Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Priporočila lastnikom živali v vročih dneh

  Visoke temperature imajo močan vpliv tudi na počutje živali. Vsaka živalska vrsta ima razvit svoj način prenašanja visokih temperatur. Naloga skrbnika živali je, da ji zagotavlja pogoje, v katerih lahko žival prenaša visoke temperature.

 • Poročilo nadzora sadja in zelenjave na stojnicah in tržnicah 2020

  Inšpektorji za hrano so od 13. maja do 14. julija 2020 z namenom ugotavljanja sledljivosti in ustrezne označenosti sadja in zelenjave ter z namenom ugotavljanja primerov zavajanja potrošnikov, posebno glede navajanja porekla, izvajali poseben nadzor. V okviru posebnega nadzora je bilo od 13. maja do 14. julija. 2020 izvedenih 292 pregledov. Pregledanih je bilo 235 različnih zavezancev.

 • Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte zlate trsne rumenice. Zatiranje je treba opraviti takrat, ko trta povsem odcveti. Natančnejše roke zatiranja bo tudi letos napovedala Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

 • Huda viroidna zakrnelost hmelja

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) tudi v letu 2020 poziva vse pridelovalce hmelja, da redno pregledujejo nasade hmelja, javijo o sumu na navzočnost bolezenskih znamenj viroidnih zakrnelosti hmelja in dosledno izvajajo odrejene ukrepe v okuženih območjih ter natančno upoštevajo navodila strokovnih služb.

 • Ponovni izbruhi afriške prašičje kuge (APK) pri domačih prašičih v Srbiji

  V tem tednu je Srbija obvestila Evropsko komisijo o treh novih izbruhih afriške prašičje kuge (APK) pri domačih prašičih. Srbija je uvedla ukrepe za nadzor in izkoreninjenje APK v skladu z nacionalno in EU zakonodajo ter v skladu s standardi Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

 • Steklina ponovno potrjena v Bosni in Hercegovini

  Po šestih letih je bil v mesecu maju v Bosni in Hercegovini (BIH) znova potrjen primer stekline. Bolezen je bila potrjena pri lovskem psu na območju Srebrenice, 6 km od meje s Srbijo. Pes ni bil cepljen proti steklini in je kazal klinične znake, značilne za steklino. Najverjetnejši vir okužbe je stik z okuženimi prostoživečimi živalmi.

 • Z mednarodnim sodelovanjem na področju zdravja rastlin zagotavljamo tudi prehransko varnost

  Slogan mednarodnega leta zdravja rastlin 2020 je ''Varujmo rastline, naš vir življenja«. Mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC) je pogodba, ki določa okvir in forum za mednarodno sodelovanje, usklajevanje in tehnične izmenjave na področju varstva rastlin. Za zagotavljanje zdravih rastlin je zelo pomembna globalna koordinacija na vseh nivojih. Na nacionalnem nivoju je na področju zdravja rastlin osrednji odgovorni organ Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 • Vabilo na 2. konferenco ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2020// 2nd Conference On World Food Safety Day 2020

  Varnost hrane, naša skupna odgovornost! / Food safety, everyone´s business

 • Povabilo javnosti k podaji mnenj na spremembe in dopolnitve Delegirane uredbe Komisije glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani Evropske komisije obveščena, da je odprt postopek za zbiranje odzivov javnosti v zvezi s predlogom sprememb Delegirane uredbe Komisije glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc.

 • Poročilo Inšpekcije Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o nadzoru oljčnega olja v letu 2019

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v času od 5. do 11. oktobra 2019 izvedla nadzor z vzorčenjem oljčnega olja v maloprodaji, z namenom ugotovitve kakovosti (ustreznost označb glede kakovosti oz. dovoljenih poimenovanj, označb zaščitenega geografskega porekla) in pravilnosti označevanja deviškega oljčnega olja. Obravnavana so bila oljčna olja iz različnih držav članic, različnega porekla, tudi ekološka in olja z geografsko označbo »Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre«.

