Skoči do osrednje vsebine

Varnost igrače in obveznosti proizvajalcev, uvoznikov, distributerjev

Kaj je igrača in kdaj je varna?

Kaj je igrača?

V skladu z Uredbo o varnosti igrač (v nadaljevanju Uredba) je igrača proizvod, načrtovan ali namenjen, izključno ali ne, za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let.

Po Prilogi 1 Uredbe niso igrače:
• oprema za otroška igrišča, namenjeno javni uporabi;
• avtomatične igralne naprave, na kovance ali ne, namenjene javni uporabi;
• vozila kot igrače, opremljena z motorji z zgorevanjem;
• parni stroji kot igrače;
• frače in katapulti.

Skladnost igrače
Igrača, ki se daje na trg, mora izpolnjevati varnostne zahteve, ki jih opredeljuje Uredba in sicer osnovne varnostne zahteve ter posebne varnostne zahteve. Igrača, vključno s kemičnimi snovmi, ki jih vsebuje, ne sme ogrožati varnosti ali zdravja otrok.

Uredba predpisuje:

 • opozorila, ki morajo biti nameščena na določene vrste igrač in
 • pogoje, pod katerimi je igrača skladna z zahtevami zakonodaje.

Evropska komisija je pripravila obrazložitvena pisna navodila v slovenskem jeziku, katerih namen je podrobneje obrazložiti posamezne člene Direktive o varnosti igrač in s tem Uredbe o varnosti igrač. Informacije v smernicah niso pravni nasveti. Smernice so dokument v razvoju, ki se redno posodablja in pregleduje. Jezikovne različice revidiranih dokumentov so prevedene občasno, vselej pa so najnovejše različice razpoložljive v angleškem jeziku na spletnem naslovu Evropske Komisije.  

Ugotavljanje skladnosti igrače

Ugotavljanje skladnosti je postopek, s katerim proizvajalec dokazuje, da njegova igrača izpolnjuje veljavne določbe Uredbe. Postopki ugotavljanja skladnosti so podrobno opisani v Prilogi VI Uredbe.

Proizvajalec mora glede na naravo igrače uporabiti enega od možnih postopkov:

1) Samovrednotenje se uporablja v primerih, ko harmonizirani standardi zajemajo vse ustrezne vidike o varnosti igrače. V teh primerih mora proizvajalec uporabiti obstoječe harmonizirane standarde in zagotoviti, da je igrača v skladu z njimi. Proizvajalec mora tudi uvesti notranji postopek za nadzor proizvodnje v skladu z modulom A Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES. Za modul A se prisotnost priglašenega organa ne zahteva.

2. Preverjanje s tretje strani oziroma skladnost s tipom ali modulom B se pogosto označuje z „ES-pregled tipa“. ES-pregled tipa in  certifikacija se zahtevata, kadar:
• harmonizirani standardi ne obstajajo,
• proizvajalec ni ali je le delno uporabil harmonizirane standarde,
• je eden ali več harmoniziranih standardov objavljenih z omejitvijo ali
• proizvajalec meni, da mora zaradi narave, načrtovanja, izdelave ali namena igrače preverjanje opraviti tretja stran.

V takih primerih proizvajalec model igrače predloži priglašenemu organu za ES-pregled tipa. Priglašeni organ v skladu z modulom B pregleda tehnično oblikovanje igrače ter preveri in z izdajo certifikata o ES-pregledu tipa potrdi, da tehnično oblikovanje igrače ustreza zahtevam iz Uredbe. Proizvajalec v skladu z modulom C, ki obvezno sledi modulu B, zagotovi skladnost proizvedenih igrač z odobrenim tipom iz certifikata ES o pregledu tipa. V nasprotju z modulom B se za modul C ne zahteva prisotnost priglašenega organa.

Harmonizirani standardi

Bolj podrobne zahteve za varnost igrač, glede na specifično konstrukcijo in njihove značilnosti, so opredeljene v harmoniziranih standardih za igrače. Seznam harmoniziranih stanadardov, ki jim mora igrača ustrezati je dostopen na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Standardi se naročijo pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač.  o objavi seznama harmoniziranih standardov, ki veljajo za igrače.

Oznaka CE

Igrače morajo biti opremljene z oznako CE  in zanje se domneva, da so v skladu z Uredbo.


