Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Poziv lastnikom vseh priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji

  Direkcija Republike Slovenije za vode poziva lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev.

 • Sistem sanacijskih naprav na dnu Blejskega jezera skrbno pregledan

  Direkcija Republike Slovenije za vode je za potrebe izboljšanja stanja Blejskega jezera poleti 2020 opravila pregled in obsežno podvodno ter geodetsko snemanje sistema sanacijskih naprav v jezeru. Zaradi slabšanja kakovosti jezerske vode, cvetenja jezera in vse večje onesnaženosti je bilo nujno preveriti stanje cevovodov in natege, ki skrbijo za splakovanje in prezračenost predvsem spodnjih plasti Blejskega jezera. Za ta namen je bilo opravljenih kar 90 potopov.

 • Napoved za plačilo vodnega povračila in podatki za izračun plačila za koncesijo za leto 2020

  Zavezanci za plačilo vodnega povračila morajo do 31. 1. 2021 pri Direkciji Republike Slovenije za vode vložiti Napoved za plačilo vodnega povračila. Koncesionarji morajo podatke za izračun plačila za koncesijo predložiti do roka, kot ga določa posamezna Uredba o koncesiji oziroma koncesijska pogodba.

 • Uspešna bilateralna spletna delavnica z deležniki na projektu goMURra

  V okviru projekta goMURra je v torek, 19. januarja 2021, potekala spletna bilateralna delavnica »Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti«, ki jo je organizirala Direkcija Republike Slovenije za vode kot vodilni partner v sodelovanju z avstrijskim Uradom štajerske deželne vlade, Oddelkom 14, za upravljanje voda, vire in trajnost.

 • Evropska sredstva za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravinje in Polskave

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo«. Za 18,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo vodila Direkcija Republike Slovenije za vode, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 7,1 milijona evrov.

 • Obvestilo imetnikom vodnih pravic za oddajo poročil o spremljanju odvzetih količin vode

  Vse imetnike vodnih pravic, ki so v preteklosti poročila o spremljanju odvzetih količin vode oddajali na Agencijo Republike Slovenije za okolje in nove imetnike vodnih pravic, ki poročila v preteklosti še niso oddajali, seznanjamo, da morajo predmetna poročila za leto 2020 posredovati na Direkcijo Republike Slovenije za vode, in sicer najkasneje do 31. 3. 2021.

 • Začasne spremembe poslovanja pisarne DRSV v Celju

  Zaradi izrednih okoliščin, povezanih z epidemijo covid-19, bo do 17. 1. 2021 poslovanje s strankami na območni enoti Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, omejeno.

 • Obvestilo o iztekanju roka za oddajo vlog za podaljšanje vodnih dovoljenj

  Z 31. 12. 2020 izteče rok za oddajo vlog za podaljšanje vodnih dovoljenj, z veljavnostjo do 31. 12. 2020. Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije, številka 01000-4/2020/4, z dne 17. 12. 2020, bomo na direkciji za vode (DRSV) v času od 28. 12. 2020 do vključno 31. 12. 2020 opravljali zgolj nujne naloge in za pojasnila v zvezi z možnostjo podaljšanja vodnih dovoljenj ne bomo na voljo.

 • Praznično voščilo Direkcije RS za vode

  Direkcija Republike Slovenije za vode vam želi vesel božič in srečno novo leto 2021!

 • Obvestilo uporabnikom storitev Direkcije RS za vode

  Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah - obvestilo uporabnikom storitev Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV)

 • Video

  Veliki potok že pričel teči po svoji strugi

  Dolgo pričakovana gradnja zadrževalnika Veliki potok intenzivno poteka. S projektom izgradnje zadrževalnika Veliki potok se bo izboljšala poplavna varnost Grosupeljsko-Radenskega polja, še posebej poseljenega dela Grosuplja ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo.

 • Izvedena dela na pregradnem objektu na vodotoku Belca v občini Kranjska Gora

 • Pričetek gradnje protipoplavnih ukrepov na jugovzhodu Ljubljane

  Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer in generalni direktor gradbenega podjetja HIDROTEHNIK d.o.o. Vincenc Jamnik sta danes podpisala pogodbo o izvedbi projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A«, ki zajema protipoplavne ukrepe in ureditve Gradaščice in Malega grabna na območju Mestne občine Ljubljana. Vrednost pogodbe z DDV znaša 21.215.628,88 evrov.

 • 36. Gozdarski študijski dnevi

  Letošnji gozdarski študijski dnevi so bili posvečeni vodi in gozdu. Posvet z udeležbo preko 180 udeležencev je potekal dne 26. 11. 2020 prek spletne aplikacije.

 • Ureditev Kamniške Bistrice Kamnik–Radomlje in rekonstrukcija potoka izpod Barbare in kohezijska sredstva za oskrbo s pitno vodo

  Vlada je na 41. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor, med drugim tudi ureditev Kamniške Bistrice - Radomlje, rekonstrukcijo potoka izpod Barbare in kohezijska sredstva za sofinanciranje oskrbe s pitno vodo.

 • Minister Vizjak za izboljšanje stanja Natura 2000 ob reki Muri podpisal pogodbo za dobrih 2,3 milijona evrov

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 podpisal pogodbo za sofinanciranje projekta »Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri« (Natura Mura) v skupni vrednosti dobrih 2,3 milijona evrov.

 • Obvestilo strankam o poslovanju Direkcije RS za vode

  Glede na ponovno razglasitev epidemije, zaradi varnega poslovanja in zajezitve širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, spreminjamo način poslovanja s strankami.

 • Video

  Minister mag. Vizjak: »S podpisom za ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja je narejen pomemben korak naprej«

  Direktor Direkcije za vode Roman Kramer in direktor podjetja LUZ d. d. Tadej Pfajfar, kot vodilni partner, sta podpisala pogodbo za »Izdelavo projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijski projekt: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja.«

 • Začetek izdelave prve od celovitih hidrološko hidravličnih študij celotnega porečja Savinje

  Direkcija RS za vode je v letošnjem letu sprejela usmeritev, da bomo pričeli celovito pristopati k obravnavi porečij glavnih rek v Sloveniji.
  Kot prvi plod teh usmeritev je bila danes s strani Romana Kramerja, direktorja Direkcije RS za vode (DRSV) in Helene Garzarolli, direktorice podjetja IZVO-R, vodilnega partnerja v konzorciju izvajalcev, podpisana pogodba za izdelavo celovite hidrološko hidravlične študije za porečje Savinje.

 • Gradili bomo nasip pri Benici

  Danes je v prostorih Direkcije za vode (DRSV) potekal podpis pogodbe za gradnjo in gradbeni nadzor nasipa pri Benici. Gre za sklepni del projekta Frisco 2.2, h kateremu je Slovenija pristopila skupaj s Hrvaško, z ukrepom pa se bo zmanjšalo tveganje pred poplavami v porečju reke Mure, izboljšalo pogoje bivanja in obvarovalo okolje.