 • Obvestilo o ponovnem izvajanju usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in pregledov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

  Obveščamo vas, da je vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim je preklicala epidemijo COVID-19.

  Odlok se začne uporabljati 31. maja.

 • Obvestilo trgovcem z zdravili, ki v malo prodajo distribuirajo zdravila za uporabo v veterinarski medicini

  Vsi veletrgovci z zdravili, ki opravljajo dejavnost distribucije zdravil v veterinarske organizacije, so dolžni svojo dejavnost priglasiti na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

 • Pojasnilo glede dogodka v Kopru

  Na podlagi prijav je inšpekcija UVHVVR, območni urad Koper, dne 23. 4. 2020 popoldne, opravila nadzor na naslovu Razgledna ulica 42 v Kopru. Iz prijav je bilo razvidno, da naj bi starejša oseba istega dne dopoldne na vrtu pred stanovanjsko hišo pretepala psa.

 • Bolezen modrikastega jezika - Konec obdobja brez aktivnosti vektorjev

  Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sprejel Sklep o določitvi nujnih začasnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika.

 • Institucije, ki opravljajo javno službo zdravstvenega varstva rastlin opazujejo in napovedujejo pojav bolezni in škodljivcev

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja prebivalce Slovenije k lastni pridelavi in s tem povečanju samooskrbe. Pri sajenju in skrbi za pridelek je treba biti zelo pozoren tudi na rastlinske bolezni in škodljivce. V Sloveniji imamo sistem spremljanja nadzora pojava rastlinskih bolezni in škodljivcev izredno dobro razvit. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je koncesijo za opravljanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin podelila trem kmetijsko gozdarskim zavodom in dvema inštitutoma - KGZ Maribor, KGZ Novo mesto, KGZ Nova Gorica, Kmetijski inštitut Slovenije in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

 • Prevzem hrane oziroma pijače na prevzemnem mestu in sproščanje ukrepov (COVID-19)

  Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je stopil v veljavo z 20. 4. 2020, obveščamo nosilce dejavnosti, da je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki.

 • Pri sajenju posezimo po semenu domačih lokalnih sort kmetijskih rastlin

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja prebivalce, da v tudi času epidemije s koronavirusom COVID-19 v čim večji možni meri izkoristijo možnost za obdelavo površin. Ena od možnosti zasaditve je tudi uporaba semena domačih lokalnih sort kmetijskih rastlin. Predvidena pridelava teh lahko pomembno prispeva k povečanju samooskrbe s semenom in z lokalno sonaravno pridelano hrano. Na ta način pripomoremo k oživljanju tradicionalnih oziroma lokalno značilnih rastlinskih pridelkov ter s tem k ohranjanju bogate slovenske naravne in kulturne dediščine.

 • Koronavirus in živila – pogosta vprašanja in odgovori

  V času pandemije koronavirusa tako Evropska komisija kot tudi pristojne institucije, ki so v državah članicah pristojne za varno hrano, prejemajo številna vprašanja, ki se nanašajo na prenos omenjenega virusa z živil na potrošnike, varnost živil in postopke za zagotavljanje varnosti živil.

 • Koronavirus SARS-CoV-2 in prodajni avtomati za hrano in pijačo

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča nosilce dejavnosti prodajnih avtomatov za hrano in pijačo, da je NIJZ posodobil Navodila glede uporabe prodajnih avtomatov za hrano in pijačo v času širjenja okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2.

 • Integrirano varstvo rastlin - standard rastlinske pridelave v Sloveniji

  Integrirano varstvo rastlin (IVR) je celostni pristop k obvladovanju škodljivih organizmov v kmetijski pridelavi. Temelji na povezovanju vseh razpoložljivih metod varstva rastlin ukrepov, ki preprečujejo razvoj populacij škodljivih organizmov. Bilo je vzpostavljeno za potrebe obvladovanja rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki naj ne bi bilo odvisno izključno od uporabe kemičnih snovi.

Iskalnik