Identifikacija in sledljivost igrače

Gospodarski subjekt mora za obdobje 10 let zagotoviti podatke o vsakem gospodarskem subjektu, od katerega je igračo prejel ali mu jo dobavil.

Obveznosti proizvajalcev

Proizvajalec mora:


Pomembni del tehnične dokumentacije je izdelava ocene varnosti, kar pomeni, da je potrebno pred dajanjem igrače na trg izvesti analizo kemijskih, fizikalnih, mehanskih, električnih, vnetljivih, higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki jih predstavlja igrača, ter oceno možne izpostavljenost tem nevarnostim.

Pred dajanjem igrače na trg mora proizvajalec uporabiti ustrezen postopek za ugotavljanje skladnosti igračeV določenih primerih, ko igrača ni v celoti skladna s harmoniziranimi standardi se igrača predloži v ES-pregled tipa priglašenemu organu.

Proizvajalec mora izdelati izjavo ES o skladnosti in s tem prevzeti odgovornost za skladnost igrače. Tehnično dokumentacijo in izjavo ES o skladnosti mora proizvajalec hraniti deset let po tem, ko je bila igrača dana na trg.

Proizvajalec mora spremljati varnost igrač na trgu, kar pomeni med drugim tudi pregledovati vzorce igrač na trgu ob upoštevanju tveganja.

Uvoznik ali distributer se šteje za proizvajalca, ko prevzame nase obveznosti proizvajalca naprimer, če daje igračo na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali če spremeni igračo, ki je že dana na trg, na način, ki lahko vpliva na njeno skladnost.

V pomoč proizvajalcem je Evropska komisija pripravila več vodnikov in smernic glede razvrstitve igrač in glede izdelave tehnične dokumentacije. Smernice so dokument v razvoju, ki se bo redno posodabljal in pregledoval. Najnovejše smernice so vedno v angleškem jeziku. Jezikovne različice revidiranih dokumentov pa bodo bodo prevedene občasno.

Obveznosti pooblaščenega zastopnika

Pooblaščeni zastopnik mora imeti pisno pooblastilo proizvajalca in izvaja naloge, določene v tem pooblastilu.

Obveznosti uvoznika

Preden da igračo na trg, mora uvoznik preveriti ali je proizvajalec:

 • izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti,
 • pripravil ustrezno tehnično dokumentacijo ter zagotoviti, da je le-ta na voljo v določenem roku,
 • igračo pravilno označil, opremil z opozorili in navodili v slovenskem jeziku.

Uvoznik mora:

 • na igrači navesti svoj naslov
 • zagotoviti ustrezno skladiščenje igrač in prevoz igrač z namenom, da ne pride do ogrožanja varnosti izdelka,
 • spremljati varnost igrač na trgu in sicer, med drugim tudi, pregledovati vzorce igrač na trgu ob upoštevanju tveganja.

Uvoznik mora deset let po tem, ko je bila igrača dana na trg, hraniti izvod izjave ES o skladnosti in tehnično dokumentacijo proizvajalca.

Obveznosti distributerja

Preden da igračo na trg, mora distributer preveriti, ali so igrače:

 • pravilno označene,
 • opremljene z zahtevanimi dokumenti, navodili in opozorili v slovenskem jeziku ter ali
 • sta proizvajalec in uvoznik upoštevala Uredbo o varnosti igrač.

Zagotoviti mora ustrezno skladiščenje in prevoz igrač z namenom, da ne pride do ogrožanja varnosti izdelka.

Umik ali odpoklic igrače

Proizvajalec, uvoznik in distributer, ki meni ali utemeljeno domneva, da igrača, ki jo je dal na trg, ni v skladu z zakonodajo, mora nemudoma izvesti potrebne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost igrače. Če je potrebno, jo umakne s trga ali odpokliče.


Če igrača predstavlja tveganje, mora gospodarski subjekt takoj s predpisanim obrazcem: Obvestilo o nevarnem proizvodu (Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu Ur.l. RS 33/2005) obvestiti Zdravstveni inšpektorat RS in organe, pristojne za igrače držav članic Evropske unije, v katerih je omogočil dostopnost igrače na trgu, in jim predložiti podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in sprejetih korektivnih ukrepih.