Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja

  Do roka za oddajo ponudb za izdelavo Primerjalne študije variant v okviru projekta Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja, smo prejeli dve ponudbi. Sledi postopek pregleda in ocenjevanja ponudb ter izbire izvajalca v skladu z roki, kot jih določa ZJN-3.

 • Posodobljena integralna karta poplav

  Na portalu e-Vode in v pregledovalniku Atlas voda od 20. 1. 2020 na voljo posodobljena Integralna karta poplav (Integralna karta poplavne nevarnosti, Integralna karta razredov poplavne nevarnosti in Integralna karta globin pri Q100).
  http://www.evode.gov.si/
  https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6

 • Podpisana pogodba za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti

  Danes je na pregradi Vogršček podpisana pogodba »Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti«. Tomaž Prohinar v imenu naročnika - Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, dr. Aleksandra Pivec v imenu sofinancerja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter Kristjan Mugerli v imenu vodilnega partnerja - izvajalca del - KOLEKTOR CPG d.o.o., so s podpisom potrdili namen dokončne sanacije pregrade, ki bo po zaključku del, predvidoma v letu 2021, ponovno sposobna prevzemati največje obremenitve in bo omogočala obratovanje akumulacije in namakalnega sistema pod pogoji, ki so bili predvideni s prvotnim projektom. Slovesnega podpisa se je udeležil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc.

 • Napoved za plačilo vodnega povračila in podatki za izračun plačila za koncesijo

  Zavezanci za plačilo vodnega povračila morajo do 31. 1. 2020 pri Direkciji RS za vode vložiti Napoved za plačilo vodnega povračila. Zavezanci za plačilo vodnega povračila so imetniki vodnih pravic, podeljenih z vodnim dovoljenjem ali koncesijo, ter  tisti, ki vodo, naplavine ali vodna zemljišča rabijo, pa vodne pravice še niso pridobili.
  Koncesionarji morajo podatke za izračun plačila za koncesijo predložiti do roka, kot ga določa posamezna Uredba o koncesiji oziroma koncesijska pogodba.

 • Srečanje slovenskih projektih partnerjev na projektu VISFRIM

  V torek, 7.1.2020, je v Mirnu potekalo srečanje slovenskih partnerjev na projektu VISFRIM (Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih), ki poteka v okviru programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020 in ga delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

 • Uspešno 2020!

 • 55. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini.

 • DRSV gostila nacionalni posvet projekta FramWat

  Direkcija RS za vode je v torek, 10. 12. 2019, kot pridruženi partner projekta FramWat gostila nacionalni posvet v organizaciji podjetja Limnos d.o.o. in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Na slovenskih tleh projekt poteka na pilotnem območju porečja Kamniške Bistrice.

 • Sanacija po ujmi v Dovžanovi soteski

  V soboto smo zaključili z deli pri odpravi posledic neposredne škode na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav med 29. in 30. oktobrom 2018 na območju Tržiške Bistrice s pritoki. Dela so obsegala sanacijo ceste in mostov v Jelendolu.

 • Objava javnega naročila - Izdelava primerjalne študije

  Objavili smo javno naročilo za izdelavo primerjalne študije variant v okviru projekta »Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja«. Glavni cilji obravnavanega projekta je zagotoviti vodne vire za dolgoročno in stabilno oskrbo prebivalstva s pitno vodo za širšo regijo slovenske Istre in zaledja, tako glede potrebnih količin vode kot tudi ustrezne kakovosti vode tudi v primerih, če pride do izpada katerega koli izmed obstoječih vodnih virov.

Iskalnik