Przejdź do głównej treści

Dokumenty wjazdowe

Obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują wizy na wjazd do Słowenii. Wymagany jest jeden z poniższych dokumentów:

  • paszport
  • dowód osobisty

Obywatele EOG lub Szwajcarii

Obywatel innego kraju członkowskiego EOG  (Obywatelami EOG są obywatele krajów członkowskich UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu) lub Szwajcarii mogą wjechać do Republiki Słowenii na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu, i nie jest wymagane zezwolenie na wjazd (wiza) lub zezwolenie na pobyt, niezależnie od celu wjazdu i pobytu w Republice Słowenii  (włącznie z wjazdem celem zatrudnienia, podjęcia studiów, samozatrudnienia lub pobytu).

Obywatele krajów trzecich

Obywatel kraju trzeciego, pragnący wjechać do Republiki Słowenii i przebywać w niej w celach turystycznych, biznesowych, osobistych lub z innego typu wizytą powinien  uzyskać wizę w misji dyplomatycznej lub placówce konsularnej Republiki Słowenii  przed wjazdem do kraju, chyba że pochodzą z grupy krajów, dla których nie jest wymagana wiza, bądź posiadają jedno z poniższych zezwoleń. 
 
Posiadacze wiz typu C, wydanej przez jedną z Umawiających się Stron Konwencji Wykonawczej do układu z Schengen mogą, w okresie ważności wizy, wjechać do Republiki Słowenii i pozostać w niej tak długo, jak długo trwa ich pobyt na terytorium wszystkich Umawiających się Stron, nie przekraczając 90 dni w żadnym okresie 180 dni, bądź do upływu ważności wizy, jeżeli termin jej ważności powinien upłynąć przed końcem okresu 90 dni. Pozostałą liczbę dni w Strefie Schengen można obliczyć za pomocą kalkulatora online.
 
Posiadacze zezwolenia na pobyt wydanego przez jedną z Umawiających się Stron Konwencji Wykonawczej do układu z Schengen mogą wjechać do Republiki Słowenii z zezwoleniem na pobyt i ważnym paszportem i pozostać w kraju pod warunkiem, że całkowita długość ich pobytu na terytoriach wszystkich Umawiających się Stron, z wyjątkiem terytorium Umawiającej się Strony, która wydała dokument pobytowy, nie przekracza 90 dni w żadnym 180-dniowym okresie, lub do wygaśnięcia zezwolenia na pobyt, jeżeli pozwolenie wygasa przed końcem okresu 90 dni.
 
Posiadacze wizy długoterminowej (typu D), wydanej przez jedną z Umawiających się Stron  Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, mogą wjechać do Republiki Słowenii i pozostać w kraju pod warunkiem, że łączna długość ich pobytu na terytoriach wszystkich Umawiających się Stron, z wyjątkiem terytorium Umawiającej się Strony, która wydała dokument pobytowy, nie trwa dłużej niż 90 dni w każdym okresie 180 dni lub do czasu wygaśnięcia zezwolenia na pobyt, jeżeli pozwolenie wygasa przed końcem okresu 90 dni.

Reżimy wizowe i wizy

Reżim wizowy przyjęty w Słowenii jest częścią porządku prawnego UE. Oddziela  on kraje wizowe, które wymagają zezwolenia (wizy) na wjazd od krajów bezwizowych, które nie wymagają wizy na wjazd.
 
Słoweńskie misje dyplomatyczne i placówki konsularne wydają wizy Schengen (typ A i C) oraz wizy narodowe (typ D). Aby otrzymać wizę, obywatel kraju trzeciego musi złożyć wymagane dokumenty oraz spełniać wymogi określone w przepisach.

Typ C

Wiza jednolita (Typ C) jest zezwoleniem na wjazd do kraju i jest wydawana obywatelowi kraju trzeciego na pobyt krótkoterminowy (do 90 dni). Wniosek wizowy jest składany w kraju Schengen, który jest celem podróży a nie tylko dowolnym krajem. Ten typ wizy może być wydawany  przez inne kraje Schengen, jeżeli posiadają one  ważną  umowę o reprezentacji wizowej. Wiza typu  C może być przedłużona w skrajnej sytuacji, która uniemożliwia powrót posiadacza do kraju.

List gwarancyjny
 
Aby otrzymać wizę, obywatel kraju trzeciego musi złożyć odpowiedni wniosek wizowy i wymaganą dokumentację, która może być odmienna niż  dokumentacja w jego lokalnym kraju. Spis wymaganej dokumentacji jest zamieszczony na stronie internetowej misji dyplomatycznej lub placówki konsularnej, która jest właściwa do wydawania wiz. W trakcie procedury, starający się o wizę musi także przedłożyć list gwarancyjny, uwierzytelniony w najbliższej jednostce administracyjnej.

Typ D

Typ D, czyli wiza narodowa, pozwala na wjazd i pobyt w kraju w okresie dłuższym niż 90 dni a krótszym niż jeden rok. Ta wiza może być wydawana szczególnym kategoriom obywateli krajów trzecich, które są określone w Artykule 20 Ustawy o cudzoziemcach. Obywatele krajów trzecich, którzy nie wymagają wizy, mogą także ubiegać się o nią. Wiza typu D nie może być przedłużona. Posiadacz wizy może ubiegać się o zezwolenie na pobyt bezpośrednio w jednostce administracyjnej.

Zezwolenie na pobyt

Zezwolenie na pobyt pozwala na wjazd i pobyt w Republice Słowenii w określonym czasie i celu, tak jak to uregulowano w Ustawie o cudzoziemcach. Wszyscy cudzoziemcy planujący pracę, studia, wolontariat, itp., muszą uzyskać zezwolenie na pobyt.

Pierwsze zezwolenie na pobyt tymczasowy w Republice Słowenii może być wydane jedynie jako pojedyncze zezwolenie na pobyt tymczasowy. Wniosek o wydanie pierwszego zezwolenia na pobyt składa się w misji dyplomatycznej lub placówce konsularnej Republiki Słowenii  za granicą, bądź  we właściwej jednostce administracyjnej w Republice Słowenii. Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, jednostka administracyjna wyda zezwolenie na pierwszy pobyt czasowy i prześle je do misji dyplomatycznej lub placówki konsularnej Republiki Słowenii, gdzie zostanie doręczone osobie składającej wniosek. Pierwsze zezwolenie na pobyt tymczasowy musi zostać uzyskane przed wjazdem do kraju, za wyjątkiem nadzwyczajnych przypadków określonych prawem.
 
Wydawanie zezwoleń na pobyt należy do kompetencji jednostek administracyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.infotujci.si.