Skoči do osrednje vsebine

Izdaja dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo

Zahtevek za izdajo dovoljenja za izvoz/prenos/posredovanje blaga z dvojno rabo ter nudenje tehnične pomoči

Individualno izvozno dovoljenje je namenjeno enemu izvozniku za enega končnega uporabnika ali prejemnika v tretji državi, ki zajema eno ali več vrst blaga z dvojno rabo.

Globalno izvozno dovoljenje je namenjeno enemu izvozniku za neko vrsto ali kategorijo blaga z dvojno rabo, ki lahko velja za izvoz enemu ali več natančno določenim končnim uporabnikom in/ali v eni ali več natančno določenih tretjih državah.

Zahtevek za pridobitev individualnega  izvoznega dovoljenja se zato lahko poda  le  na obrazcu za individualni izvoz (obrazec 1) za eno blago z dvojno rabo, ali v primeru več vrst blaga dopolnjen z obrazcem za dodatno blago z dvojno rabo (obrazec 2).

Zahtevek za pridobitev globalnega izvoznega dovoljenja se lahko poda na  obrazcu za individualni izvoz (obrazec 1), dopolnjenem z obrazcem za dodatno blago z dvojno rabo (obrazec 2), kateremu pa je lahko priložen tudi obrazec za dodatne prejemnike in končne uporabnike blaga z dvojno rabo (obrazec 3).

Zahtevek za pridobitev dovoljenja za posredniške storitve za blago z dvojno rabo se poda na obrazcu za posredniške storitve (obrazec 4). 

Vsebina vloge za pridobitev dovoljenja

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:

1. zahtevek za izdajo dovoljenja za izvoz/prenos oz. za posredniške storitve
2. potrdilo o končni uporabi blaga/tehnologije z dvojno rabo
3. tehnično dokumentacijo o blagu z dvojno rabo
V zahtevku za pridobitev dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči pa mora vlagatelj navesti opis tehnične pomoči, trajanje in končnega prejemnika, vključno z opisom blaga, tarifno številko in oznako blaga z dvojno rabo iz Priloge 1 (Uredba 428/2009), na katero se tehnična pomoč nanaša.

Potrdila o končni uporabi blaga

Upravna taksa

Za obravnavo zahtevka je potrebno plačati upravno takso. Upravna taksa se plača na račun Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 01100-1000315637 v višini 22,60 EUR. Namen plačila navedite: izdaja dovoljenja za blago z dvojno rabo podjetju (naziv podjetja), nova sklicna številka je: 11 21300-7111002. 

Obveznosti prejemnika dovoljenja

Izkoriščeno dovoljenje imetnik vrne ministrstvu v 15 dneh po opravljenem poslu oz. najkasneje v 15 dneh po preteku roka veljavnosti.

Za izvoz blaga, ki je na Seznamu blaga z dvojno rabo mora pravna ali fizična oseba, ki želi blago izvoziti/prenesti/posredovati ali nuditi tehnično pomoč vložiti na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana zahtevek za izdajo dovoljenja na predpisanih obrazcih.