Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo

Lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, razen v stavbi, ki še ni priključena na javni vodovod in so postopki za priključitev v teku, je do priključitve na javni vodovod lastna oskrba s pitno vodo dovoljena.

Če količina odvzete vode za oskrbovano stavbo/objekt ne presega 1 m³/dan in 366 m³/leto, se lastna oskrba s pitno vodo evidentira na podlagi oddanega predloga za izdajo potrdila za evidentiranje posebne rabe vode za lastno oskrbo s pitno vodo. 

Navodila za oddajo vloge

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu vloži pri Direkciji RS za vode. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • hidrogeološko poročilo za vodni vir v profilu odvzemnega objekta, ki ga mora izdelati ustrezna strokovna ustanova skladno s Prilogo 1 k obrazcu vloge, če gre za odvzem vode iz izvira, vrtine oz. vodnjaka ali drenažnega zajetja;
  • hidrološko poročilo, v primeru, da gre za odvzem vode iz vodotoka, vendar šele na poziv direkcije;
  • tehnično dokumentacijo o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo (vsebovati mora zlasti poročilo z opisom odvzema vode, dovodnega sistema, risbe in skice zasnov tehničnih rešitev objektov in naprav, ki so predvideni za rabo vode, izrisane v primernem merilu; situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vode; tlorise in prereze zajetja);
  • kopijo načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (t.j. vodnega zajetja/vrtine in oskrbovane stavbe oz. objekta);
  • izjavo lastnika nepremičnine, na kateri leži ali je predviden odvzemni objekt - zajetje (samo v primeru, ko prosilec ni lastnik te nepremičnine);
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah in Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.

Iskalnik