Ugrás a tartalomra

A közérdekű információk katalógusa: Közigazgatási Egység Lendva

A katalógus alapvető adatai

A hatóság megnevezése: Közigazgatási Egység Lendva

Cím: Ljudska pravica tér 5, 9220 Lendva

Telefon: +386 2 577 36 00

E-cím: is.vog@avadnel.eu

Felelős személy: mag. Štefanija Hozjan, főnök

A nyilvántartás első közzététele: 30. 1. 2019

Az utolsó módosítás dátuma: 13. 6. 2023

A nyilvántartás elérhetősége: https://www.gov.si/hu/nyilvantartasok/koezerdek-informaciok-katalogusai/?org=99

A nyilvántartás egyéb formái: A közérdekű információk katalógusa fizikailag hozzáférhető formában a székhelyén is elérhető Közigazgatási Egység Lendva.

A hatóságról és a rendelkezésére álló közérdekű információkról szóló általános adatok

Munkaterület

A közigazgatási egységen elsőfokú közigazgatási eljárásokat vezetünk és bizonyos közigazgatási feladatokat látunk el egyes minisztériumok munkaterületéről. Személyi igazolványokat, útleveleket, vezetői és fegyverviselési engedélyeket, anyakönyvi kivonatokat, építési és használati engedélyeket bocsátunk ki. Rendezzük a mezőgazdasági földterületekkel folytatott jogi ügyletek és a nyilvános rendezvények jóváhagyását, a háborús rokkantak és veteránok, valamint a hárború áldozatainak jogait. Illetékességünkbe tartozik az idegen személyek összevont tartózkodási és munkavállalási engedélyének  kiadása és az állampolgárság megszerzésének jóváhagyása.  

Szervezeti ábra

Belső szervezeti egység

Környezeti és Térrendezési, valamint Gazdasági és Mezőgazdasági Osztály
Ljudska pravica tér 5, 9220 Lendava
+386 2 577 36 51
is.vog@avadnel.eu

Közigazgatási Belügyi Osztály
Ljudska pravica tér 5, 9220 Lendava
+386 2 577 36 30
is.vog@avadnel.eu

Általános Közigazgatás, Közigazgatási Feladatok és Közös Ügyek Osztálya
Ljudska pravica tér 5, 9220 Lendava
+386 2 577 36 15
is.vog@avadnel.eu

A közérdekű információk közvetítésére meghatalmazott hivatalos személyek adatai

mag. Štefanija Hozjan

Közérdekű információk biztosa
Közigazgatási Egység Lendva

Törvények, rendeletek és az eu jogszabályai a hatóság munkaterületéről

A törvények, rendeletek és jogszabályok listája

A hozzáférés az összes jogszabályhoz a Jogi információs rendszer - PISRS webhelyen biztosított.

A jogszabály-javaslatok jegyzéke

A jogszabály-javaslatok az E-Demokráció webhelyen érhetők el.

Az Európai Unió jogszabályainak jegyzéke

Az Európai Unió törvényhozása az EUR-Lex webhelyen érhető el.

A hatóság által vezetett számítógépesített adatgyűjtemények és Nyilvántartások

A nyilvántartások és egyéb számítógépesített adatgyűjtemények listája az OPSI portálon

A közigazgatási, bírósági vagy törvényhozási eljárások fajtáinak listája

Eljárások

1. Környezeti és térrendezési eljárások:

 • privatizáció (kárpótlási eljárások) területe (lakóházak, lakások, üzleti épületek, üzlethelyiségek, mezőgazdasági és építési földterületek),
 • építésügy (építési engedély, a terület leromlásáért és birtoklásáért járó pótlékok kiszámítása, a mezőgazdasági földterület használatában bekövetkezett változásért járó kártérítés kiszámítása, használatbavételi engedély),
 • beavatkozások a természetbe,
 • ingatlanügyletek (hozzájárulás a védett területen lévő ingatlanügyletekhez),
 • kisajátítás,
 • lakásügyek (az épületek üzemeltetőit tartalmazó nyilvántartás vezetése),
 • az államhatár felügyelete (az államhatár felügyeletének ellátásából eredő megnehezített földhasználatért járó kártérítés kiszámításának eljárása, a közérdekű szolgalom megállapítási eljárása),
 • kéményseprői szolgáltatások (a kéményseprői tevékenység nyújtására vonatkozó engedély kiadása és visszavonása, a kéményseprői szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély kiadása és a kéményseprői igazolvány kiadása, határozat a kéményseprői szolgáltatás végzésére vonatkozó engedély megszüntetéséről és a kéményseprői igazolvány visszaszolgáltatása).

