GOV.SI

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Zaključek intervencijskih del na Mislinji, Studenčnici, Grajeni in Rogoznici

  Letošnji konec junija in začetek julija nista prizanašala z dežjem in tako smo na SO Drava opravili vrsto intervencijskih del. Največje škode so bile gorvodno od sotočja z Glažuto, na dolžini ca 2,4 km. Erozijske škode so nastale tudi na odseku med sotočjem z Glažuto in naseljem Mislinjo. Na povirju Mislinje, kjer je ponekod cesto popolnoma odneslo, smo odpirali pretočnost struge, obenem pa vzpostavljali prevoznost ceste. Na Studenčnici in Grajeni na Ptuju smo morali odstranjevati podrto drevje, na Rogoznici pa material z usada, ki je deloma zasipal strugo.

 • Smernice ICPDR za trajnostno hidroenergetsko rabo povodja Donave

  Odločitev Evropske unije po povečani proizvodnji in rabi energije iz obnovljivih virov (direktiva o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov) je pomemben korak pri uresničevanju potrebe po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in pri spodbujanju varnosti preskrbe z energijo, hkrati pa je pomembno gibalo razvoja proizvodnje električne energije iz vodnih virov v evropski regiji in zato tudi v državah povodja Donave. Hkrati so evropske in tudi podonavske države zavezane k varovanju okolja, torej izvajanju zakonodaje, povezane z vodo, naravo in drugimi okoljskimi temami. Na področju stanja voda je osrednjega pomena vodna direktiva, saj prispeva k ravnovesju okoljskih in razvojnih interesov sodobne evropske družbe.

 • Sanacija pregrade Vogršček

  Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije, zgrajen v letih 1986 - 1989, z namenom zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin, za zadrževanje poplavnih valov, bogatenje podtalnice in zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka Vogrščka. Nahaja se na jugozahodnem robu Vipavske doline, v imenu lastnika pa z njim upravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode. Danes je objavila javno naročilo za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti.

 • Sestanek delovne skupine za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo Slovenske Istre in Krasa

  Danes se je na Direkciji RS za vode sestala delovna skupina za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo Slovenske Istre in Krasa, ki jo vodi direktor DRSV, Tomaž Prohinar. Cilj skupine je poiskati in povezati vodne vire, ki bodo zagotovili dolgoročno in stabilno vodooskrbo z vodo v Slovenski Istri in na Krasu tudi v primerih, če pride do ogroženosti in izpada katerega izmed obstoječih vodnih virov, kot se je to zgodilo v nedavnem primeru reke Rižane.

 • Projekt protipoplavne ureditve porečja Gradaščice stopa v etapo 1A

  Direkcija za vode je objavila razpis za oddajo javnega naročila: Projektiranje in gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A«. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

 • Projekt Frisco 2.1 se preveša v zaključno fazo

  Vse aktivnosti projekta Frisco 2.1 potekajo gladko in po začrtanih časovnih planih. Trenutno smo na sredini gradbenih del na hrvaški strani, kjer sanirajo poškodovane betonske dele pregrade in zamenjujejo izrabljene kovinske zapornice ter opremo za njihovo upravljanje. Prav tako v telo pregrade nameščajo akcelerografe, piezometre in inklinometre, ki so na slovenski strani že nameščeni.

 • Iskanje sistemske rešitve za stabilno in dolgoročno vodooskrbo slovenske Istre

  Danes se je na Ministrstvu za okolje in prostor odvilo novo srečanje ministra Simona Zajca z župani Obalnih občin. Namen srečanja je bil dogovor o načinu iskanja sistemske rešitve za stabilno in dolgoročno vodooskrbo slovenske Istre. Delovno skupino, v kateri bodo župani širše regije ter predstavniki izvajalcev vodooskrbe, bo vodil direktor Direkcije RS za vode, Tomaž Prohinar.

 • Zaključna konferenca FRISCO 1

  Danes je v Zagrebu potekala zaključna konferenca projekta FRISCO1. Gre za strateški projekt, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane ter na delih porečij Drave in Mure in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

 • Ukrepanje po železniški nesreči v Dolu pri Hrastovljah

  Na Direkciji RS za vode skupaj s koncesionarjem VGP Drava Ptuj d.o.o., izvajalcem gospodarske javne službe varstva in čiščenja celinskih voda, že vse od železniške nesreče v Dolu pri Hrastovljah dne 25.6. pozorno spremljamo stanje in sodelujemo pri izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja ter za zmanjšanje možnosti onesnaženja površinskih voda in vodnih virov.

 • Ložnica - ureditev struge v Gladomesu

  Te dni je Direkcija za vode zaključila z deli na strugi Ložnice v Gladomesu, s čimer je rešen problem erozije brežin in zmanjšana ogroženost pred visokimi vodami. Z dodatnimi pragovi smo preprečili poglabljanje dna in povečali stabilnost struge. Obravnavani odsek med cesto Slovenska Bistrica – Oplotnica in naseljem Gladomes v dolžini 620 m ni bil namreč nikoli sistematično reguliran.