Skoči do osrednje vsebine

Poziv k izkazu interesa za sodelovanje na projektu vzpostavitve zmogljivosti za preizkušanje in poskuse umetne inteligence na področju zdravja

Evropska komisija je dne 15.2.2022 v okviru programa »Digital Europe Programme« objavila javni razpis za vzpostavitev zmogljivosti za preizkušanje in poskuse na področju umetne inteligence. V sklopu naslavljanja umetne inteligence skozi sektorska orodja/vozlišča za testiranje in eksperimentiranje, (t.i. TEF – Testing and Experimentation Facilities) se naslavljajo različna področja.

Zmogljivosti za preizkušanje in poskušanje na področju umetne inteligence so namenjene preizkušanju in ovrednotenju tehnologij in aplikacij umetne inteligence (UI) za reševanje različnih domenskih problemov, ki jim je TEF UI (angleško Testing and Experimentation Facilities Artificial Inteligence Health -TEF AI Health) namenjen (glede na sektor, na katerega se nanaša), v dejanskih produkcijskih pogojih delovanja. V ta namen morajo TEF UI zagotavljati testno okolje z ustreznimi relevantnimi zmogljivostmi za UI tako na aplikacijski strani, podatkovni strani in IT infrastrukturni strani, kar pomeni strojno in programsko tehnološko infrastrukturo, ki je podprta z zadostnim strokovnim znanjem za preizkušanje tehnologij UI na izbrani domeni. V okviru TEF UI se preizkušajo le zrele tehnologije UI (na ravni TRL 7 in več), ki so primerne za prehod na trg.

Koncept vzpostavitve zmogljivosti za preizkušanje in poskuse na področju UI je predlagan v okviru strateških dokumentov EU na področju umetne inteligence, kot sta Bela knjiga za UI in Usklajeni načrt EU za UI. V Beli knjigi za UI je vzpostavitev zmogljivosti za preizkušanje ukrep za zagotavljanje odličnosti na področju UI, v Usklajenem načrtu za UI, ki bolj podrobno določa aktivnosti, pa so TEF-i UI predvideni kot ukrep v okviru aktivnosti spodbujanja uvajanja UI – Od raziskav do trga (angl. from lab to market).

Podpora TEF-om na nacionalni ravni je opredeljena v Nacionalnem programu spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025 (NpUI), ki slednje opredeljuje v okviru strateškega cilja SC5: Vzpostavitev tehnološke infrastrukture za raziskave, razvoj in uporabo UI, ukrepa 5.9.

Preskušanje tehnologij umetne inteligence v realnem okolju je pomemben korak pri uvajanju teh tehnologij na trg in je del inovacijske verige, pri kateri evropski ekosistem UI potrebuje znatno podporo, da bi ostal konkurenčen na svetovni ravni.

Najpomembnejši cilj TEF-ov UI je tako ovrednotenje in potrjevanje inovativnih tehnologij UI in robotike v realnem okolju, kar omogoča ponudnikom rešitev razvoj tržnih aplikacij UI, ki so dejansko učinkovite pri naslavljanju uporabniških zahtev in posledično s tem omogočajo ponudnikom  hitrejši dostop na trg, uporabnikom teh rešitev pa omogočijo testiranje uporabnosti UI v njihovem konkretnem okolju in kontekstu preden rešitve dejansko uvedejo v svoje poslovanje (ang. test before invest). S tem bodo TEF-i UI omogočili pospešeno uvajanje tehnologij UI in robotike na strateških področjih, tako v zasebnem kot javnem sektorju. TEF-i UI bodo tudi predstavljali eno izmed ključnih infrastruktur za EU4AI platformo, posebej pa je pomembno njihovo povezovanje z mrežo evropskih vozlišč za digitalno preobrazbo – eDIH, ki bodo imeli veliko vlogo pri pospeševanju digitalne preobrazbe gospodarstva (predvsem MSP) in javnega sektorja v državah članicah EU. V Sloveniji pričakujemo vzpostavitev enega ali dveh eDIH-ov.

Na javni razpis programa Digitalna Evropa se lahko prijavijo konzorciji nacionalnih vozlišč in/ali satelitov, ki bodo zagotavljali tovrstne zmogljivosti, pri čemer morajo biti konzorciji sestavljeni iz vozlišč in/ali  satelitov iz več držav članic.

Vozlišče mora nuditi storitve na lastni infrastrukturi in zagotoviti realno okolje za testiraje in poskuse UI (npr. bolnice, tovarne, mesta,…). Vozlišče mora v svojem okviru delovanja zagotoviti strokovnjake s področja UI, pa tudi strokovnjake z domenskega področja na katerega se TEF nanaša  (lastne ali v okviru sodelovanja z raziskovalnimi in tehnološkimi organizacijami). Posamezno vozlišče lahko sestavlja več pravnih subjektov, ki morajo imeti izraženo jasno vlogo pri delovanju vozlišča in doseganju njegovih ciljev. Vozlišča imajo lahko satelitska vozlišča , ki so komplementarna vozlišču in nudijo manjše testne zmogljivosti. Eno izmed vozlišč v EU konzorciju ima vlogo koordinatorja projekta, ki tudi vodi prijavo konzorcija na razpis, ostali pa so partnerji v konzorciju.

Vsaka država članica mora ob prijavi konzorcija na razpis zagotoviti 50% delež sofinanciranja, predvidenega za delovanje nacionalnega vozlišča/satelita v  konzorciju:

  • do 5 milijonov EUR v primeru, da partnerji oblikujejo vozlišče oz.
  • do 2 milijonov EUR v primeru, da partnerji oblikujejo satelitsko vozlišče.

Sestavni del obvezne dokumentacije ob prijavi konzorcija na razpis EK  je formalna zaveza države članice o zahtevanem deležu sofinanciranja za vsakega partnerja posameznega nacionalnega vozlišča.

Evropska komisija v sklopu tega razpisa načrtuje financiranje samo enega konzorcija TEF UI na posameznem strateškem področju - sektorju. Slovenija bo v sklopu tega razpisa podprla nacionalno satelitsko vozlišče, ki bo sodelovalo v konzorciju na področju zdravja in ki bo izbran za financiranje na javnem razpisu programa Digitalna Evropa. Za ta namen načrtujemo sredstva v okviru Večletnega finančnega okvirja 2021-2027 in sicer v višini v skladu s pogoji za vzpostavitev t.i. satelitskega vozlišča.

Izkaz interesa za sodelovanje pri vzpostavitvi TEF na področju zdravja posredujte na e-mail naslova nena.dokuzov@gov.si (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) in v kopijo (cc) gp.sdp@gov.si, najkasneje do 8. 4. 2022.

Dodatne informacij o razpisu v angleščini najdete na spletni strani