2. Közigazgatási belügyi eljárások:

 • külföldiek tartózkodása (külföldi állandó tartózkodási engedélye, külföldi ideiglenes tartózkodási engedélye, összevont tartózkodási és munkavállalási engedélye, az EU-tagállamok állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedély, külföldi személy tartózkodási engedélyének törlése, külföldi személy tartózkodási engedélyének visszavonása, külföldi tartózkodási engedélyének lemondással való megszűnése a hatóság értesítése nélkül, útlevél kiadása külföldiek számára, igazolások kiadása a külföldiek kezdeti integrációs programjaiban való részvételért, az állandó lakosok nyilvántartásából (RSP) való törlés miatti kártérítés, és a kedvezményezett státuszának elismerése),
 • a polgárok személyi és a családi állapotával kapcsolatos szolgáltatások (születési tények anyakönyvbe történő iktatása: születések, házasságok, halálozások; a személyi állapot változásainak bejegyzése az anyakönyvbe: nyilatkozat a jogi ügyletek során használt személynév megválasztásáról, az apaság vagy anyaság elismerése, megállapítása és vitatása, örökbefogadás és az örökbefogadás érvénytelenítése, a személynév megváltoztatása, a családnév megváltozása a házasság felbontása után, a szülői jogok meghosszabbítása és az attól való megfosztás, valamint ennek az intézkedésnek a megszüntetése, a gondnokság és az intézkedés megszüntetése, a cselekvőképességtől való megfosztás és annak visszaadása, az állampolgárság megszerzése és megszűnése, nemváltoztatás, a házasságkötés érvénytelensége és felbontása; külföldi anyakönyvi tények bejelentése: születés és az állampolgárság bejelentése, házasságkötés  és házasság felbontása, elhalálozás; anyakönyvi kivonatok és tanúsítványok kiadása; halotti bizonyítványok kiállítása; az állampolgárság elsőfokú megállapítása, az állampolgárságba való felvételre irányuló eljárások; az állampolgárságból való elbocsátás iránti eljárások; a személynév megváltoztatásáról szóló határozat kiadása; hivatalos helyiségeken kívüli házasságkötésekhez szükséges engedélyek kiadása),
 • az egyesületek tevékenységével kapcsolatos terület (egyesület/egyesületi társulás bejegyzése, beolvadással vagy összevonással létrejött egyesület bejegyzése, az egyesület/szövetség névváltoztatásának nyilvántartásba vétele, székhelyváltozás, alapokmány nyilvántartása, az egyesület/szövetség törvényes képviselőjének bejegyzése, az egyesületnek az egyesületi/szövetségi nyilvántartásból való törlése, igazolások kiadása az egyesületek nyilvántartásából, külföldi egyesületek fióktelepeinek nyilvántartása, fióktelepek nevében és székhelyében, alapokmányában történt változás nyilvántartása, alapokmány, a Szlovén Köztársaságban található külföldi egyesület képviselőjének nyilvántartásba vétele, fióktelep törlése a nyilvántartásból),
 • robbanóanyagokkal kapcsolatos ügyek (a 3., 4., T2 és P2 kategóriájú robbanóanyagok vagy pirotechnikai termékek vásárlására és szállítására vonatkozó engedély kiadása a Szlovén Köztársaság területén, valamint pirotechnikai termékek felhasználása kereskedelmi bemutatókon, robbanóanyagok be- és kirakodóhelyéhez szükséges engedélyek, pirotechnikai termékek kiskereskedelméhez szükséges engedélyek),
 • rendezvényekkel kapcsolatos ügyek (engedélyek kiadása nyilvános rendezvény, illetve nyilvános felvonulás megvalósítására),
 • fegyverekre és fegyverokmányok kiadására vonatkozó ügyek (fegyvervásárlási engedélyek, lőszervásárlási engedélyek, fegyverviselési engedély, fegyvertartási engedély, lőfegyverek birtoklási engedélye, fegyvergyűjtési engedély, bejelentési igazolás, fegyverek ideiglenes tárolására vonatkozó engedély azon a helyen, ahol az örökhagyó fegyvere található), a fegyverviselési meghatalmazások visszaigazolása, és a fegyverek szállítására vonatkozó engedély visszaigazolása, európai fegyverlevelek, a nemzetközi okmányok alapján kiállított egyéb, fegyverrel kapcsolatos dokumentumok, valamint a fegyverek és fegyverokmányok elkobzása
 • közrend területe (az önkéntes hozzájárulások beszedéséhez szükséges engedély kiadása),
 • személyi igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés (személyi igazolvány kiadása, személyazonosító igazolvány eltűnéséről, elvesztéséről vagy ellopásáról szóló értesítés és közzététel az e-uprava országos kormányzati portálon),
 • útlevelekkel kapcsolatos ügyintézés (útlevél kiállítása, címváltozás az útlevélben, útlevél eltűnésének, elvesztésének vagy ellopásának bejelentése az e-uprava országos kormányzati portálon, állandó határforgalmi igazolvány és a mezőgazdasági betétlap kiadása és meghosszabbítása)
 • lakóhellyel kapcsolatos ügyintézés (állandó lakóhely, külföldiek esetében az ideiglenes tartózkodási hely nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból történő törlése, megváltoztatása, a Szlovén Köztársaság területéről való ideiglenes kivándorlás bejelentése, a Szlovén Köztársaságba történő visszatelepülés bejelentése, az állandó lakóhely meghatározására irányuló eljárások, az állandó lakóhelyről szóló igazolások kiadása, közös háztartásról szóló igazolások kiadása),
 • a választások és a népszavazások területe (az állandó választójogi nyilvántartásából történő igazolások kiállítása, a választói névjegyzék frissítése és közzététele, a választói támogatás nyilvántartására vonatkozó eljárások, a választójogi nyilvántartásba történő bejegyzések),
 • ifjúsági tanácsok működésére vonatkozó terület.

