GOV.SI

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Socialni transferji pomembno znižujejo revščino

  Stopnja tveganja revščine je v letu 2018 ostala enaka kot v prejšnjem letu (13,3 %). Podatki kažejo, da socialni transferji pomembno znižujejo revščino. Če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev (družinskih in socialnih prejemkov), bi bila stopnja tveganja revščine 23,4-odstotna. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2019 za transferje posameznikom in družinam namenja 1,249 milijarde evrov.

 • Indeks enakosti spolov: Slovenija nad povprečjem EU-28

  Evropski inštitut za enakost spolov je danes objavil rezultate najnovejšega merjenja indeksa enakosti spolov. Indeks vsako leto pokaže, koliko smo v Evropski uniji in posameznih državah članicah oddaljeni od enakosti spolov.
  Na lestvici od 1 do 100 (1 pomeni popolno neenakost, 100 pa popolno enakost) Slovenija dosega 68,3 točke. Umešča se na 11. mesto v EU-28 in je za 0,9 točke nad EU povprečjem (67,4). Najboljše so se odrezale Švedska (83,6), Danska (77,5) in Francija (74,6), najslabše pa Slovaška (54,1), Madžarska (51,9) in Grčija (51,2), ki je na zadnjem mestu v EU-28.
  Rezultati temeljijo na vrzeli med ženskami in moškimi na šestih ključnih področjih: delo, denar, znanje, čas, moč in zdravje.

 • Pogajalska skupina za dopolnitev pravil ESS danes prvič zasedala

  Predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov so se v preteklem tednu, na sestanku s predsednikom vlade dogovorili, da bodo spremenili poslovnik Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) z namenom jasneje določiti vlogo ESS v primeru vlaganja zakonov s strani drugih upravičenih vlagateljev. Kot je v prejšnjem tednu, po srečanju s socialnimi partnerji, izpostavila ministrica mag. Ksenija Klampfer, so nova pravila potrebna, saj ima Slovenija trenutno manjšinsko vlado, takšna situacija pa zdaj ni predvidena v pravilih ESS.

  Komisijo, ki pripravlja dopolnitev pravil ESS, sestavljata po dva člana vsake strani, torej vladne, delodajalske in sindikalne. Komisjia je danes prvič zasedala in se bo ponovno srečala še v tem tednu.

 • Ženske in moški na delovnem mestu

  Na Brdu pri Kranju danes, v organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poteka mednarodna konferenca »Ženske in moški na delovnem mestu: Varnost in zdravje pri delu v kontekstu enakih možnosti.« Dogodek sofinancira Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu.

  Konferenco je z uvodnim govorom odprla ministrica mag. Ksenija Klampfer, ki je dejala, da konferenca naslavlja eno najpomembnejših tem sodobnih delovnih okolij: to je raven varnosti in zdravja pri delu.

 • Centri za socialno delo rešili že 93 % vseh avgustovskih vlog

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že v prejšnjem letu pričelo s sistemskimi in organizacijskimi ukrepi, katerih cilj je bila izdaja odločb na centrih za socialno delo (CSD) v zakonsko določenem roku. V mesecu avgustu 2019 so namreč centri za socialno delo morali odločati o približno 113.000 vlogah oziroma o približno 180.000 pravicah. Od avgustovskih vlog je do danes rešenih že 93 % vlog. Po poročanjih CSDjev, so nerešene ostale predvsem vloge, kjer je bil stranki izdan poziv za dopolnitev vloge ali pa se rešuje predhodna vloga.

 • Letošnji teden otroka v znamenju otrokovih pravic

  Kakovost življenja otrok ter zaščita in varstvo otrok so v Sloveniji glede na mednarodne raziskave na najvišji ravni. Prav tako so številni ukrepi družinske politike v mednarodnem prostoru prepoznani kot primeri dobre prakse. Na področju varovanja pravic otrok se v zadnjih letih v Evropi vse bolj izpostavlja pomen participacije otrok, kjer države priznavajo vlogo in pomen sodelovanja otrok na vseh zadnje pomembnih področjih.

 • Evropska sredstva za socialno vključevanje invalidov

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«, ki ga bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo v kratkem. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,45 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma 1,96 milijona evrov. Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je namenjenih 1,3 milijona evrov, kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa skoraj 1,2 milijona evrov sredstev.

 • Popravke pokojninske zakonodaje in zakonodaje na trgu dela potrdila Vlada RS

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v mesecu marcu predstavilo predlog popravkov pokojninske zakonodaje in predlog sprememb zakonodaje na trgu dela. Ministrstvo je k pripravi sprememb pristopilo na podlagi ciljev iz koalicijskega sporazuma ter analize stanja na tem področju. Soglasje socialnih partnerjev je bilo doseženo glede večine predlogov, ki se navezujejo tako na popravke pokojninske zakonodaje, s katerimi izboljšujemo položaj bodočih prejemnikov pokojnin, kot na spremembe na trgu dela, ki med drugim zvišujejo najnižje nadomestilo za primer brezposelnosti na 530,19 EUR bruto, hkrati pa predvidevajo ukrepe za hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb.

 • Izjava ministrice glede ukinitve dodatka za delovno aktivnost

  Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer je v današnji izjavi za medije ponovno predstavila argumente za ukinitev dodatka za delovno aktivnost, pri čemer ministrstvo zasleduje cilj čimprejšnje aktivacije brezposelnih oseb in njihovo vključitev na trg dela ter s tem vključitev v obvezna socialna zavarovanja.

 • Pospešeno reševanje zaostankov

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od lani jeseni intenzivno odpravljamo zaostanke pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Ministrici mag Kseniji Klampfer se namreč zaostanki pri odločanju o teh pravicah zdijo nedopustni in je takoj po prihodu na ministrstvo sprejela ukrepe za njihovo odpravo. Tako smo v zadnjih mesecih uspeli zaostanke prepoloviti. Januarja 2018 smo imeli 5.721 nerešenih pritožb, 1. oktobra letos jih je še 754. Cilj ministrstva je do konca leta odpraviti vse zaostanke.