Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • 65. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela spremembe uredb o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020 in o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju ter sklep o vpoklicu pomožnih policistov.

 • 64. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji med drugim potrdila Program sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2019 in 2020 s strani Ministrstva za obrambo ter se seznanila z izvajanjem Akcijskega načrta na področju prepovedanih drog za obdobje 2017–2018 in sprejela nov Akcijski načrt 2019-2020.

 • Vlada o predlogu kandidata za člana Evropske komisije in ustanovitvi Slovenske hiše v Bruslju

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da za člana Evropske komisije iz Republike Slovenije predlaga Janeza Lenarčiča.
  Sklenila je tudi, da ustanovi Slovensko hišo v Bruslju kot dislocirano enoto Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju, z namenom enotne predstavitve in promocije slovenske ustvarjalnosti, inovativnosti, gospodarske konkurenčnosti, umetnosti, znanosti, športa, turizma, gastronomije, vinarstva in splošne promocije države.

 • 62. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji med drugim sprejela noveli Uredb o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravnih nesrečah vetrolom in žled iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019 in Akcijski načrt za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019-2022.

 • 61. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je dala soglasje k razrešitvi direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice, Janeza Poklukarja, dr. med. in imenovala nove predstavnike v svetu zavoda Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

 • 40. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je sestala na redni seji in obravnavala več zadev. Kot kandidata za člana Evropske komisije je predlagala veleposlanika Janeza Lenarčiča, sprejela je Strategijo na področju migracij in odločila o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019.

 • 60. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada nasprotuje vetu državnega sveta na Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in državnemu zboru predlaga, naj tudi pri vnovičnem glasovanju podpre novelo zakona. Vlada je sprejela tudi mnenje k zahtevi državnega sveta, da mora državni zbor ponovno odločati o predlogu sprememb Zakona o nepremičninskem posredovanju.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnjih sejah vladnih odborov je vlada med drugim v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila projekt »Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnih zavodih s področja kulture". Projekt se bo izvajal v letu 2019, zanj pa so predvidena sredstva v višini 1.4 mio EUR. Sprejela je tudi sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada.

 • 39. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je sestala na redni seji in obravnavala več zadev. Vlada je med drugim izdala tri uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje surovine prod, sprejela je sklep o zaključku sanacije javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Jesenice ter se seznanila z informacijo o pripravah na oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019, ki ga je pred tem potrdil tudi nadzorni svet sklada.

 • Komisija za preprečevanje korupcije je samostojen in neodvisen državni organ

  Poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s Komisijo za preprečevanje korupcije. Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor nanj.

 • 58. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada nasprotuje nadaljnji obravnavi predlagane novele zakona glede prenosa nepremičnin na Stanovanjski sklad RS. Vlada je sprejela tudi odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s povračilom stroškov volilne kampanje.

 • 38. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela razrez proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih. Vlada je poleg razreza proračunskih odhodkov sprejela tudi osnutek Proračunskega memoranduma za leti 2020 in 2021 ter predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sklenila, da se v načrt razvojnih programov v letu 2019 umesti devet projektov s področja investicij v športno infrastrukturo. Sredstva zanje bodo zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev v okviru proračunske postavke investicije v športno infrastrukturo.

 • 57. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu sprememb Zakona o nepremičninskem posredovanju, s katerim spremembe zakona podpira. Predlagane spremembe se nanašajo na uskladitev z zakonodajo EU na področju reguliranih poklicev ter na ureditev višine in obveznosti plačila stroškov nepremičninskega posredovanja, s čimer se prednostno znižujejo stroški v korist najemnika. Hkrati je s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo razrešila dr. Klemna Grošlja z dnem nastopa funkcije poslanca v Evropskem parlamentu.

 • 37. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela mnenje o predlogu zakona o spremembah Zakona o lekarniški dejavnosti.

 • 36. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela Opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku Evropske komisije proti Republiki Sloveniji ter predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela mnenje o predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o obrambi (ZObr-F), ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani dr. Matej T. Vatovec), in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

 • 35. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Sprejetje predloga zakona se predlaga po nujnem postopku, da bi od 1. avgusta 2019 dalje zagotovili hitrejše reševanje vlog o pravicah iz javnih sredstev, predvsem o pravici do državne štipendije, in s tem posledično zmanjšali zaostanke pri reševanju vlog za t. i. letne pravice iz javnih sredstev v mesecu avgustu in septembru.

Iskalnik