3. Munkaügyi, családügyi, szociálisügyi és esélyegyenlőségi eljárások:

 • hadirokkantak (a státusz és jogok elismerésére vonatkozó eljárások),
 • háborús veteránok (jogállás elismerésére irányuló eljárás, nyilvántartásba vétel és igazolványok kiadására),
 • háborús erőszak áldozatai (az áldozatok és családtagjaik jogállásának és jogainak elismerésére, a háborús erőszak áldozatainak nyilvántartásába való bejegyzésre és igazolások kiadására vonatkozó eljárások),
 • haditemetők üzemeltetése (a haditemetők nyilvántartásának vezetése),
 • munkaviszonnyal kapcsolatos terület (a szakszervezeti alapszabályok és a munkaügyi nyilvántartások tárolása),
 • személyes kiegészítő munkával kapcsolatos ügyintézés (az adóalanyok jegyzékébe történő felvétel és a közteherjegyek kibocsátási eljárásai elektronikus ügyfélkapun keresztül),
 • fogyatékkal élők - a fogyatékkal élők esélyegyenlőségéről szóló törvény (a jogok elismerésére irányuló eljárások és nyilvántartás vezetése),
 • fogyatékkal élők esélyegyenlősége (műszaki segédeszközök beszerzési eljárásai és a jármű átalakításának joga, vagy új, átalakított jármű beszerzésének társfinanszírozása, az utalvány beszerzési eljárása). 

4. Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszerügyi eljárások:

 • mezőgazdasági terület (a mezőgazdasági termelő (természetes személy) státuszához szükséges feltételek ellenőrzése, ellenőrzés, hogy a jogi személy megfelel-e a mezőgazdasági szervezet szükséges feltételeinek, a mezőgazdasági földterületek, erdők és gazdaságok forgalmával kapcsolatos ügyletekre vonatkozó eljárások, valamint a mezőgazdasági területek haszonbérbeadásával kapcsolatos eljárások, a mezőgazdasági műveletekkel (cserék, tagosítás és birtokrendezés) kapcsolatos eljárások, a legeltető közösségekre, a védett gazdaság státuszának megállapítására és visszavonására, a mezőgazdasági gazdaságban kiegészítő tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadására és visszavonására vonatkozó eljárások, a Mezőgazdasági gazdaságok nyilvántartásának vezetése, Az agrárközösségek nyilvántartásának vezetése),
 • állattenyésztés területe (a tenyészállomások jóváhagyásának eljárásai),
 • szőlőtermesztés (a szőlő- és bortermelők nyilvántartásába történő felvétel, a nem palackozott bor mérésére vonatkozó engedély kiadásának eljárásai),
 • szőlőültetvény helyreállítására vonatkozó engedélyek,
 • szőlő, must, bor éves hozamának bejelentése,
 • borkészletek bejelentése.

