Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev odločbe za določitev organa za ugotavljanje skladnosti

Postopek določitve organa za ugotavljanje skladnost

Postopek določitve organa za ugotavljanje skladnosti se začne z vložitvijo vloge za določitev organa za ugotavljanje skladnosti na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Vlogo za določitev za organ za ugotavljanje skladnosti oziroma za priglašeni organ lahko vložnik pripravi sam, lahko pa jo odda tudi tako, da izpolni obrazec in priloži skenirana dokazila ter listine, kot je navedeno v obrazcu. 

Vsaki vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani taksi za vlogo in odločbo v višini 22,60 EUR (Zakon o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J), ki se plača na račun TRR SI56 0110-0100-0315-637, sklic 11 21300-7111002. Vlogo v elektronski obliki vložnik pošlje na naslov gp.mgrt(at)gov.si. V skladu z 11. členom ZTZPUS-1 vlogo obravnava Komisija za ocenjevanje vlog.