Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19

Obvestilo

Ukrep je zaključen. Rok za oddajo zahtevkov se je iztekel 30.6.2020!

Namen ukrepa

Odlok se izdaja na podlagi 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID - 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/20). Finančno nadomestila iz tega odloka se dodelijo v skladu s sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

Nadomestilo za izpad dohodka v sektorju govedoreje, se izvede zaradi zmanjšanja odkupa goveda in posledično povečanja stroškov krmljenja na kmetijskih gospodarstvih zaradi epidemije COVID-19, kar je razlog za 20% izpad dohodka v sektorju govejega mesa.

Vlagatelji in upravičenci

 • vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki redi govedo in ga je dal v zakol, izvoz ali odpremo v obdobju od 13. marca 2020 do 31. maja 2020,
 • upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev.

Pogoji za pridobitev sredstev

 • vlagatelj je oddal zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike, za leto 2019;
 • vlagatelj je v obdobju od 13. marca 2020 do 31. maja 2020 oddal v zakol, odpremo ali izvoz govedo starejše od 1 leta, ki ga je pred tem imel v reji na kmetijskem gospodarstvu vsaj šest mesecev;
 • za govedo morajo biti javljeni odhodi iz kmetijskega gospodarstva in prihodi v klavnico v Centralni register govedi do 29.4.2020 (za zakol, izvoz ali odpremo od 13.3. do 15.4.2020) oziroma 14.6.2020 (za zakol, izvoz ali odpremo od 16.4. do 31.5.2020);
 • na dan oddaje zahtevka za dodelitev pomoči vlagatelj ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju in mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 EUR;
 • vlagatelj na dan 31.12.2019 ne sme biti podjetje v težavah;
 • vlagatelj ni uveljavljal izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 1.3. poglavja ZIUZEOP;
 • skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira ne sme presegati 100.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v kmetijski dejavnosti.

Roki

Roki za izdajo predtiskanih obrazcev

 • Agencija nosilcem kmetijskim gospodarstvom, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena tega odloka in ki so imeli zakol, izvoz ali odpremo goveda v obdobju od 13. marca 2020 do 15. aprila 2020, najkasneje do 11. maja 2020 pošlje predtiskani obrazec »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19«,
 • Agencija nosilcem kmetijskim gospodarstvom, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena tega odloka, in ki so imeli zakol, izvoz ali odpremo goveda v obdobju od 16. aprila 2020 do 31. maja 2020, najkasneje do 23. junija 2020 pošlje predtiskani obrazec »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19«.

Roki za oddajo zahtevka za finančno nadomestilo

 • Obrazec »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19« za zakol, izvoz ali odpremo goveda v obdobju od 13. marca 2020 do 15. aprila 2020 mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali oddati elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 19. maja 2020,
 • Obrazec »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19« za zakol, izvoz ali odpremo govedi v obdobju od 16. aprila 2020 do 31. maja 2020 mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali oddati elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 30. junija 2020, 
 • če nosilec kmetijskega gospodarstva ne prejme predtiskanega obrazca lahko pošlje obrazec "Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19" za oba obdobja do 30. junija 2020.

Obrazec in navodila

(Pomembno opozorilo: priloga 2 zahtevka "Izjava o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah" je obvezna sestavina zahtevka za dodelitev nadomestila zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19". Vlagatelji jo morajo izpolniti, podpisati in jo priložiti zahtevku ne glede na to, ali zahtevek vlagajo kot pravna ali kot fizična oseba. V skladu z evropsko zakonodajo se namreč vsak subjekt, ne glede na njegov pravni status, smatra kot podjetje.)

Finančne določbe

 • finančno nadomestilo se dodeli na GVZ goveda, ki se izračuna na podlagi števila goveda, ki ga je upravičenec kmetijskega gospodarstva oddal v zakol, odpremo ali izvoz v obdobju od 13.3.2020 do 15.4.2020 ter v obdobju od 16.4.2020 do 31.5.2020, in je naveden na zahtevku, z uporabo koeficientov iz Pravilnika EIRŽ, pri tem se upošteva le govedo starejše od enega leta.
 • višina finančnega nadomestila za GVŽ goveda starejšega od dveh let znaša 100,00 EUR, za GVŽ goveda od enega do dveh let pa znaša 167,00 EUR.
 • finančno nadomestilo lahko skupno znaša največ 10.000 EUR na posameznega upravičenca
 • za posamezno govedo se finančna pomoč po odloku lahko dodeli le enkrat.

V primeru morebitnega vračila sredstev, prosimo kontaktirajte AKTRP (informacijsko pisarno). Do konca pritožbenega roka se lahko vloži vloga za umik zahtevka za finančno pomoč. Vračilo sredstev se nakaže na dolžniški račun AKTRP SI56 0110 0600 0025 534, s sklicem SI00 23302 - davčna številka partnerja, ki je prejel plačilo (8 mest) – 20028620.