Skoči do osrednje vsebine

Vloga za namestitev odvračal (modrih odsevnikov) na odsekih državnih cest

Sektor za investicije v ceste na Direkciji za infrastrukturo od leta 2004 v sklopu okoljskih projektov sistematično izvaja aktivnosti za preprečevanje trkov vozil z divjadjo. Prioritetni seznam cestnih odsekov za izvedbo ukrepov je osnovan na podlagi enotnih meril za celotno državo, zaradi česar se nekateri problematični cestni odseki, kljub izraziti problematiki povozov na lokalni ravni, na seznam ne uvrščajo. Direkcija dopušča in podpira nameščanje odvračal s strani zainteresiranih lovskih družin tudi na tovrstnih odsekih skladno s Splošnimi pogoji in navodili za nameščanje odvračal na odsekih državnih cest za zainteresirane lovske družine.

Začetne aktivnosti obsegajo monitoringe obstoječega stanja, na podlagi katerih se načrtuje dodatne ukrepe, med katere spada tudi namestitev odvračal na najbolj problematične cestne odseke, učinkovitost katerih se v nadaljevanju preverja z nadaljnjimi monitoringi.

Cestno omrežje v upravljanju direkcije obsega celotno območje RS, zato je prioritetni seznam odsekov za namestitev odvračal osnovan na podlagi enotnih meril za celotno državo.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati lovska družina za namestitev odvračal ob glavnih in regionalnih cestah

Pred izvedbo se upravljavcu posreduje vlogo iz katere mora biti razvidno:

  1. Točni podatki o cesti, ob kateri se predvideva namestitev odvračal.
  2. Predlog načrtovanih ukrepov (vrsta ukrepa – tip odvračala), stacionaža postavitve odvračal.
  3. Znani podatki o številu povozov na predmetnem cestnem odseku v obdobju zadnjih petih let.
  4. Vloga mora biti podpisana s strani pooblaščenega predstavnika lovske družine.

Ostale obveznosti, ki jih mora izpolnjevati izvajalec

  1. Lovska družina mora obvestiti upravljavca (Sektor za investicije v ceste, vodjo projekta Okolje) in koncesionarja (vzdrževalec cestnega odseka) 10 dni pred pričetkom izvedbe del.
  2. Upravljavcu se pošlje Poročilo (vključno s podatki za vnos v BCP ter kartografskimi in fotografskimi prilogami) o izvedbi – v roku do 30 dni po zaključku del, ki mora vsebovati točno navedbo kdaj in kje so bila odvračala nameščena.
  3. Po izvedbi mora izvajalec del najkasneje v roku 30 dni po končanju del podati upravljavcu ceste pisno izjavo o dokončanju del. Po prejemu pisne izjave o dokončanju del ali po poteku roka iz prejšnjega stavka upravljavec ceste z izvajalcem del in odgovornim nadzornikom del opravi pregled izvedenih del.
  4. Upravljavcu se do izteka koledarskega leta še 3 leta pošilja Letno poročilo o učinkih zmanjšanja števila povozov (tabelarični prikaz podatkov o povozih pred in po izvedbi ukrepov).
  5. Izvajalec je dolžan upoštevati Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17) in ostale predpise in zakonodajo s področja javnih cest.

Kontaktna oseba za nameščanje odvračal (modrih odsevnikov)

Iskalnik