Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev prve licence za opravljanje zdravilske dejavnosti

Preizkus iz zdravstvenih vsebin

Zdravilec plača stroške preizkusa na podračun države št. 01100-1000621284 sklic št. 11 27111-7141009-007893 22 z oznako "za preizkus iz zdravstvenih vsebin pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije".

Zdravilec lahko pristopi k opravljanju preizkusa po predložitvi dokazila o plačilu stroškov preizkusa.

Pogosta vprašanja in odgovori

Pogoj izobrazbe za opravljanje zdravilske dejavnosti?

Po 6. členu Zakona o zdravilstvu, lahko zdravilsko dejavnost izvajajo osebe, ki imajo pridobljeno najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo zdravstvene smeri (V. stop.) ali pridobljeno najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo (V. stop.) in opravljen preizkus iz zdravstvenih vsebin.

Katere so zdravilske metode in zdravilski sistemi? 

Zdravilec lahko opravlja le tiste zdravilske metode, ki so opredeljene v prilogi Pravilnika o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost, ostalih metod ne more izvajati.

Zdravilski sistemi so: tradicionalno kitajsko zdravilstvo, ajurveda – tradicionalno indijsko zdravilstvo, homeopatija, unani-perzijsko tradicionalno zdravilstvo, tradicionalno tibetantsko zdravilstvo, osteopatija. Homeopatijo, kiropraktiko in osteopatijo pa lahko izvajajo le tiste osebe, ki imajo diplomo medicinske fakultete in  pridobljena znanja s teh področij ter veljavno licenco, pridobljeno skladno z zakonom.

Kakšni so pogoji za pridobitev prve licence?

Na podlagi 36. člena ZZdrav mora zdravilec izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo zdravstvene smeri (V. stop.) ali pridobljeno najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo (V. stop.) in opravljen preizkus iz zdravstvenih vsebin, 
 • usposobljenost za izvajanje posameznega zdravilskega sistema ali zdravilske metode, 
 • aktivno znanje slovenskega jezika, 
 • da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora več kot 6 mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.

Za izpolnjevanje pogojev je zdravilec dolžan v vlogi navesti naslednje podatke oziroma predložiti naslednja dokazila:

 • podatek o spričevalu o končani srednješolski strokovni izobrazbi ali o diplomi (kopijo spričevala oziroma kopijo diplome ali številka, datum dokumenta, naziv in naslov izdajatelja),
 • mnenje strokovnega zdravilskega združenja za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo o usposobljenosti zdravilca za izvajanje zdravilskega sistema ali zdravilske metode, ki temelji na listinah priznanih institucij o ustreznem strokovnem izobraževanju zdravilca za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo in njegovih izkušnjah, 
 • znanje jezika se dokazuje s spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom pooblaščenega izobraževalnega zavoda (Filozofska fakulteta, itd.),
 • izjavo, da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora več kot 6 mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.

Ali je ustanovljena zdravilska zbornica?

Zdravilska zbornica ni ustanovljena. Do ustanovitve zbornice opravlja naloge, ki bi jih zbornica opravlja kot javno pooblastilo, Ministrstvo za zdravje.

Kolikokrat na leto potekajo izpiti iz zdravstvenih vsebin?

Izpiti potekajo dvakrat letno. Preizkus se izvede, če je nanj prijavljenih najmanj osem kandidatov.

Katere so zdravstvene vsebine, ki jih morajo poznati zdravilci?

Zdravstvene vsebine določene na ravni srednješolskega strokovnega programa so: 

 • prva pomoč,
 • anatomija in fiziologija, 
 • vzgoja za zdravje in higiena, 
 • interna medicina s patologijo.

Presoja se obseg znanj, ki omogočajo delo z ljudmi in so opredeljeni v programih zdravstvene nege.

Kje lahko zdravilec pridobi znanja iz zdravstvenih vsebin?

Znanja iz zdravstvenih vsebin lahko zdravilec pridobi na institucijah, ki izvajajo veljavne izobraževalne programe, ali s samoučenjem.

Kdo izvaja izpit iz zdravstvenih vsebin? Kakšna je cena izpita?
Izpite izvaja Ministrstvo za zdravje. Cena izpita je 320€.

Ali se mi lahko prizna kakšen izpit iz zdravstvenih vsebin? 

Vsaka vloga/prošnja se obravnava individualno. Vlogi/prošnji za priznanje je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo (program za področje presoje z vsebinami in številom ur ter poklicno maturo) in jo posredovati na gp.mz(at)gov.si. Naj opozorimo, da opravljenih posameznih izpitov pri izvajalcih izobraževanj brez opravljene poklicne mature, ne priznavamo.

Kako poteka izpit iz zdravstvenih vsebin?

Preizkus je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del izpita obsega vprašanja z vseh štirih (4) področij programa preizkusa. Pisni del traja max. 2 uri.

Zdravilec, ki je opravil pisni del preizkusa z najmanj 60% uspešnostjo iz posamezne zdravstvene vsebine, ima pravico pristopiti k opravljanju ustnega dela preizkusa. Zdravilec, ki je uspešno opravil pisni in ustni del preizkusa, je preizkus opravil.

Če je zdravilec ustni del preizkusa opravil neuspešno, mora ponavljati preizkus v celoti. Zdravilec lahko ponavlja preizkus v celoti največ trikrat.

Kako je v primeru, če izpita iz zdravstvenih vsebin na ustnem delu ne opravim?

Če zdravilec neuspešno opravi izpit na ustnem delu, mora ponavljati izpit v celoti (tako pisno kot tudi ustno).