Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, ministrstvu, pristojnemu za delo, posreduje naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjeno vlogo,
 • kopijo pogodbe o zaposlitvi iz katere mora biti razvidna zaposlitev strokovne osebe za polovični delovni čas,
 • kopijo diplome strokovne osebe (najmanj 6. raven izobrazbe),
 • kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu strokovne osebe,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega morajo biti razvidne dvoletne delovne izkušnje na delovnopravnem in kadrovskem področju;
 • kopijo najemne pogodbe, v primeru najema prostora kjer se bo dejavnost opravljala,
 • izpis iz zemljiške knjige, v primeru lastništva prostora kjer se bo dejavnost opravljala,
 • tlorisno skico prostora kjer se bo dejavnost opravljala,
 • seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti,
 • bančno garancijo v višini 30.000,00 eur,
 • izjavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki v vlogi resnični.  

Prav tako mora imeti na vsakem kraju opravljanja dejavnosti ustrezne delovne in pomožne prostore.

 • Delovni prostor je samostojna soba, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov delavcev ter je opremljena s pisarniško in tehnično opremo, ki omogoča vodenje evidenc ter pristojnim organom in pooblaščenim osebam omogoča vpogled v poslovanje.
 • Pomožni prostor je čakalnica, ki je lahko v souporabi z drugo pravno ali fizično osebo.

Pravna ali fizična oseba mora zagotoviti tudi sanitarije, ki so prav tako lahko v souporabi z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami. Ni potrebno, da so ločene za zaposlene, ki ne opravljajo dela pri uporabniku, napotene delavce, kandidate ter moške in ženske.

Pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, mora k vlogi predložiti:  

 • kopijo listine, ki ni starejša od enega leta, na podlagi katere lahko delodajalec v državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, kjer ima sedež, opravlja to dejavnost, ter overjen prevod te listine v slovenski jezik,
 • bančno garancijo v višini 30.000,00 eur,
 • dokazilo pristojnega organa matične države, da družbi v obdobju zadnjih dveh let ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitve predpisov, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo tujcev, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje na črno ter trg dela,
 • dokazilo pristojnega organa matične države, da družba v obdobju zadnjih dveh let ni imela neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova plačila za delo,
 • dokazilo pristojnega organa matične države, da družba na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in
 • izjavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki v vlogi resnični.

Bančna garancija zapade po poteku treh let od datuma izdaje. Delodajalec za zagotavljanje dela delavcev uporabniku ministrstvu, pristojnemu za delo predloži novo bančno garancijo najkasneje na datum zapadlosti prejšnje bančne garancije.

Skladno s tarifno št. 26 Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa 181,2 eura, in sicer 90,6 eura za vložitev vloge za izdajo dovoljenja in vpis v register ali evidenco ter 90,6 eura za izdajo odločbe o izdaji dovoljenja in vpisu v register ali evidenco. Upravna taksa se nakaže na račun Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 01100-1000343476, sklic 11 26115-7111010-2020.  

Vloga in osnutek bančne garancije

 • Dokumentacije | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti