Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti

Izvajalec pogrebne dejavnosti je vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Izjema je izvajalec pogrebne dejavnosti, ki izvaja samo 24-urno dežurno službo, saj se ta ureja skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe. 

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji mora vsebovati podatke o izpolnjevanju pogojev v skladu s 7. členom zakona in Pravilnikom o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti. 

Vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji lahko vložnik pripravi sam, lahko pa jo odda tudi tako, da izpolni spodnji obrazec in priloži skenirana dokazila ter listine, kot je navedeno v obrazcu. 

Vsaki vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani taksi za vlogo in odločbo v višini 22,60 evrov po Zakonu o upravnih taksah, ki se plača na račun TRR SI56 0110-0100-0315-637, sklic 11 21300-7111002. Vlogo v elektronski obliki vložnik pošlje na e-naslov: gp.mgrt(at)gov.si

  • Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji

    Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo