Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Izvedba rokava reke Drave pri Mali vasi se bo pričela

  Odločitev o oddaji javnega naročila »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno zmanjševanje poplavne ogroženosti za reko Dravo – Gradnja rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi v sklopu projekta FRISCO 2.3.«, je postala pravnomočna. Z včeraj podpisano pogodbo med Direkcijo RS za vode (DRSV) in izvajalcem DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., ki ima zdaj 278 dni časa za izvedbo, bo DRSV zmanjšala erozijsko ogroženost ceste Ptuj - mejni prehod Zavrč, ukrep pa bo prinesel tudi pozitivne učinke na poplavno varnost območja.

 • Nova prelomnica na poti k ureditvi Jernejevega kanala

  Direkcija RS za vode je sredi septembra Okolju Piran izdala vodno dovoljenje za rabo vode za pristanišče za posebne namene – krajevno pristanišče v Jernejevem kanalu (komunalni privezi), ki je v sredo, 7. 10. 2020, postalo tudi pravnomočno. S tem se bo lahko začelo urejati območje s privezi v Jernejevem kanalu.

 • Nov protipoplavni zid v Gornji Radgoni

  V Občini Gornja Radgona so v okviru 25. občinskega praznika simbolično odprli v okviru projekta »goMURra« urejen protipoplavni zid, ki ščiti mesto Gornja Radgona pred visokimi vodami Mure. S projektom, ki ga je Direkcija RS za vode izvajala z roko v roki z še šestimi projektnimi partnerji iz Slovenije in Avstrije, je občina pridobila pomembno protipoplavno ureditev, saj je potreba po nadvišanju zidu že zelo stara in načrtovanje sega daleč nazaj.

 • Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki

  Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je v sodelovanju z Občino Kostanjevica na Krki danes pripravila spletno delavnico, na kateri so bili predstavljeni scenariji ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, zasnovani v okviru projekta Danube Floodplain. Gre za projekt, ki se je pričel leta 2018, danes pa se odvija sklepno dejanje, ki prinaša optimistično napoved: »To je eden od projektov, ki se ne bo zaključil z elaboratom. Rešitve, ki jih je projekt prinesel, so pokazale, da lahko ta naš otok v objemu Krke zaščitimo pred visokimi vodami, z deli pa bi lahko po najboljšem scenariju začeli že v prihodnjem letu,« je zadovoljstvo izrazil direktor DRSV Roman Kramer.

 • Dela na pregradi na vodotoku Belca

  Izvajanje del na pregradi pod podorom na vodotoku Belca se je pričelo konec letošnjega avgusta. Ta obsegajo ureditev zaplavne pregrade z nasipom. Pregradni objekt bo hkrati z ukrepi na podoru bistveno pripomogel k večji varnosti območja naselja Belca.

 • Čista obala 2020

  Na tradicionalni čistilni akciji Čista obala, ki poteka v sklopu največje svetovne prostovoljne čistilne akcije obal, morij in jezer ‐ International Coastal Cleanup (ICC), je Direkcija RS za vode poskrbela za odvoz in ravnanje s 17.410 zbranimi odpadki.

 • Video

  Porok za uspeh je, da občine prevzamejo ključno breme v začetni fazi

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je ob ogledu izvajanja ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko projekt ocenil kot primer dobre prakse, ki dokazuje, da lahko manjše protipoplavne zaščite izvedemo učinkovito in predvsem v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo. »V tem primeru je Občina Gorenja vas – Poljane izpeljala, kar je najtežje. To so vsi postopki pridobivanja dovoljenj in postopke, povezane z razpolaganjem zemljišč.« Minister je poudaril, da bo takšne primere v prihodnje treba vzeti za zgled.

 • Dela na reki Rižani se zaključujejo

  Potem, ko je DRSV v maju začela z odstranjevanjem zarasti in prodnih nanosov iz pretočnega profila vodotoka na reki Rižani, bo v septembru delo zaključeno. S tem bo ponovno vzpostavljena osnovna pretočnost struge in izboljšana poplavna varnost.

 • Projekt goMURra predstavljen na prvem Forumu za Muro

  V okviru delovanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro (v nadaljevanju: komisija za Muro), je Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za kmetijstvo, regije in turizem v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS organiziralo prvi Forum za Muro. Namen dogodka je bil obvestiti deležnike o aktualnih temah delovanje komisije za Muro in s tem okrepiti vključevanje zainteresiranih strani v delovanje komisije.

