Preskoči do glavnog sadržaja

Vizumska obveznost za ulazak u Sloveniju

Građanima Srbije nije potrebna viza za ulazak u Sloveniju.

Ne važi za osobe:

 • koje nemaju biometrijske pasoše,
 • koje imaju (biometrijske) pasoše izdate sa strane Koordinacione uprave.

Davanje otisaka prstiju za dobijanje dozvole za boravak

Ukoliko je zahtev za dozvolu za boravak predat na nadležnoj Upravnoj enoti u Sloveniji, stranka u Ambasadu dolazi na prethodno zakazani termin da da otiske prstiju. Sa sobom treba da ima pasoš i pripremljene sledeće informacije koje će dati službeniku Ambasade:

 • naziv firme u kojoj će raditi,
 • naziv Upravne enote u Sloveniji na kojoj je zahtev bio predat, kao i
 • svoj broj telefona.

Ambasada nema uvid u postupak dobijanja dozvole za boravak, pa se stranka mora obratiti nadležnoj Upravnoj enoti za informacije o trajanju i ishodu postupka.

Karticu dozvole za boravak stranka može da preuzme u Sloveniji, ukoliko se prethodno o tome dogovori sa Upravnom enotom koja dozvolu izdaje, samostalno ili preko poslodavca. Ukoliko dozvola za boravak stigne u Ambasadu, stranka će biti kontaktirana na broj telefona koji je ostavila prilikom davanja otisaka prstiju i biće joj zakazan termin za preuzimanje.

Zakazivanje termina za davanje otisaka prstiju se obavlja slanjem maila konzularnom odeljenju ambasade.

Dozvola za boravak na osnovu studija (44. član Zakona o strancima)

Zahtev za dozvolu za privremeni boravak na osnovu studija, studenti koji zakonito borave u Republici Sloveniji, mogu podneti neposredno na Upravnoj enoti u Sloveniji, na čijoj teritoriji će imati boravak, jer je svakako ta Upravna enota i nadležna za izdavanje iste. Tom prilikom dobijaju potvrdu na osnovu koje mogu da borave do izdavanja privremenog boravka, a karticu - dozvolu u tom slučaju podižu takođe na toj Upravnoj enoti.

Ukoliko se odluče da zahtev predaju u Ambasadi Slovenije u Beogradu, moraju imati termin, a mi dokumentaciju prosleđujemo toj Upravnoj enoti na rešavanje. Ukoliko predaju u Beogradu, karticu podižu takođe u Beogradu, pa moraju da napuštaju Sloveniju. Spisak dokumentacije je sledeći:

 • popunjen zahtev po 44. članu Zakona o strancima (u potpunosti ispunjen štampanim latiničnim slovima i potpisan),
 • pasoš na uvid i overenu fotokopiju personalne strane pasoša (u sudu ili u opštini u Srbiji odnosno kod notara ili Upravne enote u Sloveniji ili overenu u Ambasadi),
 • dokaz o prijemu na studije, školovanje, specijalizaciju, stručno usavršavanje (izdato od strane obrazovne institucije gde je podnosilac zahteva primljen),
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje za vreme boravka u Sloveniji (potvrdu o stipendiji ili overenu izjavu roditelja ili staratelja da će obezbediti barem 465,34 EUR mesečno i njihove potvrde o zaposlenju sa naznačenim primanjima),
 • potvrdu o nekažnjavanju (iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, sa prevodom na slovenački jezik kod sudskog tumača, ne stariju od 3 meseca),
 • polisu međunarodnog komercijalnog zdravstvenog osiguranja koja pokriva period od najmanje 3 meseca od dana podnošenja zahteva, nezavisno od perioda važenja radne dozvole, sa minimalnim pokrićem 30.000 EUR ili obrazac SRB/SI 03 izdat sa strane Zavoda za zdravstveno osiguranje Srbije,
 • 1 fotografiju,
 • obrazac za potpis.

Navedena dokumentacija je minimalni uslov za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za privremeni boravak u Republici Sloveniji, što znači da se po potrebi mogu zahtevati dodatna dokumenta. Zahtev se šalje u rešavanje nadležnoj Upravnoj enoti u Republici Sloveniji. Ambasada ne može garantovati rok rešavanja zahteva.

Taksa za postupak za dozvolu za privremeni boravak iznosi 102 EUR i plaća se prilikom podnošenja zahteva u gotovini. Dokumentacija za dobijanje dozvole za privremeni boravak se predaje lično, a dozvola za boravak se takođe preuzima isključivo lično.

Zakazivanje termina za predaju zahteva za dozvolu za boravak se obavlja slanjem maila konzularnom odeljenju ambasade.

Dozvola za boravak na osnovu zaposlenja (37. član Zakona o strancima)

Zahtev za dozvolu za privremeni boravak na osnovu zaposlenja, poslodavac može podneti neposredno na nadležnoj Upravnoj enoti u Sloveniji, jer je svakako ta Upravna enota i nadležna za izdavanje iste. U tom slučaju stranka dolazi u Ambasadu samo da da otiske prstiju.

