Skip to content

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Področje dela

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje. Uprava ima 8 notranjih organizacijskih enot: Generalni urad, 6 zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom. Nekateri zavodi za prestajanje kazni zapora imajo dislocirane oddelke. Uprava deluje na skupno 15 različnih lokacijah po vsej državi, njeno delo vodi generalni direktor.

Kazen zapora, mladoletniškega zapora, pripor, nadomestni zapor in vzgojni ukrep oddaje mladoletnika v prevzgojni dom se izvršujejo v zavodih. Zavode vodijo direktorji, ki so za svoje delo in za delo zavoda odgvorni generalnemu direktorju.

Poslanstvo

 

Vizija

 

Slike

Notranje organizacijske enote

Search