Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19

Namen ukrepa

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 40/21) se izdaja na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21– ZDUOP). Finančno nadomestilo se dodeli upravičencem v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

Finančno nadomestilo se izvede zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje.

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki je bil 30. septembra 2020 vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina in izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila iz Odloka.

Pogoji za pridobitev sredstev za sektor vina in za sektor grozdja za vino (vinarji in vinogradniki)

 • na dan uveljavitve odloka ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
 • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v višini, ki presega 50 eurov;
 • 31.12.2019 ne sme biti podjetje v težavah;
 • ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu;
 • upravičenec, ki se ukvarja s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, finančnega nadomestila delno ali v celoti ne sme prenesti na subjekte, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Sektor vina - vinarji: Pogoji za pridobitev sredstev

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:

 • 31. decembra 2020 je imel v registru prijavljenih vsaj 4.000 litrov vina letnika 2020;
 • 31. decembra 2020 je imel v registru prijavljene zaloge vina za leto 2020, če je v skladu s predpisom, ki ureja register, zavezan za prijavo zalog.

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo vse zgoraj navedene pogoje, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi odloka, pošlje informativno odločbo v skladu z 59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP; Uradni list RS, št. 15/21).

Sektor grozdja za vino - vinogradniki: Pogoji za pridobitev sredstev

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima z odkupovalcem grozdja sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja za proizvodnjo vina (to je pogodba, sklenjena vsaj za oddajo grozdja dveh zaporednih letnikov, od katerih je vsaj eden letnik 2020),
 • mora imeti na dan 31. decembra 2020 v registru prijavljenih vsaj 5.300 kg grozdja letnika 2020;

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo z odkupovalcem grozdja sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja za proizvodnjo vina, morajo poslati podpisan obrazec »Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19« po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s kvalificiranim elektronskim podpisom do 31. marca 2021.

Zahtevku obvezno priložijo kopijo pogodbe o trajnem poslovnem sodelovanju z odkupovalcem grozdja. Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev pošlje odločbo o pravici do sredstev najpozneje do 30. junija 2021.

Roki

Sektor vina - vinarji:

 • Upravičenci NE POŠILJAJO ZAHTEVKA za dodelitev finančnega nadomestila (Agencija zajame podatke iz uradnih evidenc);
 • Agencija pošlje informativno odločbo, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi odloka.

Sektor grozdja za vino - vinogradniki:

 • Upravičenci MORAJO POSLATI izpolnjen in podpisan obrazec »Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19« skupaj s pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju z odkupovalcem grozdja, do 31.marca 2021;
 • Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev pošlje odločbo o pravici do sredstev najpozneje do 30. junija 2021.

Finančne določbe

 • finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala na hektar vinograda, v katerem upravičenec prideluje grozdje za vino;
 • finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021;
 • najvišja izplačana skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca ne sme presegati 20.000 eurov;
 • upravičenec lahko pridobi podporo za isti namen le enkrat;
 • finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je za isti namen že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije;
 • pri določitvi višine finančnega nadomestila se upošteva višino prejetega mesečnega temeljnega dohodka za obdobje od oktobra 2020 do januarja 2021, razen če upravičencu ni bilo že predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19;
 • pri izračunu finančnega nadomestila se upošteva površina vinogradov(1), ki pomeni 3-letno povprečje površine vinogradov, ki jih je imelo kmetijsko gospodarstvo vpisane v register 1. avgusta v letih 2018, 2019 in 2020, pri čemer se za leto 2020 ne upošteva površina vinograda, za katerega je bila pridobljena podpora za zeleno trgatev;
  • če je bil nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v register po 1. avgustu 2020, se za določitev površine upošteva podatek o površini vinogradov na dan vpisa v register;
  • če nosilec kmetijskega gospodarstva še ni bil vpisan v register 1. avgusta 2019, se za določitev površine upošteva podatek o površini vinogradov 1.avgusta 2020;
  • če nosilec kmetijskega gospodarstva še ni bil vpisan v register 1. avgusta 2018, se za določitev površine upošteva dvoletno povprečje površine vinogradov, ki jih je imel vpisane v register 1. avgusta v letih 2019 in 2020;

 Finančne določbe za sektor vina - vinarji:

 • Finančno nadomestilo se določi v višini 80 % vsote izpada dohodka in stroška skladiščenja vina v obdobju uveljavljanja finančnega nadomestila. Za vse vrednosti se upošteva povprečni statistični hektarski pridelek vina letnikov 2017, 2018 in 2019. Izpad dohodka se izračuna kot 30,02 % delež razlike med povprečnim prihodkom od proizvodnje vina in kalkulativnimi stroški proizvodnje vina.
 • PODPORA SE IZRAČUNA GLEDE NA PAVŠAL po naslednji formuli:

(0,3002 x 9097 eurov + 787 eurov) x 1/3 x površina(1) x 0,8 = 938,11 eura x površina(1) vinogradov,

pri čemer 1/3 pomeni delež obdobja v letu od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021.

Pri nosilcih kmetijskih gospodarstev, ki so del grozdja letnika 2020 prodali, se za površino upošteva sorazmerni del površine, ki ustreza količini grozdja, iz katerega so sami proizvedli vino.

Finančne določbe za sektor grozdja za vino - vinogradniki:

 • Finančno nadomestilo se določi v višini 80 % izpada dohodka od pridelave grozdja v letu 2020. Izpad dohodka se izračuna kot razlika med povprečjem neto dodane vrednosti pridelave grozdja v letih od 2017 do 2019 in neto dodano vrednostjo v letu 2020 iz modelnih kalkulacij Kmetijskega inštituta Slovenije ter znaša 409,66 eura.
 • PODPORA SE IZRAČUNA GLEDE NA PAVŠAL po naslednji formuli:

409,66 eura x površina(1)   x 0,8 = 327,73 eura x površina(1)  vinogradov.

Pri nosilcih kmetijskih gospodarstev, ki so le del grozdja letnika 2020 oddali kleti, se za površino upošteva sorazmerni del površine, ki ustreza količini oddanega grozdja.