat za turizem
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 35 21
is.vog@trgm.pg

Generalni sekretariat
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 35 84
is.vog@trgm.pg

Kabinet ministra
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 36 21
is.vog@trgm.pg

Notranjerevizijska služba
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 36 16
is.vog@trgm.pg

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 34 32
is.vog@trgm.pg

Služba za odnose z javnostmi
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
01 400 35 85
is.vog@trgm.jos

Organi v sestavi

Tržni inšpektorat Republike Slovenije
mag. Andreja But, glavna inšpektorica
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 280 87 00
is.vog@srit.pg

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
mag. Karin Žvokelj, direktorica
Kotnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
01 620 31 00
is.opis-liu@opis

Urad Republike Slovenije za meroslovje
dr. Samo Kopač, direktor
Tkalska ulica 15, 3000 Celje
03 428 07 50
is.vog@srim.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Jelena Bjegović

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Lucija Brglez

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Klavdija Eržen

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Katja Gregorčič Belšak

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Nataša Pance

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Kristina Pavlovič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Darja Škufca Adlešič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Darja Ulčar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Majda Vidic Karo

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Področje proizvodov
Področje storitev
Trgovinska politika
Področje pomoči in prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah
Varstvo potrošnikov in konkurence
Internacionalizacija, podjetništvo in tehnologija
Turizem
Regionalni razvoj

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • Postopki o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju gospodarstva
 • Postopki o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
 • Postopki o določitvi organov, pooblaščenih za izvajanje nalog tretje stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti ter dovoljenj in drugih odločb v zvezi z organi za podeljevanje slovenskih tehničnih soglasij v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih
 • Postopki izdaje sklepov o dodelitvi tri črkovne kode proizvajalcem rekreacijskih plovil v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah na proizvode o ugotavljanju skladnosti in v zvezi s Pravilnikom o plovilih za rekreacijo
 • Postopki v zvezi z vpisom in izbrisom v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov
 • Postopki v zvezi s pridobitvijo, odvzemom ali podaljšanjem dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
 • Postopki v zvezi z vpisom in izbrisom potrošniških organizacij v register potrošniških organizacij
 • Postopki izdaje dovoljenj za izvajanje pogrebne dejavnosti
 • Postopki izdaje dovoljenj in potrdil za blago z dvojno rabo, za katera je na podlagi Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih uvede ali izvaja RS, pristojno MGRT
 • Postopki izdaje dovoljenj za izvoz/uvoz blaga, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, za katera je pristojno MGRT
 • Postopki na drugi stopnji v zadevah s področja meroslovja (Inšpektorat za meroslovje RS)
 • Postopki na drugi stopnji v zadevah s področja Agencije RS za javnopravne evidence in storitve kot upravljavca Poslovnega registra Slovenije
 • Postopki na drugi stopnji s področja tržne inšpekcije
 • Postopki na drugi stopnji v zadevah s področja denacionalizacije podjetij

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Uradne ure po telefonu so v času poslovnega časa ministrstva.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Informacije o javnih razpisih, javnih naročilih, javnih pozivih, pogodbah, javnih uslužbencih, cenah naftnih derivatov, razlaga zakonodaje in izrekanje pravnih mnenj z našega delovnega področja.


Katalogi informacij javnega značaja