Skoči do osrednje vsebine

Vpis v razvid samostojnih novinarjev

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev. Postopek vpisa vanj vodi Ministrstvo za kulturo.

Podatki o imenu in priimku samostojnih novinarjev, zaporedni številki vpisa in datumu vpisa, se v razvidu samostojnih novinarjev vodijo kot javna knjiga in so javno dostopni.

Samostojni novinarji so novinarji, ki svojo dejavnost opravljajo kot samostojen poklic. To pomeni, da:

  • niso v delovnem razmerju (za več kot polovični delovni čas);
  • ne opravljajo druge samostojne poklicne dejavnosti.

Postopek

Izpolnite obrazec, ki ga najdete na dnu te spletne strani, ter mu priložite:

  1. če ste državljan/-ka Republike Slovenije, potrdilo o državljanstvu, če niste pa izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, ki ga izda Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenski jezik;
  2. izjavo, da opravljate novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic (Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige, določa, da posameznik opravlja novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, kadar ni v delovnem razmerju za več kot polovičen delovni čas oziroma ne opravlja druge samostojne poklicne dejavnosti.);
  3. dokazilo o tem, vam s pravnomočno sodno odločbo ni prepovedano opravljanje novinarske dejavnosti (kot dokazilo šteje izjava o tem);
  4. dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo (kot dokazila štejejo kopije ali posnetki člankov, reportaž, intervjujev ter drugih novinarskih zvrsti, ki so bili objavljeni z vašim imenom. Predložiti je treba vsaj 20 navedenih dokazil za obdobje enega leta pred predložitvijo vloge za vpis v razvid in navesti imena medijev, v katerih so bili prispevki objavljeni. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz te alineje šteje tudi potrdilo o objavah oziroma izjava medija, pri katerem novinar dela oziroma z njim sodeluje);
  5. predhodno mnenje registrirane strokovne organizacije novinarjev.

Prosimo vas, da k dokumentom, ki so navedeni v točkah od 1 do 5, priložite tudi izjavo, s katero dovoljujete Ministrstvu za kulturo zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov za vodenje Razvida samostojnih novinarjev.

Obrazec s prilogami pošljite na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Lahko pa ga oddate na istem naslovu tudi osebno, in sicer v Glavni pisarni Ministrstva za kulturo, od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.30, v petek pa od 9.00 do 14.30.

Dobro je vedeti

Ko prejmete odločbo o tem, da smo vam odobrili status samostojnega novinarja, poskrbite za prijavo na:

  1. Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
  2. Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in
  3. Finančnem uradu Republike Slovenije (FURS).

Namreč, pridobitev statusa samostojnega novinarja je vezana na obvezno sklenitev pokojninskega in invalidskega ter obveznega zdravstvenega zavarovanja ter na obvezno plačevanje mesečnih obveznosti iz tega naslova.

Dokumenti