Skip to main content

Minister Sanja Ajanović Hovnik participated in discussion on the subject of public institutions

A discussion was held at the Faculty of Social Sciences entitled: Public institutions between efficiency and social responsibility – Governance of public institutions and directors' accountability in healthcare. Minister Sanja Ajanović Hovnik also participated in the discussion.

Discussion about public institutions | Author Ministry of Public Administration

1 / 3

Kot je poudarila, se o prenovi modela pravne ureditve in upravljanja javnih zavodov v Sloveniji razpravlja že vrsto let. »V okviru zavodov se zagotavljajo javne storitve, ki imajo za ljudi poseben pomen. Gre za zdravstvo, izobraževanje, kulturo. In vendar imamo zakon, ki je star 30 let in za katerega že vrsto let vemo, da ga je potrebno prenoviti. Javni zavodi so tisti, ki zagotavljajo izvajanje javnih storitev, ki morajo biti zagotovljene in dostopne vsem uporabnikom pod enakimi pogoji, javni zavodi pa jih morajo zagotavljati enako za vse prebivalce, predvidljivo, predvsem pa kakovostno.«

Sogovorniki so se v razpravi strinjali, da je za kakovostno izvajanje javnih storitev s strani javnih zavodov kot izvajalcev javnih služb nujna ustrezna organizacijska in upravljavska ureditev javnih zavodov. Z vzpostavitvijo učinkovite organizacije in upravljanja javnih zavodov bo možno preko kakovostnega izvajanja javnih storitev zagotoviti večjo socialno kohezivnost - le ta pa je eden ključnih pogojev za izboljšanje konkurenčnosti Slovenije.

Status organizacij, v okviru katerih se zagotavlja izvajanje javnih služb, je po besedah govorcev treba urediti na način, ki bo omogočal učinkovito upravljanje in vodenje teh organizacij, predvsem pa tudi njihovo razvojno naravnanost. Pri tem je bistvenega pomena ustrezna opredelitev razmerij med ustanoviteljem in izvajalcem javnih storitev, ki naj temelji na elementih korporativnega upravljanja. Določiti je treba elemente obveznosti in mehanizme odgovornosti tako ustanoviteljev (lastnikov) kot tudi izvajalcev javnih služb. Ustrezno je treba opredeliti pristojnosti ter postopke za imenovanje in razrešitev organov upravljanja, ter poslovodnih in nadzornih organov izvajalcev javnih služb.

»Ministrstvo za javno upravo sofinancira raziskovalni projekt, ki bo preko ocene stanja na področju ustanavljanja, delovanja in upravljanja javnih zavodov ter pregleda primerjalno-pravne ureditve identificiral potrebne sistemske spremembe oziroma strokovne podlage pri pripravi rešitev za celovito sistemsko ureditev organiziranja in upravljanja javnih zavodov, ki jih področje javnih zavodov čaka že vrsto let,« je v razpravi izpostavila ministrica ter dodala, da bo v drugi polovici leta 2023 Ministrstvo za javno upravo v javno razpravo posredovalo nov sistemski zakon o zavodih, ki bo omogočal čim bolj racionalno in učinkovito upravljanje in izvajanje javnih služb v okviru posameznih dejavnosti. Zaradi zagotavljanja čim bolj racionalnega izvajanja javnih služb je nujno, da se na sistemski ravni vzpostavi enotna izhodišča za opredelitev javnih služb in določijo enotni standardi za opravljanje javnih služb.