 • Začela se je gradnja zadrževalnika Veliki potok

  Začela se je gradnja zadrževalnika Veliki potok, protipoplavnega objekta, ki predstavlja I. fazo celovitih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti območja Grosupljega pred škodljivim delovanjem voda Grosupeljščice.

 • Imenovanje direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode

  Vlada je na 29. redni seji izdala odločbo o imenovanju Romana Kramerja za direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV), organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor (MOP), za mandatno dobo petih let, od 28. 8. 2020 do 27. 8. 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 • 3. Tradicionalni hackathon odprtih podatkov – Letošnja tema je podnebje

  Vabimo vas k sodelovanju v informacijskem izzivu, v katerem bomo na osnovi odprtih podatkov Agencije za okolje in Direkcije za vode iskali odgovore na vprašanje: Kaj lahko danes naredimo, da omilimo posledice podnebnih sprememb za prebivalstvo Slovenije.

 • Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri

  Projekt Natura Mura je prejel odločitev o finančni podpori iz sredstev evropske kohezijske politike. Vrednost Nature Mure, katerega obdobje izvajanja je od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2023, znaša 4,57 milijona evrov, od česar bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.

 • Zemljišča ob vodotokih so z zakonom zaščitena

  Zakon o vodah določa, da je brez vodnega soglasja ali gradbenega dovoljenja, ki vsebuje pozitivno mnenje Direkcija Republike Slovenije za vode, prepovedano posegati na vodno zemljišče ali priobalni pas na vodotokih I. reda, ki je v naseljih 15m in izven naselja 40m. Območja, ki imajo status po navedenem zakonu sodijo med varovana območja in zanje veljajo posebna pravila pri poseganju nanje.

 • Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice

  Vlada je na 79. dopisni seji sprejela Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice, Novelacija št. 2, maj 2020.

 • Sodelovanje med Direkcijo RS za vode in Geološkim zavodom Slovenije

  Vršilec dolžnosti Direkcije RS za vode (DRSV) Roman Kramer in direktor Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) dr. Miloš Bavec, sta podpisala pogodbo »Priprava geoloških in hidrogeoloških strokovnih podlag, mnenj in analiz v postopkih na Direkciji RS za vode«. Gre za 3-letno pogodbo, v skupni vrednosti 2,7 mio EUR in zajema izvedbo širokega spektra strokovnih nalog, ki bodo služile kot pomoč pri obvladovanju vseh nalog in aktivnosti, na področju upravljanja s podzemnimi vodami, ki zajema tako področje varstva voda, kot tudi urejanja voda in odločanja o rabi podzemne vode.

 • Gradnja protipoplavnih ukrepov na Gradaščici se pričenja

  Danes opoldne sta vršilec dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer in direktor gradbenega podjetja INKAING d.o.o. Matjaž Jerala podpisala pogodbo o gradnji projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B«, ki zajema protipoplavne ukrepe in ureditve na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec. Vrednost pogodbe znaša 2.926.558,96 € z DDV, dela se bodo pričela septembra.

 • V javni razpravi dokument Pomembne zadeve upravljanja voda

  Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, Direkcijo RS za vode, Inštitutom za vode RS in Geološkim zavodom Slovenije pripravilo dokument »Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (PZUV)«. Z objavo tega dokumenta ministrstvo nadaljuje intenzivno javno obravnavo in javno razpravo o ključnih okoljskih zadevah na področju upravljanja z vodami v Sloveniji. Pripombe in predloge lahko posredujete do konca oktobra.

 • Nadaljuje se izvajanje protipoplavnih ukrepov v Šentjurju

  Danes so Občina Šentjur, Direkcija RS za vode in izvajalec podpisali pogodbo o protipoplavnih ukrepih na Voglajni s pritoki. S tem se bo začela naslednja faza izvedbe celostne protipoplavne zaščite Šentjurja.

 • Projekt oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja je priložnost za vzajemno koristno dejanje

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je skupaj z državno sekretarko dr. Metko Gorišek ter Bojanom Dejakom (generalni direktor Direktorata za vode in investicije na MOP) in Romanom Kramerjem (direktor Direkcije RS za vode) ob obisku občine Pivka na temo vodooskrbe poudaril, da gre za pomemben državni projekt, ki nam daje priložnost za vzajemno koristno dejanje in »tako je danes tudi potekala diskusija.« Minister Vizjak je županom in direktorjem zagotovil, da bo država sodelovala z lokalno skupnostjo, "si pa želimo obravnave na strokovni ravni in argumentiranega pristopa."