Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Video

  73. redna seja: Vlada potrdila paket proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025

  Vlada je potrdila paket proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025. Prioriteto za naslednji dve leti predstavlja financiranje ukrepov za odpravo posledic letošnjih poplav. V predlogu sprememb proračuna za leto 2024 je načrtovanih 14 milijard evrov prihodkov in 16,2 milijarde evrov odhodkov, za leto 2025 pa je načrtovanih 14,56 milijarde evrov prihodkov in 15,82 milijarde evrov odhodkov.

 • Video

  72. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o poteku izvajanja Predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta, z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU ter informacijo o aktivnostih, ki se nanašajo na določitev in izplačilo intervencijskih stroškov.

 • 132. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da generalnega direktorja Statističnega urada RS seznani o očitanih kršitvah in možnih razlogih za razrešitev ter ga pozvala, da se do njih opredeli.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim prerazporedila sredstva državnega proračuna za leto 2023 in povečala namensko premoženje Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

 • 71. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji opravila razpravo o pripravi proračunov za leti 2024 in 2025.

 • Vlada zagotavlja sredstva za odpravo posledic poplav

  Vlada je na dopisni seji z namenom odprave škode in blaženja posledic po avgustovskih poplavah razporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu.

 • Video

  70. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predhodne programe odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023, zaradi neurja s poplavami med 12. in 13. julijem 2023 in zaradi neurja s poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim soglašala, da se zagotovi humanitarna pomoč prebivalcem Maroka in Libije ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2023– 2026 uvrstila več novih projektov.

 • Vlada zagotovila sredstva za interventne ukrepe na prometni infrastrukturi

  Vlada je odločila, da se Ministrstvu za infrastrukturo zagotovijo sredstva za izvedbo interventnih ukrepov na cestni infrastrukturi, ki so potrebni zaradi odprave posledic neurij v času do začetka avgusta 2023 in sredstva za izvedbo interventnih ukrepov na prometni (cestni in železniški) infrastrukturi za odpravo posledic poplav in plazov, ki so posledica ujme 4. avgusta 2023.

 • 130. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je odločila, da se 138 občinam povrnejo intervencijski stroški v višini 94,9 milijona evrov ter silam zaščite in reševanja v višini do 11,4 milijona evrov. Gasilskim enotam se povrnejo intervencijski stroški v višini do 2,5 milijona evrov. Za predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu je zagotovila 31,7 milijona evrov in za ukrepe na vodni infrastrukturi 47 milijonov evrov.

 • 69. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je začela z obravnavo informacije o pripravi proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025. Dala je soglasje k predlogu spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, se seznanila z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2023 in z informacijo o izhodiščih za predhodni program odprave posledic neposredne škode po avgustovskih poplavah.

 • 129. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji dala soglasje k predlogu amandmajev k dopolnjenemu Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim soglašala s predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter z amandmajema k noveli Zakona o Bloudkovih priznanjih, v Načrt razvojnih programov 2023–2026 pa je uvrstila več novih projektov.

 • 68. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU, ustanovila Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih ter imenovala generalnega direktorja policije.

 • Vlada vzpostavila Klicni center za obnovo po poplavah 2023

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o vzpostavitvi Klicnega centra za obnovo po poplavah 2023, na telefonski številki 114 in imenovala Majo Tomanič Vidovič za direktorico Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim soglašala z amandmajem k predlogu novele zakona o Bloudkovih priznanjih, novelirala vrednosti na projektih za nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina iz naslova draginje v veljavni NRP 2023-2026 ter sprejela nekatere spremembe v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023-2026.

 • 127. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela novo različico Smernic za inovativno javno naročanje ter podala mnenje o pobudi družbe Vzajemna, d. v. z., Ljubljana za začetek postopka za oceno ustavnosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, Uredbe o dopolnitvi Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen, in Zakona o kontroli cen.

 • Uredba o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za katere se zagotovi plačilo po realizaciji

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Uredbo o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotovi plačilo po realizaciji.

 • 67. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela odločitev glede koriščenja dodatnih posojil Mehanizma za okrevanje in odpornost. Sprejela tudi več drugih odločitev in sklepov.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela stališče glede ocene fiskalnega sveta o predlogu rebalansa državnega proračuna, soglašala z amandmaji k dvema zakonoma in se opredelila do sprejetega sklepa Državnega sveta k zaključkom posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod.