Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Protipoplavni nasip v Prvačini

  Danes je bil na novinarski konferenci v Prvačini ob Vipavi javnosti predstavljen novozgrajeni protipoplavni nasip, ki bo zaščitil prebivalce naselja pred visokimi vodami. Projekt spada med gradbene protipoplavne ukrepe v MO Nova Gorica, ki se izvajajo v okviru projekta VISFRIM.

 • Podpis Memoranduma o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v imenu Slovenije, skupaj z veleposlanikom Črne Gore, nj. eksc. prof. dr. Vujico Lazovićem podpisal Memorandum o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu. Memorandum predstavlja izvedbeni akt Protokola o varstvu pred poplavami k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu. S podpisom se zagotavlja nadaljnje delovanje in razvijanje Sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu, ki že ima sedež na Agenciji RS za okolje (ARSO) v Ljubljani. Podpis je pomembno dejanje, ki znatno prispeva k varnosti življenj ljudi in imetja pred poplavami v mednarodnem porečju Save - najbolj vodnatem pritoku Donave.

 • Evropska sredstva za večjo varnost pred poplavami

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Ptujska Drava«, ki ga bo izvajala Direkcija Republike Slovenije za vode.

 • Podelitev koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Zgornje Save

  Vlada je na 21. redni seji izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju zgornje Save podeli konzorciju družb NIVO EKO, dejavnost v ekologiji d.o.o., Žalec (vodilni partner) ter HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje d.o.o., Mengeš in EHO PROJEKT, erozija, hudourništvo, okolje d.o.o., Ljubljana.

 • Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov

  Vlada je na 21. redni seji sprejela Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov iz Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 za obdobje 2017-2019.

 • Brezplačen prenos zemljišč

  Vlada je na 21. redni seji sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu dveh zemljišč, obe k. o. 2494 Košana, v last Občini Pivka, saj ti v naravi predstavljata obstoječo dostopno pot, zemljišče pa nima več funkcije vodnega zemljišča.

 • Sprememba projektov Protipoplavni ukrepi Zbelovo – Mlače in ob Voglajni s pritoki

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela spremembo projektov Protipoplavni ukrepi Zbelovo – Mlače in Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki - faza C. Namen investicije je zavarovanje naselij Zbelovo in Mlače pred visokimi vodami Dravinje.

 • Potek pilotne ovodenitve Enajstmlinskega potoka

  Strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS), ki izvajajo nadzor pilotne ovodenitve Enajstmlinskega potoka, so 11. maja 2020 ugotovili, da se gladina podzemne vode pod objekti v Stogovcih in Žibercih, zaradi izgub iz struge Enajstmlinskega potoka, dviguje. O tem je GeoZS v skladu s poslovnikom obvestil Direkcijo RS za vode (DRSV) in priporočil zaprtje zapornic na vtočnem objektu v Enajstmlinski kanal, kar je slednja 12. maja 2020 tudi storila. S tem se je končala druga faza pilotne ovodenitve, ki se je začela 17. februarja 2020.

 • Dan reke Save

  Leta 2007 je bil 1. junij proglašen za Dan reke Save. Obeležujemo ga štiri države pogodbenice Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu. Poleg Slovenije, so to še Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija.

 • Novo obvestilo za stranke v zvezi z veljavnostjo dovoljenj in rokih za opravljanje posameznih procesnih dejanj v času epidemije Korona virusa

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 21. 5. 2020 sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje SARS-COV-2 (COVID-19), s katerim prenehajo veljati začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ).

 • Pričelo se je celostno urejanje potoka Grosupeljščica

  Danes je v Grosupljem potekal podpis pogodbe med Občino Grosuplje, Direkcijo RS za vode in CGP d.d., s čimer se pričenja gradnja zadrževalnika Veliki potok. Gre za 1. fazo projekta izboljšanja poplavne varnosti mesta ob potoku Grosupeljščica. Druga faza predvideva še ureditev potoka in s tem zaključek celovitih ukrepov za zmanjševanje ogroženosti območja Grosupljega pred škodljivim delovanjem voda.

 • Potek pilotne ovodenitve Enajstmlinskega potoka

  Pilotna ovodenitev Enajstmlinskega potoka, ki se je po prekinitvi 26. oktobra 2018 nadaljevala 19. februarja 2020, še naprej poteka v skladu s Poslovnikom, ki so ga sprejele Občina Apače, Direkcija RS za vode in Geološki zavod Slovenije ter pod stalnim terenskim nadzorom strokovnjakov Geološkega zavoda Slovenije.

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

  Državni zbor Republike Slovenije je 29. aprila 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

 • Vodna dovoljenja - sprejem vlog za podaljšanje

  Lastnike vodnih dovoljenj za neposredno rabo vode obveščamo, da lahko vlogo za podaljšanje vodnega dovoljenja vložite najkasneje do dneva izteka veljavnosti obstoječega vodnega dovoljenja.

 • Izvajanje določb Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami

  Državni zbor je 20. 3. 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki ureja poslovanje v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, v katerih vodijo upravne in druge postopke upravni organi, drugi državni organi, občine in nosilci javnih pooblastil. Dne 28. 4. 2020 je Državni zbor sprejel tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.
  S tem zakonom in njegovimi spremembami ter dopolnitvami se vzpostavljajo začasni ukrepi (za čas veljavnosti zakona, najkasneje do 1. 7. 2020), ki pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku.

 • Priprava načrta upravljanja voda na vodnih območjih Donave ter Jadranskega morja 2022 – 2027

  Ministrstvo za okolje in prostor z javnim naznanilom obvešča vse zainteresirane javnosti o pripravi Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje od 2022 – 2027 in Načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje od 2022 – 2027 (NUV III). Predloge in pobude lahko posredujete preko e-pošte: gp.mop@gov.si ali po pošti na naslov ministrstva.

 • Svetovni dan Zemlje

  Svetovni dan Zemlje zaznamujemo vsako leto 22. aprila vse od leta 1970. Na ta dan opozarjamo na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo, in kjer je ozaveščanje o pomenu zdravega okolja v tem času, še posebej pomembno.

 • Načrt razvojnih programov 2020–2023

  Na odboru za gospodarstvo je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila tri nove projekte, in sicer Zapornici Ambrožev trg in Gruberjev kanal, Sanacija hudournika Reka in Ureditev vodotoka Ligojščica v Horjulu.

 • Drča v Ločici urejena

  Obnova drče v Ločici, ki se je pričela februarja, je danes zaključena. Dela so vključevala sanacijo in utrditev temelja vtočnega pragu in brežin, rekonstrukcijo celotne površine drče in izvedbo zaključnega praga. Slednji je bil usklajen z lokalno ribiško družino in tako je zdaj primeren za prehod živih organizmov. DRSV je izvedla tudi čiščenje prodišča na levi brežini nad drčo in odstranila zarast in naplavine, saj se je nad drčo ustvarilo obsežno prodišče, ki se je močno zaraslo, zarast pa je posegala v pretočni profil vodotoka.

 • Določen upravljavec nepremičnine priobalnega zemljišča Gradaščice

  Vlada je za upravljavca nepremičnine s parc. št. 2123/10 k.o.1982 - Šujica določila Direkcijo Republike Slovenije za vode. Direkcija Republike Slovenije za vode pa je na podlagi izdane Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec pričela s pridobivanjem pravice graditi.

Iskalnik