GOV.SI

Katalog informacij javnega značaja: Upravna enota Žalec

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Upravna enota Žalec

Naslov: Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

Telefon: 03 713 51 11

E-naslov: ue.zalec@gov.si

Odgovorna oseba: Simona Stanter, načelnica

Datum prve objave kataloga: 12. 3. 2019

Datum zadnje spremembe: 20. 10. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=20

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Upravna enota Žalec .

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na upravni enoti vodimo upravne postopke na I. stopnji in izvajamo določene upravne naloge z delovnih področij posameznih ministrstev. Izdajamo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnih registrov ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejamo odobritev pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, javnih prireditev ter pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Pristojni smo tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Krajevni urad Vransko
Vransko 59, 3305 Vransko
03 703 28 20

Oddelek za gradnjo in kmetijstvo
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
03 713 51 40
ue.zalec@gov.si

Oddelek za upravne notranje zadeve
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
03 713 51 40
ue.zalec@gov.si

Služba za skupne zadeve
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
03 713 51 20
ue.zalec@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Maja Supić

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Žalec

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Upravna enota Žalec
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

Uradne ure

 • Ponedeljek 07.30 - 15.00
 • Torek 07.30 - 15.00
 • Sreda 07.00 - 17.00
 • Četrtek
 • Petek 07.30 - 13.00

Na delovna dneva 24. in 31. decembra se poslovni čas in uradne ure začnejo ob 8. uri in končajo ob 13. uri.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov za leto 2018 (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, člen 2/1, točka 6):

 1. izdaja gradbenih dovoljenj in posegi v prostor,
 2. postopki registracije društev,
 3. postopki denacionalizacije,
 4. izdaja uporabnih dovoljenj,
 5. podatki o izdanih dovoljenjih za prireditve in ognjemete,
 6. podatki s področja vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja,
 7. seznam upravnikov,
 8. postopki s področja sklepanja zakonskih zvez.

Katalogi informacij javnega značaja