Skoči do osrednje vsebine

Vodenje stanja na podračunu v UJP

UJP vodi podračun proračunskega uporabnika v okviru enotnega zakladniškega računa države oziroma občine. Podračun je osnova za izvajanje plačilnih storitev. Proračunski uporabnik uporablja podračun na enak način kot se uporablja transakcijski račun.

Evidentiranje priliva na podračunu

UJP je prek Banke Slovenije vključen v plačilne sisteme prek katerih evidentira prilive na enotni zakladniški račun oziroma podračun ali posebni namenski račun.

Proračunski uporabnik za pravilno usmerjanje plačil svojim dolžnikom ob izstavitvi računa navede številko svojega podračuna (svoj IBAN) in BIC kodo Banke Slovenije BSLJSI2X.

Banka Slovenije prejema prilive prek plačilnih sistemov in posreduje UJP obvestilo o prejemu plačila. Če podatki na obvestilu o prejetem plačilu zadostujejo za neposredno razporeditev sredstev na podračun prejemnika, se sredstva takoj knjižijo na podračun prejemnika plačila.

Pogoji za neposredno razporeditev prejetega plačila so:

 • podračun prejemnika sredstev mora biti aktiven v registru podračunov odprtih pri UJP,
 • na obvestilu o prejetem plačilu mora biti podračun naveden v IBAN strukturi,
 • naveden podračun mora biti odprt v valuti odobritve.

Če podatki na obvestilu o prejetem plačilu ne zadostujejo za neposredno razporeditev ali podračun ni več odprt, se sredstva knjižijo na podračun nerazporejenih sredstev, ki je odprt v okviru posameznega enotnega zakladniškega računa.

Posebej pri plačilih iz tujine je za hitro in programsko knjiženje prejetega plačila na ustrezen podračun zelo pomembno, da proračunski uporabnik svojemu partnerju v tujini sporoči vse potrebne podatke, da jih lahko navede pri plačilu. V ta namen lahko uporabite obrazec Finančna identifikacija.

Obrazec TPNP 60

Če plačilo iz tujine vsebuje podatke za neposredno razporeditev priliva na podračun, UJP proračunskemu uporabniku ne izstavi plačilnega naloga za priliv (obrazec TPNP 60). Če v tem primeru potrebujete obrazec TPNP 60 za prejeto plačilo iz tujine, ga lahko izpišete prek spletne aplikacije UJPnet.

Če plačilo iz tujine ne vsebuje podatkov za neposredno razporeditev priliva na podračun, UJP na podlagi razpoložljivih podatkov iz obvestila o prejetem plačilu določi proračunskega uporabnika, ki mu po pošti ali e-pošti posreduje obrazec TPNP 60, obvestilo o prejetem plačilu in poziv za dopolnitev podatkov, ki jih UJP potrebuje za razporeditev sredstev na podračun.

Proračunski uporabnik ob prejemu obrazca TPNP 60 preveri pravilnost podatkov, jih dopolni ali popravi, na obrazec TPNP 60 vpiše datum, ga podpiše, žigosa in posreduje UJP najpozneje v štirih delovnih dneh po prejemu.

UJP na podlagi dopolnjenega obrazca TPNP 60 razporedi priliv iz tujine na ustrezen podračun.

Obrazec Finančna identifikacija

Obrazec Finančna identifikacija oziroma Financial Identification je namenjen sporočanju vseh podatkov za izvedbo plačila na podračun proračunskega uporabnika. 

Priporočamo, da zapis računa v IBAN strukturi in podatek o BIC kodi banke tudi sicer dosledno uporabljate pri vsej komunikaciji s tujimi partnerji, saj je pri plačilih iz tujine od tega odvisna hitrost in pravilnost izvršitve plačila.

