Skip to main content

About the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (MDDSZ) is responsible for the status, rights and obligations of workers arising from labour; the pension and disability insurance scheme; collective agreements; employment policy at home and abroad; preventing undeclared work and employment; unemployment insurance; the status and the comprehensive social protection of disabled persons, youths, children and families; scholarships and vocational training; safety at work; family and demographic policy; social protection and welfare; social assistance for deprived individuals, families and population groups; the situation of women and the provision of equal opportunities for women and men; training children with development disorders and protection of persons who are incapable of taking care of themselves; protection and rights of war veterans, war disabled and war victims; and the restoration and maintenance of graves and grave sites of war veterans and war victims.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) opravljamo naloge iz pristojnosti, ki se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela; sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja; kolektivne pogodbe; politiko zaposlovanja doma in v tujini; preprečevanje dela in zaposlovanja na črno; zavarovanje za čas brezposelnosti; položaj in celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine; štipendiranje in poklicno izobraževanje; varnost pri delu; družinsko in demografsko politiko; socialno varstvo in socialno skrbstvo; družbeno pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva; položaj žensk ter zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških; usposabljanje otrok z motnjami v razvoju in varstvo oseb, ki ne morejo same skrbeti zase; varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojn; obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov in žrtev vojn.

Leadership

Organisational units

Bodies within the Ministry