Skoči do osrednje vsebine

Vpis v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev

Razvid zasebnih visokošolskih učiteljev je evidenca zasebnih visokošolskih učiteljev. Zasebni visokošolski učitelj je lahko, kdor je izvoljen v naziv visokošolskega učitelja in je vpisan v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev.

Razvid zasebnih visokošolskih učiteljev vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

Postopek vpisa

Vpis v razvid se opravi na podlagi pisne vloge visokošolskega učitelja. Vlogi za vpis v razvid je potrebno priložiti:

  • dokazilo o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja,
  • dokazilo, da ni v delovnem razmerju,
  • pisno izjavo, da se osebni podatki, navedeni v vlogi in dokazilih, lahko uporabljajo za vodenje razvida,
  • da mu ni s pravnomočno odločbo pristojnega organa prepovedano opravljanje dejavnosti.

V razvid se lahko vpišejo tudi samostojni kulturni delavci, zasebni raziskovalci in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot zasebniki, če so izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja.

Izbris iz razvida

Zasebni visokošolski učitelj se izbriše iz razvida:

  • na lastno zahtevo,
  • če ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti,
  • če v tridesetih dneh po izteku izvolitvene dobe ne predloži dokazila o ponovni izvolitvi,
  • če mu je prepovedano opravljanje dejavnosti s pravnomočno odločbo pristojnega organa.

 

Iskalnik