Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Didaktičen film Bolje pripravljen kot poplavljen

  V okviru projekta »Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav« je bil izdelan film Bolje pripravljen kot poplavljen.

 • DRSV podpisala pismo podpore projektu FramWat

  Direkcija RS za vode je te dni podpisala pismo podpore projektu FramWat (Interreg Srednja Evropa), katerega namen je zasnova orodij ter priprava smernic za prepoznavanje in aktivacijo naravnih retenzijskih površin s ciljem kontroliranega razlivanja vode v času visokih voda.

 • Šest novih projektov za večjo poplavno varnost

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2020 – 2023 uvrstila šest novih projektov za večjo poplavno varnost v skupni vrednosti skoraj 30 milijonov evrov.

 • Šest novih projektov za večjo poplavno varnost v skupni vrednosti skoraj 30 milijonov evrov

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2020 – 2023 uvrstila šest novih projektov za večjo poplavno varnost v skupni vrednosti skoraj 30 milijonov evrov.

 • Protipoplavni nasip v Prvačini

  Danes je bil na novinarski konferenci v Prvačini ob Vipavi javnosti predstavljen novozgrajeni protipoplavni nasip, ki bo zaščitil prebivalce naselja pred visokimi vodami. Projekt spada med gradbene protipoplavne ukrepe v MO Nova Gorica, ki se izvajajo v okviru projekta VISFRIM.

 • Prenos zemljišča na Občino Brezovica

  Vlada je na 25. redni seji na Občino Brezovica prenesla zemljišče v k.o. Jezero, ki je bilo izvzeto iz javnega dobra, ker dejansko nima več funkcije vodnega zemljišča, saj na njem voda ni več trajno prisotna.

 • Obnova obstoječih zapornic in energetska izraba Ljubljanice

  Direkcija RS za vode (MOP), Mestna občina Ljubljana, Energetika Ljubljana in Elektro Ljubljana so podpisale Dogovor o sodelovanju in sofinanciranju pri pripravi investicijskega projekta »Obnova obstoječih zapornic in energetska izraba Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti na Ljubljanici«.

 • Podpis Memoranduma o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v imenu Slovenije, skupaj z veleposlanikom Črne Gore, nj. eksc. prof. dr. Vujico Lazovićem podpisal Memorandum o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu. Memorandum predstavlja izvedbeni akt Protokola o varstvu pred poplavami k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu. S podpisom se zagotavlja nadaljnje delovanje in razvijanje Sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu, ki že ima sedež na Agenciji RS za okolje (ARSO) v Ljubljani. Podpis je pomembno dejanje, ki znatno prispeva k varnosti življenj ljudi in imetja pred poplavami v mednarodnem porečju Save - najbolj vodnatem pritoku Donave.

 • Evropska sredstva za večjo varnost pred poplavami

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Ptujska Drava«, ki ga bo izvajala Direkcija Republike Slovenije za vode.

 • Podelitev koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Zgornje Save

  Vlada je na 21. redni seji izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju zgornje Save podeli konzorciju družb NIVO EKO, dejavnost v ekologiji d.o.o., Žalec (vodilni partner) ter HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje d.o.o., Mengeš in EHO PROJEKT, erozija, hudourništvo, okolje d.o.o., Ljubljana.

 • Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov

  Vlada je na 21. redni seji sprejela Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov iz Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 za obdobje 2017-2019.

 • Brezplačen prenos zemljišč

  Vlada je na 21. redni seji sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu dveh zemljišč, obe k. o. 2494 Košana, v last Občini Pivka, saj ti v naravi predstavljata obstoječo dostopno pot, zemljišče pa nima več funkcije vodnega zemljišča.

 • Sprememba projektov Protipoplavni ukrepi Zbelovo – Mlače in ob Voglajni s pritoki

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela spremembo projektov Protipoplavni ukrepi Zbelovo – Mlače in Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki - faza C. Namen investicije je zavarovanje naselij Zbelovo in Mlače pred visokimi vodami Dravinje.

 • Potek pilotne ovodenitve Enajstmlinskega potoka

  Strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS), ki izvajajo nadzor pilotne ovodenitve Enajstmlinskega potoka, so 11. maja 2020 ugotovili, da se gladina podzemne vode pod objekti v Stogovcih in Žibercih, zaradi izgub iz struge Enajstmlinskega potoka, dviguje. O tem je GeoZS v skladu s poslovnikom obvestil Direkcijo RS za vode (DRSV) in priporočil zaprtje zapornic na vtočnem objektu v Enajstmlinski kanal, kar je slednja 12. maja 2020 tudi storila. S tem se je končala druga faza pilotne ovodenitve, ki se je začela 17. februarja 2020.

 • Dan reke Save

  Leta 2007 je bil 1. junij proglašen za Dan reke Save. Obeležujemo ga štiri države pogodbenice Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu. Poleg Slovenije so to še Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija.

 • Novo obvestilo za stranke v zvezi z veljavnostjo dovoljenj in rokih za opravljanje posameznih procesnih dejanj v času epidemije Korona virusa

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 21. 5. 2020 sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje SARS-COV-2 (COVID-19), s katerim prenehajo veljati začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ).

 • Pričelo se je celostno urejanje potoka Grosupeljščica

  Danes je v Grosupljem potekal podpis pogodbe med Občino Grosuplje, Direkcijo RS za vode in CGP d.d., s čimer se pričenja gradnja zadrževalnika Veliki potok. Gre za 1. fazo projekta izboljšanja poplavne varnosti mesta ob potoku Grosupeljščica. Druga faza predvideva še ureditev potoka in s tem zaključek celovitih ukrepov za zmanjševanje ogroženosti območja Grosupljega pred škodljivim delovanjem voda.

 • Potek pilotne ovodenitve Enajstmlinskega potoka

  Pilotna ovodenitev Enajstmlinskega potoka, ki se je po prekinitvi 26. oktobra 2018 nadaljevala 19. februarja 2020, še naprej poteka v skladu s Poslovnikom, ki so ga sprejele Občina Apače, Direkcija RS za vode in Geološki zavod Slovenije ter pod stalnim terenskim nadzorom strokovnjakov Geološkega zavoda Slovenije.

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

  Državni zbor Republike Slovenije je 29. aprila 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

 • Vodna dovoljenja - sprejem vlog za podaljšanje

  Lastnike vodnih dovoljenj za neposredno rabo vode obveščamo, da lahko vlogo za podaljšanje vodnega dovoljenja vložite najkasneje do dneva izteka veljavnosti obstoječega vodnega dovoljenja.