Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Izvajanje določb Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami

  Dne 29.3.2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki ureja poslovanje v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, v katerih upravni organi vodijo upravne in druge postopke. Direkcija Republike Slovenije za vode je zato ukrepe iz tega zakona uvedla tudi v upravne postopke iz njene dejavnosti.

 • Poziv uporabnikom storitev Direkcije RS za vode

  Uporabnike storitev Direkcije za vode naprošamo, da zaradi preprečevanja širitve okužbe s koronavirusom COVID-19 OMEJIJO NEPOSREDNE STIKE Z USLUŽBENCI DRSV.
  Svetujemo, da se namesto osebnih stikov uporabljajo telefonske ali elektronske poti do informacij:
  - telefon: 01 478 31 00
  - E naslov: gp.drsv@gov.si.

 • Svetovni dan voda v luči podnebnih sprememb

  Po tem, ko je Direkcija RS za vode lani prvič organizirala tako imenovani Dan odprtih vrat ob Svetovnem dnevu voda in zainteresirani javnosti predstavila vodne ureditve v Občinah: Črna na Koroškem, Piran, Turnišče, Braslovče, Nova, Gorica, Šentrupert, Dol pri Ljubljani in Jesenice, smo letos, zaradi aktualnih razmer, Dan odprtih vrat prestavili na čas, ko bo to mogoče izpeljati.

 • Imenovanje v. d. direktorja Direkcije RS za vode

  Vlada Republike Slovenije je z 21. 3. 2020 imenovala Romana Kramerja za vršilca dolžnosti direktorja Direkcije RS za vode, Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Jernejev kanal

  Danes se je vodstvo Direkcije RS za vode (DRSV) sestalo z vodstvom Občine Piran in Javnega podjetja okolje Piran d.o.o. z namenom ugotovitve stališča Občine do vprašanja Jernejevega kanala in priprave načrta aktivnosti z namenom ureditve stanja na tem območju.

 • Predstavitev 2. faze projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« na Zalem Logu

  27. februarja 2020 je DRSV skupaj z občino Železniki in projektantom ureditev v DPN predstavila 2. fazo projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«. Predstavitev je bila v dvorani Kulturnega doma na Zalem Logu.

 • Vsealpska konferenca

  V Franciji je februarja potekala konferenca Alpske konvencije Vodni viri in alpske reke: prilagajanje na izzive podnebnih sprememb. Konference se je udeležilo preko 100 udeležencev iz šestih držav.

 • DRSV na strokovnem srečanju projekta Danube Floodplain

  Predstavniki Direkcije RS za vode so se udeležili strokovnega srečanja v okviru mednarodnega projekta Danube Floodplain, ki je potekalo 18. in 19. februarja 2020. Srečanje je gostilo zgodovinsko mesto Banska Štiavnica v osrednji Slovaški, znano zaradi umestitve na UNESCO-v seznam svetovne dediščine. Glavna tema srečanja je bilo vrednotenje razlivnih površin vzdolž Donave in pritokov z vidika ustreznosti za zaščito in obnovo.

 • Zapornica pri Pikoludu

  Suhi zadrževalnik Pikolud na potoku Koren je objekt vodne infrastrukture v lasti RS in v upravljanju Direkcije RS za vode. Objekt je bil zgrajen v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (po hudih poplavah, ki so prizadele Novo Gorico in Gorico) z namenom zadrževanja poplavnega vala potoka Koren in s tem varovanja južnega dela Nove Gorice in dela Gorice pred poplavami. Občina je te dni postavila zapornico in s tem sprostila manipulativni plato za nemoteno vzdrževanje objekta vodne infrastrukture, ki je namenjen varovanju pred poplavami.

 • Podpisana pogodba za ureditev struge Sevnična

  Z današnjim podpisom pogodbe med Direkcijo RS za vode, Občino Sevnica in na razpisu izbranim izvajalcem RAFAEL gradbena dejavnost d.o.o. Sevnica so stekli postopki za ureditev struge Sevnična. Gre za levi pritok Save v Sevnici, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanemu središču Sevnice v k.o. Šmarje, in ima hudourniški značaj.

 • Nadaljevanje pilotne ovodenitve Enajstmlinskega potoka

  Pilotna ovodenitev Enajstmlinskega potoka, ki je bila 26. oktobra 2018 zaradi neugodnih hidroloških razmer (prenizki pretoki Mure in posledično tudi v potoku) in ugotovitev o stanju na terenu začasno prekinjena, se bo nadaljevala v sredo, 19. februarja 2020.

 • Strokovni okvir plovbe na motorni pogon po celinskih vodah

  Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot in Skupina za Dravo sta organizirali 2. strokovni posvet z naslovom »DRAVA KOT PRILOŽNOST«. Cilj dogodka je bila razprava o možnostih in izzivih oživitve plovbe po reki Dravi v Sloveniji z namenom, da bi tovrstne aktivnosti povezali v celostno turistično ponudbo ob reki Dravi kot nadgradnjo doživetij ob Dravski kolesarski poti. Na posvetu je s predstavitvijo Strokovni okvir plovbe na motorni pogon po celinskih vodah sodelovala tudi Direkcija RS za vode.

 • Večnamenska raba zadrževalnikov

  Državni svet Republike Slovenije, Slovenski nacionalni komite za velike pregrade, Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani so v Ljubljani gostili posvet Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb - je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam. Na posvetu je s prispevkom Večnamenska raba zadrževalnikov v Sloveniji sodelovala tudi Direkcija za vode.

 • Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja

  Do roka za oddajo ponudb za izdelavo Primerjalne študije variant v okviru projekta Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja, smo prejeli dve ponudbi. Sledi postopek pregleda in ocenjevanja ponudb ter izbire izvajalca v skladu z roki, kot jih določa ZJN-3.

 • Posodobljena integralna karta poplav

  Na portalu e-Vode in v pregledovalniku Atlas voda od 20. 1. 2020 na voljo posodobljena Integralna karta poplav.

 • Podpisana pogodba za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti

  Danes je na pregradi Vogršček podpisana pogodba »Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti«. Tomaž Prohinar v imenu naročnika - Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, dr. Aleksandra Pivec v imenu sofinancerja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter Kristjan Mugerli v imenu vodilnega partnerja - izvajalca del - KOLEKTOR CPG d.o.o., so s podpisom potrdili namen dokončne sanacije pregrade, ki bo po zaključku del, predvidoma v letu 2021, ponovno sposobna prevzemati največje obremenitve in bo omogočala obratovanje akumulacije in namakalnega sistema pod pogoji, ki so bili predvideni s prvotnim projektom. Slovesnega podpisa se je udeležil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc.

 • Napoved za plačilo vodnega povračila in podatki za izračun plačila za koncesijo

  Zavezanci za plačilo vodnega povračila morajo do 31. 1. 2020 pri Direkciji RS za vode vložiti Napoved za plačilo vodnega povračila. Zavezanci za plačilo vodnega povračila so imetniki vodnih pravic, podeljenih z vodnim dovoljenjem ali koncesijo, ter  tisti, ki vodo, naplavine ali vodna zemljišča rabijo, pa vodne pravice še niso pridobili.
  Koncesionarji morajo podatke za izračun plačila za koncesijo predložiti do roka, kot ga določa posamezna Uredba o koncesiji oziroma koncesijska pogodba.

 • Srečanje slovenskih projektih partnerjev na projektu VISFRIM

  V torek, 7.1.2020, je v Mirnu bilo srečanje slovenskih partnerjev na projektu VISFRIM (Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih), ki poteka v okviru programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020 in ga delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

 • Uspešno 2020!

 • 55. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini.

Iskalnik