Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19

Obvestilo!

Ukrep je zaključen. Rok za oddajo zahtevkov se je iztekel 15.5.2020!

Namen ukrepa

Odlok se izdaja na podlagi 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID - 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/20). Finančno nadomestila iz tega odloka se dodelijo v skladu s sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

Finančno nadomestilo se izvede zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVIS - 19, ki je posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje.

Vlagatelji in upravičenci

 • nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je bil na dan 16. marca  2020 vpisan v register za dejavnost pridelave mošta in neustekleničenega vina in izpolnjuje ostale pogoje za pridobitev finančnega nadomestila,

 • nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je član zadruge in ima z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja in izpolnjuje ostale pogoje za pridobitev finančnega nadomestila,

 • upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila.

Pogoji za pridobitev sredstev

Vlagatelj mora za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:

 • na dan 16. marca 2020 je bil vpisan v register in imel v register prijavljeno dejavnost pridelave mošta in neustekleničenega vina;
 • na dan 16. marca 2020 je imel v register prijavljenih vsaj 3.700 litrov vina letnika 2019;
 • ni izključen iz prejemanja podpore po tretjem odstavku 41.a člena Zakona o kmetijstvu;
 • nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je član zadruge in ima z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja, mora imeti na dan 16. marec 2020 vpisan v register in je po podatkih registra pridelal vsaj 5.000 kg grozdja letnika 2019;
 • na dan oddaje zahtevka za dodelitev pomoči ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
 • na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v višini, ki presega 50 EUR;
 • ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom ZKme-1;
 • na dan 31.12.2019 ne sme biti podjetje v težavah;
 • ni uveljavljal izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 1.3. poglavja ZIUZEOP;
 • skupna državna pomoč v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 800.000 eurov na upravičenca.

Roki

Rok za izdajo predtiskanih obrazcev

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz odloka, najkasneje do 8. maja 2020 pošlje predtiskani obrazec »Nadomestilo za izpad dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19«. Ko upravičenec vrne na Agencijo podpisan predtiskani obrazec, se le-ta šteje za zahtevek za nadomestilo za izpad dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19;

Rok za oddajo zahtevka za finančno nadomestilo

Podpisan zahtevek s prilogami mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 15. maja 2020;

V primeru, da nosilec kmetijskega gospodarstva ne prejme predtiskanega obrazca oz ga ne prejme pravočasno, lahko na Agencijo posredujejo zahtevek do 15. maja 2020, ki se nahaja v prilogi Odloka in spletni strani Agenciji.

Obvestilo:

Vlagatelji, ki izpolnjujejo oba pogoja:

 • nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je bil na dan 16. marca  2020 vpisan v register za dejavnost pridelave mošta in neustekleničenega vina in izpolnjuje ostale pogoje za pridobitev finančnega nadomestila,

 • nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je član zadruge in ima z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja in izpolnjuje ostale pogoje za pridobitev finančnega nadomestila

morajo oddati dve vlogi, če želijo prejeti finančno nadomestilo za pridelavo mošta in neustekleničenega vina ter oddajo grozdja zadrugam.

Finančne določbe

Finančno nadomestilo se določi v višini 85 % vsote izpada dohodka in stroška skladiščenja vina v obdobju uveljavljanja finančnega nadomestila. Za vse vrednosti iz tega člena se upošteva povprečni hektarski pridelek vina na podlagi podatkov iz registra o prijavah pridelka vina letnika 2017, 2018 in 2019, ki znaša 6700 litrov na hektar. Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 16. marca 2020 do 31. maja 2020. Izpad dohodka se izračuna kot 20 % delež razlike med povprečnim prihodkom od proizvodnje vina in kalkulativnimi stroški proizvodnje vina. 

PODPORA SE IZRAČUNA GLEDE NA PAVŠAL na površino vinogradov vpisano v register na dan 1.8.2019

(0,2 X (20.300 eurov – 8.100 eurov) + 1.085 eurov) X 0,21(1) X površina(2) X 0,85 = 629,21 eurov X površina

 (1)0,21 - delež obdobja od 16. marca do 31. maja v letu 2020,

(2)površina pa 3-letno povprečje površine vinogradov, ki jih je imel vlagatelj vpisane v register na 1. avgusta v letih 2017, 2018 in 2019.

**Če vlagatelj ni bil vpisan v register po 1. avgusta 2019, se upošteva podatek o površini vinogradov na dan vpisa v register.

**V primeru, da vlagatelj še ni bil vpisan v register 1. avgusta 2018, se za izračun upošteva podatek o površini vinogradov na 1. avgusta 2019.

**V primeru, da vlagatelj še ni bil vpisan v register 1. avgusta 2017, se za izračun upošteva dvoletno povprečje površine vinogradov, ki jih je imel vlagatelj vpisane v register na dan 1. avgust v letih 2018 in 2019.

** Pri vlagateljih, ki so del grozdja letnika 2019 prodali, se za površino upošteva sorazmerni del površine, ki ustreza količini grozdja iz katerega so sami proizvedli vino.

Pri vlagateljih, ki so člani zadrug in imajo z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja, se za površino iz šestega odstavka tega člena upoštevata dve tretjini sorazmernega dela površine, ki ustreza količini grozdja, oddanega zadrugi, in sorazmerni del površine, ki ustreza količini grozdja, iz katerega so sami proizvedli vino.

Najvišja višina finančnega nadomestila na upravičenca ne sme presegati 20.000 EUR. Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu le enkrat.

Odločba o pravici do sredstev

O izpolnjevanju pogojev odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev najpozneje do 7. junija 2020. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.

V primeru morebitnega vračila sredstev, prosimo kontaktirajte AKTRP (informacijsko pisarno). Do konca  pritožbenega roka se lahko vloži vloga za umik zahtevka za finančno pomoč. Vračilo sredstev se nakaže na dolžniški račun AKTRP SI56 0110 0600 0025 534, s sklicem SI00 23302 - davčna številka partnerja, ki je prejel plačilo (8 mest) – 20028820