Če potrebujete potrjen obrazec Finančna identifikacija oziroma Financial Identification, ga najprej predložite v potrditev pristojni območni enoti UJP, ki preveri podatke na obrazcu in obrazec na hrbtni strani vpiše datum kontrole ter ga potrdi z žigom in podpisom. Tako preverjen obrazec nato posredujete v potrditev Banki Slovenije, in sicer:

 • po e-pošti: obrazec pošljete na e-naslov Banke Slovenije bo-vodenjeracunov@bsi.si. Banka Slovenije vam bo vrnila potrjen obrazec na vaš e-naslov s katerega je prejela obrazec v potrditev.
 • po pošti: obrazec pošljete na naslov: Banka Slovenije, Vodenje računov in poravnava poslov, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana. V tem primeru vam bo Banka Slovenije potrjen obrazec posredovala po pošti na vaš naslov.
 • osebno: obrazec predložite v vložišču Banke Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, ki sprejema obrazce v potrditev vsak dan med 9. in 12. uro in med 14. in 15. uro. Potrjen obrazec, predložen pred 12. uro, dvignete v vložišču Banke Slovenije med 14. in 15. uro, predložene obrazce med 14. in 15. uro, pa naslednji delovni dan.

Sprejem in unovčenje čekov prejetih iz tujine

Proračunski uporabnik prejeti ček v roku predloži in unovči pri Banki Slovenije. Ček lahko predloži in unovči tudi pri drugi banki, če ga ta sprejme v izvršitev.

Za unovčenje čeka pri Banki Slovenije je treba ček indosirati. To pomeni, da na hrbtni strani čeka navedete številko podračuna, kamor se bodo sredstva knjižila (prejem plačila), odtisnete žig in ga podpišete (pooblaščena oseba proračunskega uporabnika).

Tako indosiran ček skupaj z dopisom, da gre za unovčenje čeka, posredujete na Banko Slovenije. Unovčenje čeka in prejem plačila na podračun proračunskega uporabnika lahko traja tudi več kot mesec dni. Slabosti poslovanja s čekom so visoko tveganje, visoki stroški in možnost preklica s strani plačnika oziroma plačnikove banke.

Vpogled v promet in stanje ter prevzem izpiska

Vpogled v tekoči dnevni promet in stanje na podračunu vam omogoča spletna aplikacija UJPnet.

Tudi dostop do rednega dnevnega izpiska o prometu in stanju na podračunu UJP vam omogoča spletna aplikacija UJPnet.

Vključitev podračuna v izdajanje UPN s kodo QR

Proračunski uporabniki lahko svoj podračun vključite v izdajanje UPN s kodo QR.

Koda QR je dvodimenzionalna koda, ki vsebuje vse podatke plačilnega naloga v obliki, ki je primerna za optično branje.

Ko proračunski uporabnik svojemu plačniku pošlje pred izpolnjen obrazec UPN s kodo QR mu s tem omogoči poravnavo obveznosti na sodoben način s pomembnimi prednostmi:

 • uporaba kode QR je tehnološko nezahtevna, možnost uporabe brezplačnega programa za izpis obrazca UPN s kodo QR,
 • olajša oziroma omogoča sodobne poti plačevanja (mobilna banka, bankomati, plačilni avtomati …),
 • omogoča hiter, učinkovit in avtomatski zajem vseh podatkov iz QR kode in zmanjšana možnost napak pri vnosu podatkov ob plačilu. 

Vključitev podračuna v izdajanje UPN s kodo QR izvedete:

 • s podpisom Izjave o sprejemu pravil o izdajanju obrazca univerzalni plačilni nalog (Izjava UPN) in
 • brezplačnim testiranjem pravilnosti tiska kode QR na obrazec UPN.

Podpis izjave

Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 5. 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006« (v nadaljevanju: Uredba 2015/847) zahteva od ponudnikov plačilnih storitev dosledno legitimacijo plačnika in s tem podaljšanje postopka plačila. Opustitev te zahteve velja za plačila, ki izpolnjujejo pogoja:

 • znesek prenosa sredstev ne presega 1000 EUR,
 • ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila lahko z enolično identifikacijsko oznako transakcije prek prejemnika plačila izsledi osebo, ki je s prejemnikom plačila sklenila dogovor o dobavi blaga ali opravljanju storitev.

