Kaloni te përmbajtja

Përfaqësitë e Sllovenisë

Konsujt e nderit

Konsujt e nderit (në shumicën e rasteve shtetas të huaj) nuk kanë kompetenca të drejtpërdrejta konsullore. Ata plotësojnë rrjetin diplomatik slloven, por nuk mund ta zëvendësojnë atë. Roli i tyre është i kufizuar në këshillimin dhe ofrimin e informacionit të nevojshëm. Ata ofrojnë shërbimet e tyre pa pagesë, vetë dhe për llogari të tyre.