 5. Közúti forgalommal kapcsolatos eljárások:

 • Jelentkezés a gépjárművezetői vizsga elméleti részére, jelentkezés a vezetői vizsga gyakorlati részére, vezetői engedélyek kiadása és meghosszabbítása, a vezetői engedély érvényességének meghosszabbítása kezdő vezető számára, külföldi vezetői engedély cseréje szlovén engedélyre, vezetői engedélyek cseréje és másodpéldány kiadása, engedélyek kiadása autóiskolában vezetést oktató számára, elméleti oktatók számára és az autósiskola szakmai vezetője számára, óvintézkedések végrehajtásának eljárása, a vezetői engedélyek lejártával kapcsolatos eljárás, beutalás orvosi kontrollvizsgálatra, a motorkerékpárok, a mezőgazdasági traktorok, a traktoros pótkocsik nyilvántartásba vételének eljárása, amikor a származást és a tulajdonjogot különleges eljárásban határozzák meg, 3. kiegészítő rendszámtábla kiadása, próbatáblák kiadása, nyilvántartás lejárta, rendszámok visszavonása, gépjárművek nyilvántartása, nem gyárilag gyártott járművek nyilvántartása, járművek ideiglenes nyilvántartása, forgalmi engedélyek kiadása, járművek kijelentése a forgalomból, rendszámtáblák cseréje, értesítés a gépjárművek nyilvántartásba vételének lejártáról, a fém próbarendszámtáblák használatára vonatkozó engedélyek kiadása, a szabálysértések nyilvántartása és döntéshozatal, valamint a gépjárművek és pótkocsik nyilvántartásba vételével kapcsolatos bírságok kiszabása, a ZUP (Közigazgatási eljárásról szóló tv.) 179. cikke szerinti igazolások, a ZUP 180. cikke szerinti igazolások, az éves úthasználati díj befizetése a gépjármű nyilvántartásba vételi eljárása során, parkolóbérletek kiadása, adattovábbítás a járművezetők és gépjárművek hivatalos nyilvántartásából az illetékes hatóságok és szervezetek részére, az éves úthasználati díj alóli mentesítéssel, és az útdíj visszatérítésével kapcsolatos döntéshozatal, kísérővel történő vezetés, a szabálysértési ügyekben való döntéshozatal a  járműnyilvántartás területén,
 • csónakok belvizeken történő hajózásának engedélyezése,
 • belvízi hajózásra használt csónakok nyilvántartásba vétele.

6. Egyéb szolgáltatások:

 • aláírások, másolatok és garancialevelek hitelesítése,
 • digitális online tanúsítványok,
 • igazolások kiadása a kataszteri nyilvántartásból,
 • telekkönyvi adatok kiadása.

A többi közérdekű információkhoz való hozzáférés módja

Az elektromos postán kívüli fizikai hozzáférés lehetősége:

Közigazgatási Egység Lendva
Ljudska pravica tér 5, 9220 Lendva

Munkaidő

 • Hétfő

  7 óra 30 perctől 12 óráig

  13 órától 15 óráig

 • Kedd

  7 óra 30 perctől 12 óráig

  13 órától 15 óráig

 • Szerda

  7 órától 12 óráig

  13 órától 17 óráig

 • Csütörtök

  Zárva

 • Péntek

  7 óra 30 perctől 13 óráig

Ha december 24-én és 31-én munkanap van, a munkaidő és a hivatalos órák 8.00 órakor kezdődnek és 13.00 órakor fejeződnek be.

Költségek jegyzéke

A közérdekű információk közvetítéséért A közérdekű információk közvetítéséről és ismételt felhasználásáról szóló rendelet és A költségek jegyzéke alapján anyagi költségeket számítunk fel. A hatóság az információk közvetítéséért a kérelmezőnek csak az anyagi költségeket számíthatja fel, amennyiben meghaladják a 20 evrót (az ÁFÁ-val együtt).

Az anyagi költségek ára (ÁFA nélkül) a közérdekű információk közvetítéséért:

 • egy oldal fénymásolat vagy nyomtatott A4 formátum 0,06 €,
 • egy oldal fénymásolat vagy nyomtatott A3 formátum 0,13 €,
 • egy oldal fénymásolat vagy nagyobb nyomtatott formátum 1,25 €,
 • egy oldal színes fénymásolat vagy nyomtatott A4 formátum 0,63 €,
 • egy oldal színes fénymásolat vagy nyomtatott A3 formátum 1,25 €,
 • egy oldal színes fénymásolat vagy nagyobb nyomtatott formátum 2,50 €,
 • elektronikus forma egy CD-n 2,09 €,
 • elektronikus forma egy DVD-R adathordozón 2,92 €,
 • elektronikus forma egy USB-kulcson az az ár, amely szerint a hatóság beszerezte a kulcsot,
 • egy A4 formátum konvertálása fizikai formából elektronikus formába 0,08 €,
 • egy A3 formátum konvertálása fizikai formából elektronikus formába 0,20 €,
 • a postai úton való küldés költsége a mindenkori postai szolgáltatások árlapjával összhangban.

A leggyakrabban kért közérdekű információk

 • építési engedélyek kiadása és térbeli beavatkozások,
 • egyesületek bejegyzési eljárásai,
 • privatizációs (kárpótlási) eljárások,
 • használatbavételi engedélyek kiadása,
 • információk a rendezvényekre és tűzijátékokra kiadott engedélyekről,
 • a háborús veteránok, a hadirokkantak és a háborús erőszak áldozatainak területére vonatkozó adatok,
 • üzemeltetők jegyzéke,
 • házasságkötéssel kapcsolatos eljárások.

Közérdekű információk katalógusai