Slovenščina English

Teme

  • Družina in otroci

    Poroka, izvenzakonska zveza, družinski prejemki, rojstvo, preživnine, rejništvo, posvojitve, preprečevanje nasilja, smrt v družini

  • Izobraževanje

    Vrtec, osnovna šola, srednja šola, višja šola, univerza, izobraževanje odraslih, glasbeno izobraževanje, vpis v izobraževalne programe

  • Socialna varnost in enake možnosti

    Denarna pomoč, domovi za starejše, invalidnost, programi socialnega varstva, socialno podjetništvo

  • Zaposlovanje, delo in upokojitev

    Prosta delovna mesta, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, delo upokojencev

  • Zdravje

    Zdravstveno zavarovanje, čakalne dobe, javno zdravje, zdrav življenjski slog, preprečevanje in odkrivanje bolezni, zdravila in medicinski pripomočki

  • Promet, infrastruktura in energetika

    Vključuje tudi vozniško in prometno dovoljenje, razmere na cestah, energetsko učinkovitost

  • Država, varnost in potovanje

    Dokumenti, javna uprava, pravna država, aktivno državljanstvo, lokalna samouprava, zaščita in reševanje

  • Kmetijstvo in prehrana

    Ribištvo, gozdarstvo, lovstvo, živinoreja, neposredna plačila, raba zemljišč, kakovost pridelkov in živil

  • Davki in finance

    Plačevanje davkov in prispevkov, proračun Republike Slovenije, državne pomoči, kapitalske naložbe države, javno naročanje

  • Okolje in prostor

    Varovanje narave, ravnanje z odpadki, posegi v okolje, odprava posledic naravnih nesreč, prostorsko načrtovanje, nepremičnine in gradnja

  • Kultura

    Slovenski jezik, nepremična in živa kulturna dediščina, arhivske zbirke in dostop do arhivskega gradiva, mediji, verske skupnosti


Vlada
  • ministrstev

  • vladnih služb

  • organov v sestavi


Sodeluj

  • Pošljite svoj predlogov za ureditev vsebine v pristojnosti vlade, ki je po vašem mnenju neustrezno urejena.

    Spremljajte postopke priprave in sprejemanja vladnih odločitev in preverite upoštevanje pripomb in predlogov civilne javnosti.

  • Opišite svojo izkušnjo nedopustne birokratske prakse ter tako prispevajte k enostavnejšim, preglednejšim in hitrejšim postopkom.

  • Oddajte svoja mnenja in pripombe na predpise v pripravi ter tako vplivajte na končno sistemsko ureditev vsebinskega področja.

  • Obvladovanje sive ekonomije

    S sivo ekonomijo na dolgi rok izgubljamo vsi. Bodite aktivni in zahtevajte račun, da ne bodo drugi služili na vaš račun.

    Povezava

  • Kam gre vaš denar?

    Preverite, iz katerega naslova poberemo največ davkov in za katere namene se porabi največ javnih sredstev.

    Povezava

  • Jamstvo za mlade

    Program je namenjen izboljšanju položaja mladih na trgu dela. V 1. polovici 2014 se je zaposlilo 27,2% več mladih kot 2013.

    Povezava

xxxx