Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Čista obala 2020

  Na tradicionalni čistilni akciji Čista obala, ki poteka v sklopu največje svetovne prostovoljne čistilne akcije obal, morij in jezer ‐ International Coastal Cleanup (ICC), je Direkcija RS za vode poskrbela za odvoz in ravnanje s 17.410 zbranimi odpadki.

 • Porok za uspeh je, da občine prevzamejo ključno breme v začetni fazi

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je ob ogledu izvajanja ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko projekt ocenil kot primer dobre prakse, ki dokazuje, da lahko manjše protipoplavne zaščite izvedemo učinkovito in predvsem v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo. »V tem primeru je Občina Gorenja vas – Poljane izpeljala, kar je najtežje. To so vsi postopki pridobivanja dovoljenj in postopke, povezane z razpolaganjem zemljišč.« Minister je poudaril, da bo takšne primere v prihodnje treba vzeti za zgled.

 • Dela na reki Rižani se zaključujejo

  Potem, ko je DRSV v maju začela z odstranjevanjem zarasti in prodnih nanosov iz pretočnega profila vodotoka na reki Rižani, bo v septembru delo zaključeno. S tem bo ponovno vzpostavljena osnovna pretočnost struge in izboljšana poplavna varnost.

 • Projekt goMURra predstavljen na prvem Forumu za Muro

  V okviru delovanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro (v nadaljevanju: komisija za Muro), je Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za kmetijstvo, regije in turizem v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS organiziralo prvi Forum za Muro. Namen dogodka je bil obvestiti deležnike o aktualnih temah delovanje komisije za Muro in s tem okrepiti vključevanje zainteresiranih strani v delovanje komisije.

 • Začela se je gradnja zadrževalnika Veliki potok

  Začela se je gradnja zadrževalnika Veliki potok, protipoplavnega objekta, ki predstavlja I. fazo celovitih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti območja Grosupljega pred škodljivim delovanjem voda Grosupeljščice.

 • Imenovanje direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode

  Vlada je na 29. redni seji izdala odločbo o imenovanju Romana Kramerja za direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV), organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor (MOP), za mandatno dobo petih let, od 28. 8. 2020 do 27. 8. 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 • 3. Tradicionalni hackathon odprtih podatkov – Letošnja tema je podnebje

  Vabimo vas k sodelovanju v informacijskem izzivu, v katerem bomo na osnovi odprtih podatkov Agencije za okolje in Direkcije za vode iskali odgovore na vprašanje: Kaj lahko danes naredimo, da omilimo posledice podnebnih sprememb za prebivalstvo Slovenije.

 • Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri

  Projekt Natura Mura je prejel odločitev o finančni podpori iz sredstev evropske kohezijske politike. Vrednost Nature Mure, katerega obdobje izvajanja je od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2023, znaša 4,57 milijona evrov, od česar bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.

 • Zemljišča ob vodotokih so z zakonom zaščitena

  Zakon o vodah določa, da je brez vodnega soglasja ali gradbenega dovoljenja, ki vsebuje pozitivno mnenje Direkcija Republike Slovenije za vode, prepovedano posegati na vodno zemljišče ali priobalni pas na vodotokih I. reda, ki je v naseljih 15m in izven naselja 40m. Območja, ki imajo status po navedenem zakonu sodijo med varovana območja in zanje veljajo posebna pravila pri poseganju nanje.

 • Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice

  Vlada je na 79. dopisni seji sprejela Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice, Novelacija št. 2, maj 2020.

 • Sodelovanje med Direkcijo RS za vode in Geološkim zavodom Slovenije

  Vršilec dolžnosti Direkcije RS za vode (DRSV) Roman Kramer in direktor Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) dr. Miloš Bavec, sta podpisala pogodbo »Priprava geoloških in hidrogeoloških strokovnih podlag, mnenj in analiz v postopkih na Direkciji RS za vode«. Gre za 3-letno pogodbo, v skupni vrednosti 2,7 mio EUR in zajema izvedbo širokega spektra strokovnih nalog, ki bodo služile kot pomoč pri obvladovanju vseh nalog in aktivnosti, na področju upravljanja s podzemnimi vodami, ki zajema tako področje varstva voda, kot tudi urejanja voda in odločanja o rabi podzemne vode.

 • Gradnja protipoplavnih ukrepov na Gradaščici se pričenja

  Danes opoldne sta vršilec dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer in direktor gradbenega podjetja INKAING d.o.o. Matjaž Jerala podpisala pogodbo o gradnji projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B«, ki zajema protipoplavne ukrepe in ureditve na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec. Vrednost pogodbe znaša 2.926.558,96 € z DDV, dela se bodo pričela septembra.

 • V javni razpravi dokument Pomembne zadeve upravljanja voda

  Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, Direkcijo RS za vode, Inštitutom za vode RS in Geološkim zavodom Slovenije pripravilo dokument »Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (PZUV)«. Z objavo tega dokumenta ministrstvo nadaljuje intenzivno javno obravnavo in javno razpravo o ključnih okoljskih zadevah na področju upravljanja z vodami v Sloveniji. Pripombe in predloge lahko posredujete do konca oktobra.

 • Nadaljuje se izvajanje protipoplavnih ukrepov v Šentjurju

  Danes so Občina Šentjur, Direkcija RS za vode in izvajalec podpisali pogodbo o protipoplavnih ukrepih na Voglajni s pritoki. S tem se bo začela naslednja faza izvedbe celostne protipoplavne zaščite Šentjurja.

 • Projekt oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja je priložnost za vzajemno koristno dejanje

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je skupaj z državno sekretarko dr. Metko Gorišek ter Bojanom Dejakom (generalni direktor Direktorata za vode in investicije na MOP) in Romanom Kramerjem (direktor Direkcije RS za vode) ob obisku občine Pivka na temo vodooskrbe poudaril, da gre za pomemben državni projekt, ki nam daje priložnost za vzajemno koristno dejanje in »tako je danes tudi potekala diskusija.« Minister Vizjak je županom in direktorjem zagotovil, da bo država sodelovala z lokalno skupnostjo, "si pa želimo obravnave na strokovni ravni in argumentiranega pristopa."

 • Didaktičen film Bolje pripravljen kot poplavljen

  V okviru projekta »Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav« je bil izdelan film Bolje pripravljen kot poplavljen.

 • DRSV podpisala pismo podpore projektu FramWat

  Direkcija RS za vode je te dni podpisala pismo podpore projektu FramWat (Interreg Srednja Evropa), katerega namen je zasnova orodij ter priprava smernic za prepoznavanje in aktivacijo naravnih retenzijskih površin s ciljem kontroliranega razlivanja vode v času visokih voda.

 • Šest novih projektov za večjo poplavno varnost

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2020 – 2023 uvrstila šest novih projektov za večjo poplavno varnost v skupni vrednosti skoraj 30 milijonov evrov.

 • Šest novih projektov za večjo poplavno varnost v skupni vrednosti skoraj 30 milijonov evrov

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2020 – 2023 uvrstila šest novih projektov za večjo poplavno varnost v skupni vrednosti skoraj 30 milijonov evrov.

 • Protipoplavni nasip v Prvačini

  Danes je bil na novinarski konferenci v Prvačini ob Vipavi javnosti predstavljen novozgrajeni protipoplavni nasip, ki bo zaščitil prebivalce naselja pred visokimi vodami. Projekt spada med gradbene protipoplavne ukrepe v MO Nova Gorica, ki se izvajajo v okviru projekta VISFRIM.

Iskalnik