Skoči do osrednje vsebine

Pomoč za zasebno skladiščenje proizvodov

NAMEN UKREPA

Zaradi trenutne pandemije COVID-19 in obsežnih omejitev gibanja, ki so jih uvedle države članice, se je povpraševanje po nekaterih proizvodih močno zmanjšalo. Med najbolj prizadetimi sektorji so bili v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, ter v sektorju proizvodnje mesa, predvsem govejega ter ovčjega in kozjega.

Da bi se zmanjšalo trenutno neravnotežje med ponudbo in povpraševanjem, ki posledično pritiska na nižanje cen vseh proizvodov, ter da bi se izboljšale navedene težke tržne razmere, je primerno dodeliti pomoč za zasebno skladiščenje proizvodov.

Pomoč se prizna za zasebno skladiščenje naslednjih proizvodov:

 • masla;
 • posnetega mleka v prahu;
 • sirov;
 • svežega ali ohlajenega govejega mesa, starega osem mesecev ali več;
 • svežega ali ohlajenega mesa ovc in koz, starih manj kot dvanajst mesecev.

ZASEBNO SKLADIŠČENJE MASLA:

Upravičeni proizvodi in znesek pomoči:

 • Da bi bilo maslo upravičeno do pomoči, mora biti maslo neoporečne in zadovoljive tržne kakovosti in imeti poreklo iz Unije. Proizvod izpolnjuje zahteve iz oddelka IV Priloge VI k Delegirani uredbi (EU) 2016/1238.
 • Agencija je vlagatelju odobrila dovoljenje za izdelavo masla (=pogoj za vložitev zahtevka).
 • Zahtevki zadevajo že uskladiščene proizvode.
 • Najmanjša količina na zahtevek je 10 ton.
 • Znesek pomoči se določi na naslednji način:
  (a) 9,83 EUR na skladiščeno tono za fiksne stroške skladiščenja;
  (b) 0,43 EUR na tono na dan pogodbenega skladiščenja.
 • Pogodbeno skladiščenje se konča dan pred dnem izskladiščenja.
 • Pomoč se lahko dodeli le za obdobje skladiščenja, ki znaša med 90 in 180 dnevi.

Zahtevek za dodelitev pomoči:

ZASEBNO SKLADIŠČENJE POSNETEGA MLEKA V PRAHU:

Upravičeni proizvodi in znesek pomoči:

 • Da bi bilo posneto mleko v prahu upravičeno do pomoči, mora biti neoporečne in zadovoljive tržne kakovosti in imeti poreklo iz Unije. Proizvod izpolnjuje zahteve iz oddelka VI Priloge VI k Delegirani uredbi (EU) 2016/1238.
 • Agencija je vlagatelju odobrila dovoljenje za izdelavo posnetega mleka v prahu (=pogoj za vložitev zahtevka).
 • Zahtevki zadevajo že uskladiščene proizvode.
 • Najmanjša količina na zahtevek je 10 ton.
 • Znesek pomoči se določi na naslednji način:
  (a) 5,11 EUR na skladiščeno tono za fiksne stroške skladiščenja;
  (b) 0,13 EUR na tono na dan pogodbenega skladiščenja.
 • Pogodbeno skladiščenje se konča dan pred dnem izskladiščenja.
 • Pomoč se lahko dodeli le, kadar obdobje pogodbenega skladiščenja znaša med 90 in 180 dnevi.

Zahtevek za dodelitev pomoči:

ZASEBNO SKLADIŠČENJE NEKATERIH SIROV:

Upravičeni proizvodi in znesek pomoči:

 • Da bi bil sir upravičen do pomoči, mora biti neoporečne in zadovoljive tržne kakovosti ter imeti poreklo iz Unije. Sir mora biti na dan začetka veljavnosti pogodbe o skladiščenju star vsaj toliko, kolikor znaša obdobje zorenja, določeno v specifikaciji proizvoda za sire z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo v skladu z Uredbo (EU) št. 1151/2012, ali kolikor znaša običajno obdobje zorenja, ki ga določijo države članice za druge sire. 
 • Zahtevki zadevajo že uskladiščene proizvode.
 • Najmanjša količina na zahtevek je 0,5 tone.
 • !!V skladu z Delegirano Uredbo (EU) 2020/591, se pomoč dodeli do zgornje meje = 157 ton - če se bo meja presegla, so do pomoči za zasebno skladiščenje upravičeni tisti vlagatelji, ki so prej oddali zahtevek (po načelu "kdor prvi pride, prvi melje")!!
 • Znesek pomoči se določi na naslednji način:
  a) 15,57 EUR na skladiščeno tono za fiksne stroške skladiščenja,
  b) 0,40 EUR na tono za dan pogodbenega skladiščenja.
 • Pogodbeno skladiščenje se konča dan pred dnem izskladiščenja.
 • Pomoč se lahko dodeli le, kadar pogodbeno obdobje skladiščenja znaša od 60 do 180 dni.

Zahtevek za dodelitev pomoči:

ZASEBNO SKLADIŠČENJE SVEŽEGA ALI OHLAJENEGA MESA OVC IN KOZ, STARIH MANJ KOT DVANAJST MESECEV:

Upravičeni proizvodi in znesek pomoči:

 • Da bi bilo meso upravičeno do pomoči, mora biti neoporečne in zadovoljive tržne kakovosti ter imeti poreklo iz Unije. Proizvod izpolnjuje zahteve iz oddelka III Priloge VI k Delegirani uredbi (EU) 2016/1238.
 • Pomoč se dodeli le za količine svežega ali ohlajenega mesa, ki še niso bile uskladiščene.
 • Najmanjša upravičena količina na zahtevek je 5 ton.
 • Priloga: Seznam upravičenih proizvodov in znesek pomoči
 • Pogodbeno skladiščenje se konča dan pred dnem izskladiščenja.
 • Pomoč se lahko dodeli le za obdobje skladiščenja, ki znaša 90, 120 ali 150 dni.

Zahtevek za dodelitev pomoči:

Varščina:

Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za pomoč za proizvode, upravičene do pomoči, priložiti varščino katere znesek znaša 100 EUR/tono, v skladu s členom 4(b) Delegirane uredbe (EU) 2016/1238.

Priloga: Navodila za polog varščine

ZASEBNO SKLADIŠČENJE SVEŽEGA ALI OHLAJENEGA MESA GOVEDA, STAREGA OSEM MESECEV ALI VEČ:

Upravičeni proizvodi in znesek pomoči:

 • Da bi bilo meso upravičeno do pomoči, mora biti neoporečne in zadovoljive tržne kakovosti ter imeti poreklo iz Unije. Proizvod izpolnjuje zahteve iz oddelka III Priloge VI k Delegirani uredbi (EU) 2016/1238.
 • Pomoč se dodeli le za količine svežega ali ohlajenega mesa goveda, starega osem mesecev ali več, ki še niso bile uskladiščene.
 • Najmanjša upravičena količina na zahtevek je 10 ton.
 • Priloga: Seznam proizvodov in znesek pomoči
 • Pogodbeno skladiščenje se konča dan pred dnem izskladiščenja.
 • Pomoč se lahko dodeli le za obdobje skladiščenja, ki znaša 90, 120 ali 150 dni.

Zahtevek za dodelitev pomoči:

Varščina:

Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za pomoč za proizvode, upravičene do pomoči, priložiti varščino katere znesek znaša 100 EUR/tono, v skladu s členom 4(b) Delegirane uredbe (EU) 2016/1238.

Priloga: Navodila za polog varščine