Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Od danes naprej prijava nezgod in poškodb pri delu le še na portalu SPOT

  Z današnjim dnem, 1. 9. 2022, je za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uveden elektronski postopek na portalu SPOT. Ta postopek v večini primerov nadomešča dozdajšnji papirnati obrazec ER-8. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

 • Sprejet energetski dodatek za najranljivejše

  Državni zbor je sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD), ki gospodinjstvom z nizkimi dohodki namenja enkratni energetski dodatek (dodatek) v višini 200 evrov, pri čemer se višina dodatka viša glede na število otrok v gospodinjstvu. Na vladnih spletnih straneh bo v septembru objavljen kalkulator, ki bo vsem kategorijam prebivalstva omogočal da preverijo ali je njihovo gospodinjstvo lahko upravičeno do energetskega dodatka.

 • Hitreje in enostavnejše do nadomestila preživnine

  1. septembra 2022 se prične uporabljati Zakon o spremembah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, ki spreminja pogoje za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine. Po novi ureditvi otroku v primeru neplačevanja preživnine s strani preživninskega zavezanca pred vložitvijo zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine ni več potrebno sprožiti izvršilnega postopka pred pristojnim sodiščem.

 • Podaljšanje letnih pravic iz javnih sredstev

  Informacijski sistem je za letne pravice (otroški dodatek in subvencija vrtca), ki iztečejo avgusta 2022, dne 18. 8. 2022 avtomatsko pripravil 32.495 informativnih izračunov, ki jih bodo centri za socialno delo (CSD-ji) v naslednjih dneh odpremili strankam.

 • Spremstvo prvošolca na prvi šolski dan

  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zaposlenim staršem zagotavlja pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenke oziroma učenca prvega razreda na prvi šolski dan.

 • Energetski dodatek za najranljivejše

  Vlada je sprejela Predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (predlog zakona), ki poleg že sprejetih vladnih ukrepov za blažitev draginje predvideva energetski dodatek za ublažitev vpliva draginje na najranljivejše prebivalce. Energetski dodatek v višini 200 evrov bodo prejeli prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter invalidi.

 • Spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih

  Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Zelena delovna mesta.

 • S 1. 9. 2022 se uvaja enotna elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

  S 1. 9. 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, dozdajšnji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

 • Letne pravice se podaljšujejo po uradni dolžnosti

  Centri za socialno delo (CSD-ji) so v mesecu avgustu pričeli s povečanim obsegom odločanja o pravicah iz javnih sredstev, saj se ob začetku šolskega oziroma študijskega leta in prvih vpisov otrok v vrtec, vlaga večina vlog za letne pravice iz javnih sredstev. Ob tem na ministrstvu izpostavljamo, da veljajo različna pravila glede podaljševanja letnih in mesečnih pravic. Letne pravice, ki iztečejo, CSD-ji podaljšujejo po uradni dolžnosti.

 • V javni razpravi so spremembe na področju evidenc dela

  Z namenom učinkovitejšega nadzora nad delovnim časom, odmorom in počitkom smo pripravili spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe zakona bodo inšpektoratu za delo olajšale ugotavljanje nepravilnosti, kakršne smo lahko videli tudi v primeru kršitev pravic delavcem v podjetjih Marinblu in Selea.

 • V okviru NOO razpis za zviševanje delovnopravnih standardov ter varnosti in zdravja pri delu

  Na ministrstvu v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) namenjamo posebno pozornost zviševanju delovnopravnih standardov in varnosti in zdravja pri delu, zato želimo delavcem in delodajalcem zagotoviti večjo podporo na tem področju. S tem ciljem smo objavili Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela.

 • Javno povabilo za 4000 zaposlitev mladih za nedoločen čas

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

 • Odziv na pobudo za referendum o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi

  Na ministrstvu menimo, da je odločitev SDS za začetek postopkov za razpis referenduma o spremembi zakona o dolgotrajni oskrbi v škodo ne le izvajalcem oskrbe starejših pač pa predvsem uporabnikom, torej tistim, ki to oskrbo najbolj potrebujejo. Stroka je večinoma enotna, da bi uveljavitev zakona, ki ga je sprejela prejšnja vlada, pomenila veliko škodo celotnemu sistemu socialnega varstva starejših.

 • Zamik izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi prinaša čas za nujne spremembe

  Državni zbor je sprejel Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrb (novela zakona). Zaradi pomanjkljivosti in neizvedljivosti zakona v praksi, se je datum izvajanja zakona zamaknil na 1. 1. 2024, v vmesnem času pa se bodo pripravile nujne spremembe zakona in podzakonskih aktov. ''Dolgotrajna oskrba mora biti javna služba, podkrepljena s solidarnim financiranjem'', je ob obravnavi novele zakona v državnem zboru poudaril državni sekretar Simon Maljevac.

 • S Programom za odpravljanje materialne prikrajšanosti pomoč najbolj ogroženim osebam

  Vlada je sprejela Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021-2027 (Program). Z izvajanjem ukrepov iz Programa, ki se izvaja od leta 2014, bo od leta 2023 do 2029 zagotovljeno skupaj 32,6 milijona evrov, od katerih bo Evropska unija prispevala 29,4 milijona evrov.

 • Povzetek novinarske konference ministra Mesca

  V nadaljevanju objavljamo povzetek novinarske konference, kjer je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec spregovoril o aktualnem dogajanju in aktivnostih na ministrstvu. Minister je spregovoril o organizacijskim spremembah na inšpektoratu za delo, uvedbi ''energetskega dodatka'' za ranljive skupine, spremembah Družinskega zakonika, noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi in nekaterih drugih aktualnih temah.

 • V teku aktivnosti za izboljšanje položaja delavcev iz BiH in Srbije

  Ministrstvo se je pod novim vodstvom ministra Luke Mesca zavezalo, da bo v prvi plan postavilo pravice delavcev. Skladno s to zavezo je ministrstvo okrepilo aktivnosti za spremembo obstoječega Sporazuma o zaposlovanju med Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter Sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji. Po sestanku meddržavne komisije o spremljanju izvajanja sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH prejšnji teden, je danes potekal tudi sestanek s srbsko delegacijo.

 • Inšpektorat poziva k večji skrbnosti in doslednosti izvajanja ukrepov delodajalcev zaradi povečanih temperaturnih obremenitev

  Meteorologi v prihodnjih dneh ponovno napovedujejo ekstremne temperature, kar pomeni, da bodo vplivu takšnih razmer izpostavljeni tudi delavci, še zlasti tisti, ki opravljajo delo na prostem. Na Inšpektoratu za delo ponovno poudarjamo, da so delodajalci dolžni delavcem zagotavljati varne in zdrave delovne pogoje ter izvajati ukrepe, s katerimi jih zagotovijo.

 • Zakonski predlog za spremembe Družinskega zakonika že v zakonodajnem postopku

  Ustavno sodišče (US) je v z začetku julija ugotovilo, da je ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Ministrstvo je takoj po odločitvi US pripravilo Zakon o spremembah Družinskega zakonika, ki ga je Vlada sprejela v petek 15. julija in ga poslala v obravnavo v Državni zbor.

 • Objavljen javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024

  Ministrstvo je objavilo Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024 (javni razpis). Študenti lahko subvencionirane obroke koristijo skozi celo leto, saj po novem ni več omejitve nudenja subvencionirane študentske prehrane v poletnih mesecih.