Ukoliko se stranka odluči da zahtev preda u Ambasadi Slovenije u Beogradu, mora imati termin, a Ambasada dokumentaciju prosleđuje nadležnoj Upravnoj enoti na postupanje:

 • popunjen zahtev po 37. članu Zakona o strancima (u potpunosti ispunjen štampanim latiničnim slovima i potpisan),
 • pasoš na uvid i overenu fotokopiju personalne strane pasoša (u sudu ili u opštini u Srbiji odnosno kod notara ili Upravne enote u Sloveniji ili overenu u Ambasadi),
 • potpisani ugovor o radu ili overenu fotokopiju (sklopljen između poslodavaca iz Republike Slovenije i podnosioca zahteva),
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje (ako u priloženom ugovoru o radu nije naznačen iznos primanja),
 • potvrdu o nekažnjavanju (iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, s prevodom na slovenački jezik kod sudskog tumača, ne stariju od 3 meseca),
 • polisu međunarodnog komercijalnog zdravstvenog osiguranja koja pokriva period od najmanje 3 meseca od dana podnošenja zahteva, nezavisno od perioda važenja radne dozvole, sa minimalnim pokrićem 30.000 EUR ili obrazac SRB/SI 03 izdat sa strane Zavoda za zdravstveno osiguranje Srbije,
 • 1 fotografiju,
 • obrazac za potpis.

Navedena dokumentacija je minimalni uslov za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za privremeni boravak u Republici Sloveniji, što znači da se po potrebi mogu zahtevati dodatna dokumenta. Zahtev se šalje u rešavanje nadležnoj Upravnoj enoti u Republici Sloveniji. Ambasada ne može garantovati rok rešavanja zahteva.

Taksa za postupak za dozvolu za privremeni boravak iznosi 102 EUR i plaća se prilikom podnošenja zahteva u gotovini. Dokumentacija za dobijanje dozvole za privremeni boravak se predaje lično, a dozvola za boravak se takođe preuzima isključivo lično.

Zakazivanje termina za predaju zahteva za dozvolu za boravak se obavlja slanjem maila konzularnom odeljenju ambasade.

Viza za kratkotrajni boravak (viza C)

Zahtev za vizu za kratkotrajni boravak (Šengenska viza C) izdaje Ambasada. Zahtev se predaje lično, u Ambasadi i podrazumeva, pored popunjenog obrasca, i sledeće dokumente u skladu sa svrhom putovanja:

 • popunjen formular za apliciranje za vizu,
 • pasoš i dokaz o uređenom boravku u Republici Srbiji (oboje sa rokom važenja barem 3 meseca nakon okončanja željenog boravka u Šengenu),
 • fotografiju,
 • putno zdravstveno osiguranje (sa minimalnim pokrićem 30.000 eur),
 • garantno pismo overeno na Upravnoj enoti u Sloveniji ukoliko se radi o poslovnoj ili privatnoj poseti,
 • dokaz o rezervaciji smeštaja,
 • dokaz o finansijskim sredstvima za željeno putovanje (potvrdu banke o stanju na računu),
 • dokaz o zaposlenju upisu u vrtić/školu,
 • novac za taksu za vizu 80 EUR.

Ukoliko stranka ne govori srpski, slovenački ili engleski jezik dovoljno dobro za intervju prilikom predaje zahteva za vizu, neophodno je da dođe sa prevodiocem.

Zakazivanje termina za predaju zahteva za vizu za kratkotrajni boravak se obavlja slanjem maila konzularnom odeljenju ambasade.

Viza za dugotrajni boravak (viza D)

Zahtev za vizu za dugotrajni boravak (viza D) izdaje Ambasada. Zahtev se predaje lično, u Ambasadi i podrazumeva, pored popunjenog obrasca, i sledeće dokumente u skladu sa svrhom boravka:

 • popunjen formular za apliciranje za vizu,
 • dokaz o razlogu boravka (dokaz obrazovne ustanove o prijemu na studije; dokaz sportskog kluba u kojem će stranka igrati – u ovom slučaju neophodno je da se dostavi i potvrdu sportske organizacije da stranka ima u Republici Srbiji status profesionalnog sportiste ili relevantne dokaze za apliciranje za vizu D iz drugih razloga),
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje - potvrdu banke o stanju/prometu na računu za poslednja tri meseca iz koje proizilazi da stranka raspolaže sa minimum 465,34 EUR mesečno (u slučaju studija je dovoljan dokaz potvrda o stipendiji, ukoliko je dodeljena),
 • dokaz o smeštaju,
 • potvrda o nekažnjavanju (iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, ne stariju od 3 meseca),
 • putno zdravstveno osiguranje sa važenjem tokom celog perioda važenja vize D,
 • fotografija,
 • pasoš i
 • novac za taksu za vizu 77 EUR.

Zakazivanje termina za predaju zahteva za vizu za dugotrajni boravak se obavlja slanjem maila konzularnom odeljenju ambasade.