Skoči do osrednje vsebine

Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo

Navodila za oddajo vloge

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. 

Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu (različica obrazca vloge, skladna z ZDSMA) vloži pri Direkciji RS za vode. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • dokazilo o mestu izvajanja vodne pravice (dejansko mesto odvzema vode, ki ga lahko pridobite iz Atlasa voda ali z geodetsko izmero);
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec in ni izpolnjeno že v I/4. točki te vloge);
  • izjavo pristojne občine, da se oskrbovani objekt ne nahaja na območju javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, oziroma da izvajanje javne službe ni predvideno.

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah in Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.

Iskalnik