S podpisom Izjave UPN svojim plačnikom zagotovite, da bodo lahko v primeru gotovinskega plačila in predložitve obrazca UPN s kodo QR zneske do 1.000 EUR plačevali enostavno in hitro, brez osebne identifikacije plačnika. Poleg tega mu omogočite plačilo na bankomatih, saj je obdelava obrazca UPN s kodo QR na bankomatu pogojena s podpisom Izjave UPN s strani izdajatelja UPN.

Podpisano Izjavo UPN proračunski uporabnik predloži pristojni območni enoti UJP.

Testiranje pravilnosti tiska na obrazec UPN s kodo QR

Pred začetkom izdajanja obrazca UPN s kodo QR opravite postopek preverjanja pravilnosti obrazca UPN s kodo QR pri pooblaščenem izvajalcu Inadvertising d.o.o.

Za testiranje tiska izpolnite spletni Zahtevek za preverjanje obrazca UPN s kodo QR, ter sledite navodilom za preverjanje, ki jih boste prejeli povratno na e-naslov.

Zahtevek in vsa dokumentacija v zvezi s pripravo, izpolnjevanjem in uporabo obrazca UPN s kodo QR je objavljena na spletni strani UPN QR – Univerzalni plačilni nalog.

Na spletni strani Združenja bank Slovenije je objavljen program Izpis UPN, ki je namenjen izpisovanju podatkov na obrazec UPN v skladu s Tehničnim standardom UPN. Obrazec UPN v papirni obliki je na voljo v papirnicah, knjigarnah in na bančnih okencih.

Potrdilo o bremenitvi/odobritvi

Potrdilo o bremenitvi podračuna in Potrdilo o odobritvi podračuna lahko vedno prevzamete prek spletne aplikacije UJPnet, ali predložite pristojni območni enoti UJP pisni zahtevek za izdajo potrdila o bremenitvi oziroma o odobritvi podračuna, in sicer osebno, po pošti ali po elektronski pošti.

Če potrebujete dokazilo Banke Slovenije o izvršitvi plačila, predložite pristojni območni enoti UJP pisni zahtevek za izdajo potrdila o izvršitvi plačila Banke Slovenije. Potrdila Banke Slovenije se zaračunavajo v skladu s tarifo Banke Slovenije.

Poizvedba in reklamacija

Zahtevek za poizvedbo ali reklamacijo lahko vložite prek spletne aplikacije UJPnet (zavihek Vpogledi - Promet v dobro), osebno, po telefonu s predložitvijo izpolnjenega Zahtevka za reklamacijo oziroma poizvedbo.

Zahtevek za poizvedbo ali reklamacijo na negotovinskem plačilnem mestu zavezanec lahko predloži na plačilnem mestu, kjer je bilo plačilo izvedeno.

Zahtevek lahko vložijo imetniki podračunov pri UJP ter drugi ponudniki in uporabniki plačilnih storitev.

Nadomestila oziroma stroški

UJP v skladu s 94. členom Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Ur. list RS, št. 7/18 in 9/18 - popr.) proračunskim uporabnikom enkrat mesečno posreduje informacije o zneskih nadomestil, ki jih Banka Slovenije zaračuna za izvršitev posamezne plačilne transakcije (obračun stroškov) oziroma drugih plačilnih storitev. UJP za svoje plačilne storitve ne zaračunava stroškov.

Vse informacije o zaračunavanju nadomestil so objavljene v Tarifi Banke Slovenije.

Obresti nočnega deponiranja EZR

UJP dnevno izvaja vključevanje prostih denarnih sredstev v obliki nočnih depozitov v različne banke na osnovi prejetih pogodb o nočnem deponiranju sredstev, ki jih upravljavci sredstev sistema EZR sklenejo z bankami, ter spremlja vračila nočnih depozitov.

UJP opravlja obračun in prenos obresti iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna v sistemu EZR. UJP mesečno izračuna obrestno mero za prosta denarna sredstva na podračunih za sisteme EZR občin. V primeru, da je obrestna mera za prosta denarna sredstva na podračunih negativna ali enaka nič, ker so obračunane obresti iz naslova upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občin nižje od stroškov plačilnih storitev iz naslova upravljanja, UJP ne izvede obračuna in plačila obresti posameznim podračunom sistema EZR občin.

Obrazci in dokumenti

Iskalnik