Slovenščina English

Teme

 • Družina in otroci

  Poroka, izvenzakonska zveza, družinski prejemki, rojstvo, preživnine, rejništvo, posvojitve, preprečevanje nasilja, smrt v družini

 • Izobraževanje

  Vrtec, osnovna šola, srednja šola, višja šola, univerza, izobraževanje odraslih, glasbeno izobraževanje, vpis v izobraževalne programe

 • Socialna varnost in enake možnosti

  Denarna pomoč, domovi za starejše, invalidnost, programi socialnega varstva, socialno podjetništvo

 • Zaposlovanje, delo in upokojitev

  Prosta delovna mesta, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, delo upokojencev

 • Zdravje

  Zdravstveno zavarovanje, čakalne dobe, javno zdravje, zdrav življenjski slog, preprečevanje in odkrivanje bolezni, zdravila in medicinski pripomočki

 • Promet, infrastruktura in energetika

  Vključuje tudi vozniško in prometno dovoljenje, razmere na cestah, energetsko učinkovitost

 • Država, varnost in potovanje

  Dokumenti, javna uprava, pravna država, aktivno državljanstvo, lokalna samouprava, zaščita in reševanje

 • Kmetijstvo in prehrana

  Ribištvo, gozdarstvo, lovstvo, živinoreja, neposredna plačila, raba zemljišč, kakovost pridelkov in živil

 • Davki in finance

  Plačevanje davkov in prispevkov, proračun Republike Slovenije, državne pomoči, kapitalske naložbe države, javno naročanje

 • Okolje in prostor

  Varovanje narave, ravnanje z odpadki, posegi v okolje, odprava posledic naravnih nesreč, prostorsko načrtovanje, nepremičnine in gradnja

 • Kultura

  Slovenski jezik, nepremična in živa kulturna dediščina, arhivske zbirke in dostop do arhivskega gradiva, mediji, verske skupnosti