Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • 113. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklepe o razrešitvi državnih sekretarjev na Ministrstvu za zdravje, mag. Tadeja Ostrca, Tjaše Vidic in Azre Herceg. Obenem so bili s sklepi imenovani novi državni sekretarji, in sicer Azra Herceg, dr. Valentina Prevolnik Rupel in Marjan Pintar.

 • 59. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o uresničevanju samooskrbe in rabi kmetijskih zemljišč, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Vlada soglaša s predlogom amandmajev k predlogu novele zakona o socialnem varstvu

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji soglašala s predlogom amandmajev k predlogu novele zakona o socialnem varstvu in ga bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na seji vladnega odbora je vlada med drugim v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrstila nov projekt "Okrepitev kapacitet na področju terorističnih groženj".

 • Video

  58. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada nadaljuje pripravo proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025. Danes je sprejela razrez proračunskih izdatkov po ministrstvih. Potrdila je tudi predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost, ki sledi bistvenim spremembam okoliščin, potem ko ga je julija 2021 potrdil Svet Evropske unije.

 • Video

  57. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela nujne ukrepe za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili ter Strategijo obvladovanja demence za boljšo kakovost življenja oseb z demenco in njihovih svojcev.

 • 111. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela besedilo amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

 • 110. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim povečala namensko premoženje Javnega sklada RS za podjetništvo ter potrdila Poslovni in finančni načrt tega sklada, v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 pa je uvrstila nov projekt »Implementacija pametne raziskave«.

 • 109. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s čimer spreminja trošarino za neosvinčeni bencin, plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje. Sprejela je spremembo Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

 • 108. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023-2026 spremenijo nekateri projekti, ter sklep o imenovanju mag. Črtomirja Remca za direktorja Stanovanjskega sklada.

 • 56. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela sklep o soglasju k omejitvam vpisa in povečanju števila razpisanih mest za tujce, državljane držav, ki niso države članice Evropske unije, v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe, sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe za obdobje do 30. junija 2024 ter razglasila leto 2024 za leto generala Rudolfa Maistra.

 • Vlada sprejela mnenje k amandmajem k dopolnjenemu predlogu novele zakona o šolski prehrani

  Vlada je sprejela mnenje k amandmajem k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani in ga posredovala državnemu zboru.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 2023 in v veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrstila nov projekt Nakup poslovnih prostorov v Mariboru.

 • Video

  106. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in predlog novele Zakona o socialnem varstvu ter sklenila, da se odpokliče članico nadzornega sveta Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o..

 • 105. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela besedilo amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, odločila, da se sklene aneks k operativnemu načrtu, o katerem sta se dogovorili Republika Slovenija in Agencija Evropske unije za azil, ter prerazporedila proračunska sredstva.

 • Video

  55. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela uredbo o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz teh virov ter predlog posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Sprejela je tudi predlog novele zakona o kmetijstvu.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim soglašala s predlogom amandmaja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 • 103. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, sprejela spremembe Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter sklenila, da nameni prispevek Mednarodnemu odboru Rdečega križa za nujno humanitarno pomoč Sudanu.

 • Video

  54. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je seznanila z informacijo glede izplačila dobičkov in nagrad poslovodstvu za podjetja iste skupine oziroma povezana podjetja, ki so prejela pomoč po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ter sprejela izhodišča za usklajevanje vrednosti plačnih razredov plačne lestvice ter odgovor glede regresa za letni dopust v letu 2023.